Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy wskaźniki obligatoryjne efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczone są osobno czy w tej pierwszej grupie osób mogą znajdować osoby wyszczególnione w drugim wskaźniku?

W konkursie przewidziano dwa obligatoryjne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
 1. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.
 2. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
  Jeżeli Wnioskodawca zakłada, że uczestnikami projektu nie będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wówczas należy wybrać jedynie wskaźnik z pkt 1.
  Jeżeli do projektu będą rekrutowane wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy wybrać tylko wskaźnik z pkt 2.
  Jeżeli natomiast, z opisu we wniosku nie wynika jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy projektu to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jedynie założono możliwość pojawienia się takich osób, wówczas należy wybrać wskaźniki zarówno z pkt 1 jak i 2.
Odnośnie relacji wyżej wskazanych wskaźników oraz ustalania, czy osiągnięto wartość docelową danego wskaźnika na zakładanym poziomie - każdy z wymienionych wskaźników jest liczony odrębnie, tj. osoby uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej  jednego wskaźnika nie mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej drugiego wskaźnika.

Formy wsparcia

Czy w ramach grupy osób należących do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można objąć wsparciem niepełnoletnie dzieci uczestników projektu? Jeżeli tak, to czy mogą być realizowane takie formy wsparcia jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz ich rodziców, terapia pedagogiczna, pomoc edukacyjna, organizacja czasu wolnego, m.in. zaj. sportowe, wyjścia do instytucji kultury, wyżywienia, imprez okolicznościowych? Czy w/w wsparcia mogą być realizowane tylko w godzinach gdy uczestnik projektu (rodzic) uczestniczy w np. kursie/szkoleniu, doradztwie etc.? Czy też w celu zapewnienia niezbędnej efektywności działań może być realizowane w innych godzinach/terminach?

Grupę docelową, w ramach niniejszego konkursu może stanowić otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, definiowane jako wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z tego względu, osoby zaliczane do „otoczenia" mogą zostać zakwalifikowane jako uczestnicy projektu jedynie w powiązaniu z zasadniczą grupą docelową, t.j. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Zgodnie z powyższym, w projekcie można zaplanować wsparcie skierowane do otoczenia osób zagrożonych - w omawianym przypadku niepełnoletnich dzieci uczestników projektu -  o ile Wnioskodawca wykaże, że ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - czyli rodziców dzieci. Odrębnym problemem jest zakres wsparcia, które może zostać zaproponowane otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach  konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16  obejmują: programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W przypadku wymienionych w piśmie Państwa przykładowych form wsparcia, można przyjąć, że opisane w punktach 1-3 wpisują się w typy operacji przewidziane w niniejszym konkursie  - przy założeniu, że zostanie wykazane, iż ich realizacja jest niezbędna dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Natomiast działania wskazane w punktach 4-6 - stanowią elementy towarzyszące, których realizacja w projekcie jest możliwa, jednakże ich zasadność może być oceniona jedynie na gruncie konkretnego projektu - na podstawie całości informacji o projekcie, w tym opisu grupy docelowej, zdiagnozowanych problemów oraz wsparcia zaplanowanego dla pozostałych uczestników projektu. Nie ma wymogu, aby wsparcie kierowane do otoczenia miało miejsce w tym samym czasie, kiedy odbywają się działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Określając zakres wsparcia skierowanego do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należy również pamiętać, że projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny prowadzić do osiągnięcia zakładanych wskaźników, w tym wskaźników w stosunku do których wymagane jest osiągnięcie minimalnego poziomu (m.in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22% oraz  Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%). Ponadto, składane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zatem dobór form wsparcia w projekcie powinien uwzględniać realizację w/w celu.   

W jaki sposób należy opisać szkolenia, które wyposażą beneficjentów w kompetencje (nie kwalifikacje) tak, aby spełnione było szczegółowe kryterium dostępu dotyczące zapewnienia mechanizmów gwarantujących wysoką jakość szkoleń?

