Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Grupa docelowa

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".

Na stronie 11 regulaminu jest wskazane, że Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien w szczególności zapewnić wsparcie m.in.: "osobom z rodzin korzystających z PO PŻ". Natomiast szczegółowe kryterium dostępu nr 4 (strona 52), które trzeba spełnić mówi, że "Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ." Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ to niekoniecznie osoby korzystające z PO PŻ - zatem chciałem zapytać, która z powyższych wytycznych jest obowiązująca?

W ramach projektów w przedmiotowym konkursie należy stosować preferencje dla osób korzystających z PO PŻ, w związku z tym należy się kierować brzmieniem szczegółowego kryterium dostępu  "Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ."

Czy w projekcie grupę docelową mogą stanowić wyłącznie osoby nieletnie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).
Zgodnie z powyższym, wsparciem można objąć osoby niepełnoletnie o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Definicja osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została przedstawione w Rozdziale 2.5 Regulaminu konkursu.
Pamiętać należy jednak, że celem szczegółowym działania IX.1 jest przywrócenie zdolności do zatrudnieniaosób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tak więc projekty realizowane w jego ramach powinny przyczyniać się do realizacji tego celu.
Ponadto jednym z kryteriów dostępu jest wskaźnik efektywności społeczno–zatrudnieniowej dla uczestników projektu, z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wyłączenia te nie obejmują osób nieletnich jako ogółu.
 

Pozostałe

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".
 Przejdź na górę