Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Grupa docelowa

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".

Pozostałe

Czy w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 obligatoryjne jest nawiązania partnerstwa z OPS/PCPR? Czy wystarczy zawarcie informacji we wniosku o dofinansowanie, że w ramach aktywizacji pojawi się praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych będących pracownikami np. kilku OPS (w zależności od regionu objętego wsparciem)?

W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, ale nie jest to obligatoryjne. Jednocześnie w niniejszym konkursie możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów premiujących za kryterium premiujące nr 1 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Zgodnie z tym kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej. Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana.

Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.
Współpraca z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników ma polegaćna wymianie informacji między Wnioskodawcą i OPS w zakresie realizowanego wsparcia o tak aby wsparcie to się uzupełniało, a nie powielało.

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".

"Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL." Czy jeżeli wnioskodawca zastosowałby w projekcie rozwiązanie innowacyjne - narzędzie służące do badania predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych (a grupą docelową będa właśnie osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym - bezrobotne, pozostające bez pracy) wykorzystane przez doradcę zawodowego w celu określenia zasobów, potencjału, predyspozycji UP zgodnie z kryterium dostępu (@doradca - elektroniczna aplikacja on-line - narzędzie dostępne na stronie projektów zwalidowanych www.kiw-pokl.org.pl), czy takie kryterium w rozumieniu Państwa można uznać za spełnione?

Osoby oceniające dany wniosek (członkowie KOP) po zapoznaniu się z projektem, w którym Wnioskodawca przedstawia informacje wskazujące na wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL dokonują oceny spełnienia przez dany projekt poszczególnych kryteriów, w tym kryteriów premiujących. Z uwagi na powyższe brak jest możliwości potwierdzenia przez WUP w Łodzi czy dane kryterium będzie spełnione.
Równocześnie przypominamy, iż w punkcie 4.1 wniosku, należy wskazać nazwę wykorzystywanego rezultatu/rozwiązania oraz podać w ramach jakiego projektu został on wytworzony wskazując numer projektu (PIW EQUAL) lub tytuł projektu i nazwę realizatora (PO KL) a także sposób jego wykorzystania w projekcie. Należy pamiętać, że fakt wykorzystania rozwiązań innowacyjnych musi mieć odzwierciedlenie w działaniach zaplanowanych do realizacji w projekcie.

Zasada konkurencyjności w projekcie realizowanym za pomocą uproszczonych metod (ryczałt)

Zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień udzielanych w ramach kwoty ryczałtowej/stawek jednostkowych oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w ramach projektów EFS.

Co w sytuacji, gdy wartość wkładu publicznego w projekcie w wyniku negocjacji ulega obniżeniu poniżej 100 tys. EURO.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
Oznacza to, że w przypadku projektu, którego wartość wkładu publicznego w wyniku negocjacji spadnie do poziomu nieprzekraczającego wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR, a w treści wniosku nie przewidziano rozliczania projektu jedną z metod uproszczonych, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w takiej sytuacji projekt nie spełnia ogólnego kryterium dostępu Rozliczanie uproszczonymi metodami.
W takiej sytuacji zgodnie z w/w artykułem umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać podpisana.

Kwestie partnerstwa i pytanie dot. połączonych dochodów partnera i lidera z roku poprzedzającego złożenie wniosku.

  1. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest stosować zapisy art. 33 ustawy. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie. Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań.Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Szczegółowe informacje na temat projektów partnerskich zostały przedstawione w Rozdziale nr 4 Regulaminu konkursu.
 
  1. Połączenie dochodów partnera i lidera - Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Czy jeżeli na ten moment nie posiada się decyzji wojewody o utworzeniu ZAZ, to czy w wyniku realizacji projektu można tworzyć ZAZ i na koniec projektu tą decyzję otrzymać?

W przypadku projektu polegającego na utworzeniu ZAZ umowa o dofinansowanie projektu będzie posiadała dodatkowe zapisy odnośnie zobowiązania beneficjenta do dostarczenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji wojewody o przyznaniu statusu Zakładu Aktywizacji Zawodowej w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.
W przypadku nieotrzymania przez WUP w Łodzi takiego dokumentu w wyżej wskazanym terminie, umowa  zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, wszystkie wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a przekazane beneficjentowi środki dofinansowania podlegać będą zwrotowi (wraz z odsetkami).
Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w Rozdziale nr 8 Regulaminu konkursu.

Ponadto szczegółowe informacje i wymogi jakie musi spełnić podmiot tworzący ZAZ zostały wskazane w:
  • w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  • w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 850) w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

W katalogu kryteriów premiujących znajduje się kryterium dot. współpracy z OPS, zgodnie z którym „podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej podpisują z OPS umowę/porozumienie/partnerstwo w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników projektów, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej”. W uzasadnieniu kryterium nie ma jednak informacji dot. momentu nawiązania ww. współpracy.W związku z powyższym w jakiej sytuacji zostaną przyznane punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na dzień złożenia wniosku, czy wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na etapie realizacji projektu?

Zgodnie z kryterium premiującym „Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej" Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana. Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.
 Przejdź na górę