Wnioskodawca może założyć w projekcie szkolenia, w których udział będzie prowadzić do nabycia kompetencji. Takie założenie jest możliwe warunkiem opisania we wniosku, a następnie zrealizowania, wszystkich czterech etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
tj.:
 1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować grupy docelowe do objęcia wsparciem oraz wybrać obszar interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (np. szkolenia czy staże);
 2. Etap II – Wzorzec – w ramach wniosku o dofinansowanie należy przewidzieć standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
 3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
 4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Grupa docelowa

Czy w ramach grupy osób należących do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można objąć wsparciem niepełnoletnie dzieci uczestników projektu? Jeżeli tak, to czy mogą być realizowane takie formy wsparcia jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz ich rodziców, terapia pedagogiczna, pomoc edukacyjna, organizacja czasu wolnego, m.in. zaj. sportowe, wyjścia do instytucji kultury, wyżywienia, imprez okolicznościowych? Czy w/w wsparcia mogą być realizowane tylko w godzinach gdy uczestnik projektu (rodzic) uczestniczy w np. kursie/szkoleniu, doradztwie etc.? Czy też w celu zapewnienia niezbędnej efektywności działań może być realizowane w innych godzinach/terminach?

Grupę docelową, w ramach niniejszego konkursu może stanowić otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, definiowane jako wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z tego względu, osoby zaliczane do „otoczenia" mogą zostać zakwalifikowane jako uczestnicy projektu jedynie w powiązaniu z zasadniczą grupą docelową, t.j. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Zgodnie z powyższym, w projekcie można zaplanować wsparcie skierowane do otoczenia osób zagrożonych - w omawianym przypadku niepełnoletnich dzieci uczestników projektu -  o ile Wnioskodawca wykaże, że ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - czyli rodziców dzieci. Odrębnym problemem jest zakres wsparcia, które może zostać zaproponowane otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach  konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16  obejmują: programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W przypadku wymienionych w piśmie Państwa przykładowych form wsparcia, można przyjąć, że opisane w punktach 1-3 wpisują się w typy operacji przewidziane w niniejszym konkursie  - przy założeniu, że zostanie wykazane, iż ich realizacja jest niezbędna dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Natomiast działania wskazane w punktach 4-6 - stanowią elementy towarzyszące, których realizacja w projekcie jest możliwa, jednakże ich zasadność może być oceniona jedynie na gruncie konkretnego projektu - na podstawie całości informacji o projekcie, w tym opisu grupy docelowej, zdiagnozowanych problemów oraz wsparcia zaplanowanego dla pozostałych uczestników projektu. Nie ma wymogu, aby wsparcie kierowane do otoczenia miało miejsce w tym samym czasie, kiedy odbywają się działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Określając zakres wsparcia skierowanego do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należy również pamiętać, że projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny prowadzić do osiągnięcia zakładanych wskaźników, w tym wskaźników w stosunku do których wymagane jest osiągnięcie minimalnego poziomu (m.in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22% oraz  Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%). Ponadto, składane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zatem dobór form wsparcia w projekcie powinien uwzględniać realizację w/w celu.   

Czy istnieje możliwość objęcia w projekcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem tylko po 50 roku życia?

Nie ma przeszkód, aby projekt skierowany został wyłącznie do osób po 50 roku życia, o ile osoby te spełniają przesłanki przynależności do grupy docelowej, t.j., że wsparciem w ramach konkursu mogą być obejmowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy). 

Czy w przypadku zapisu we wniosku, ze rekrutacja będzie miała charakter zamknięty można w ogóle nie odnieść się do szczegółowego kryterium dostępu dotyczącego osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa?

Spełnienie szczegółowego kryterium dostępu nr 4 oznacza, że opisane w projekcie kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Ponieważ kryterium to nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja - w tym przypadku we wniosku należy zamieścić zapis, o prowadzeniu w projekcie zamkniętej rekrutacji. Niemniej należy pamiętać, że zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia nie może pokrywać się ze wsparciem, które uczestnicy otrzymali już w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pozostałe

Czy środki można uzyskać także na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych?

