Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Wskaźniki

Czy dla uzyskania maksymalnej liczby punktów z oceny wskaźników wystarczające jest wybranie (oraz ich prawidłowe wyliczenie i opisanie) wyłącznie wskaźników obligatoryjnych (wybieranych w formularzu wniosku z listy rozwijanej), czy też aby otrzymać maksymalną liczbę punktów warunkiem koniecznym jest dodanie własnych wskaźników?

Ocena wskaźników jest częścią oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i dokonywana jest w kontekście zaproponowanego wsparcia w ramach projektu. Zatem zależnie od założeń konkretnego projektu będzie zależało czy niezbędne jest określenie dodatkowych wskaźników pozwalających ocenić postępy i rezultaty zaplanowanych działań, czy też wystarczające okaże się oszacowanie wartości docelowych jedynie wskaźników obowiązkowych.
 

Stosowanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w stosunku do osób nieletnich.

W definicji w/w wskaźnika rezultatu bezpośredniego znajdującej się w Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 brak zapisów wskazujących na możliwość wyłączenia z wliczania osób nieletnich do tego wskaźnika.
Celem szczegółowym Działania IX.1 jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tak więc każdy projekt realizowany w jego ramach powinien przyczyniać się do realizacji tego celu. Ocena tego, czy projekt przyczynia się i w jakim stopniu do osiągniecia w/w celu odbywa się m.in. na podstawie obligatoryjnych wskaźników założonych w projekcie i ich wartości docelowych.

Wskaźniki - rozliczenie ryczałtem. Jak je dobierać?

W projektach EFS obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR .
 
Określając wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej należy stosować zasady dotyczące definiowania wskaźników określone dla wskaźników wskazywanych w podpunkcie 3.1.2, w szczególności zasadę CREAM, czyli powinny być:
•           Precyzyjne - jasno zdefiniowane i bezsporne (C - clear);
•           Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R - relevant);
•           Ekonomiczne - mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E - economic);
•           Adekwatne - dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A - adequate);
•           Mierzalne - łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M - monitorable).
. W tym przypadku nie określa się jednak wartości bazowej wskaźników.
 
Określając wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowych należy unikać wskaźników wskazanych w podpunkcie 3.1.2, czyli określić nowe, specyficzne dla poszczególnych zadań, które zobrazują, że dane zadanie zostało zrealizowane, np.: Liczba zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego/szkoleń, Liczba osób, które uczestniczyły w danej formie wsparcia, Liczba godzin pracy pośrednika, Liczba miejsc stażowych;
 
Wartość docelowa wskaźników powinna obrazować wykonanie założeń zadania, którego dany wskaźnik dotyczy na racjonalnym poziomie.
Należy ustalić dokumenty potwierdzające realizację wskaźników - w trakcie rozliczania projektu będą one stanowić podstawę oceny, czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte na poziomie stanowiącym minimalny próg (ustaloną wartość docelową), który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową.

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to:
•           lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu/spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;
•           dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
•           dokumentacja zdjęciowa;
•           analizy i raporty wytworzone w ramach projektu;
•           protokoły odbioru wykonanej usługi;
•           potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów/skorzystania z cateringu;
•           karty czasu pracy personelu projektu;
•           zakresy czynności/opisy stanowisk pracy.
 Przejdź na górę