W przypadku uczestników projektu  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jest możliwe, pod warunkiem, że realizacja tego instrumentu będzie zgodna z:
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r.,
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 • Koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie przekracza 600% przeciętnego wynagrodzenia(rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Szczególne uregulowanie dotyczy wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy uczestników odbywających staż u danego pracodawcy:
 • Koszty związane z odbywaniem stażu - w tym koszty wyposażenia stanowiska pracy - nie mogą przekroczyć w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł brutto na stażystę.
Uzyskanie dofinansowania na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych jest możliwe jedynie w oparciu o zasady mechanizmu racjonalnych usprawnień opisane, w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • W przypadku projektów które nie są dedykowane wyłącznie uczestnikom z niepełno sprawnościami, nie można zakładać w budżecie projektu wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla niepełnosprawnych, nie wiedząc, czy osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością będą uczestnikami projektu. Dopiero w przypadku zakwalifikowania do projektu osób niepełnosprawnych, wymagających takiego usprawnienia, koszt może zostać rozpatrzony, a wydatek zakwalifikowany do poniesienia w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PL na osobę.
 • W projektach dedykowanych osobom z niepełno sprawnościami, wydatki bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami przewidziane są we wniosku o dofinansowanie i nie obowiązuje w tym zakresie limit 12 tys. PLN.

Czy są jakiekolwiek wymogi lub ograniczenia związane z przychodami organizacji za rok obrotowy, a jeśli tak to jakie ?

 Zgodnie z ogólnym kryterium dostępu nr 4 - Wnioskodawca oraz partnerzy (w odniesieniu do projektów partnerskich), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast w przypadku realizacji projektu w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Budżet szczegółowy i uzasadnienia poszczególnych pozycji kosztowych - jak uwzględniać np. koszt wynajęcia sali szkoleniowej, jeśli w danym okresie jest ona wykorzystywana do kilku zadań?

Co do zasady, koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu w podziale na zadania merytoryczne.

W opisanej sytuacji koszty wynajęcia sali szkoleniowej należy przypisać odpowiednio do poszczególnych zadań, podczas realizacji których sala jest wykorzystywana. W ramach każdego zadania koszt wynajęcia sali powinien stanowić odrębną pozycję budżetową, zaś wysokość wydatku powinna wynikać ze szczegółowej kalkulacji uwzględniającej wykorzystanie sali w trakcie realizacji zadania w wymiarze godzinowym. 

Odrębne zagadnienie stanowi możliwość potraktowania tego kosztu jako wnoszonego przez Beneficjenta wkładu własnego:
 • Środki trwałe, będące w posiadaniu Beneficjenta, wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (w omawianym przypadku udostępnienie sal szkoleniowych) mogą być wnoszone do projektu jako wkład własny  w postaci:
 • odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu;
 • jako wkład niepieniężny - do wysokości kosztu wynajmu wynikającego ze stawek rynkowych, w szczególności zgodnego ze stawkami obowiązującymi u Beneficjenta, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu.
 • W przypadku środków trwałych nie będących w posiadaniu Beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji projektu (np.  gdy Beneficjent wynajmuje sale szkoleniowe wyłącznie na potrzeby realizacji projektu) - kwalifikowany może być wkład własny pieniężny, w wysokości kosztów poniesionych na pozyskanie tego środka trwałego  - np. koszt wynajmu.

Wskaźniki

Czy wskaźniki obligatoryjne efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczone są osobno czy w tej pierwszej grupie osób mogą znajdować osoby wyszczególnione w drugim wskaźniku?

W konkursie przewidziano dwa obligatoryjne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
 1. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.
 2. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
  Jeżeli Wnioskodawca zakłada, że uczestnikami projektu nie będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wówczas należy wybrać jedynie wskaźnik z pkt 1.
  Jeżeli do projektu będą rekrutowane wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy wybrać tylko wskaźnik z pkt 2.
  Jeżeli natomiast, z opisu we wniosku nie wynika jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy projektu to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jedynie założono możliwość pojawienia się takich osób, wówczas należy wybrać wskaźniki zarówno z pkt 1 jak i 2.
Odnośnie relacji wyżej wskazanych wskaźników oraz ustalania, czy osiągnięto wartość docelową danego wskaźnika na zakładanym poziomie - każdy z wymienionych wskaźników jest liczony odrębnie, tj. osoby uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej  jednego wskaźnika nie mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej drugiego wskaźnika.
 Przejdź na górę