Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Formy wsparcia

W ramach ogłoszonego planowane jest napisanie wniosku na założenie i funkcjonowanie CISu. W standardach zaproponowano by świadczneie reintegracyjne dla uczestników CIS było wkładem własnym. Czy jest możliwe sfinansowanie części tego świadczenia z dofinansowania? Czy jest możliwe by dochód wytworzony w CIS był skierowany na te świadczenia?

W konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 co do zasady nie jest możliwe sfinansowanie świadczenia reintegracyjnego  dla uczestników CIS z uzyskanego dofinansowania projektu. Zgodnie z punktem 1.2 załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - świadczenia integracyjne w ramach CIS nie mogą być pokrywane ze środków dofinansowania; natomiast mogą one stanowić wkład własny do projektu. Przyjęty wymóg jest zgodny z unormowaniem zawartym w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U 2016 poz.1828), która to ustawa przewiduje mechanizm finansowania świadczeń reintegracyjnych przez organ samorządu powiatowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 8 powołanej ustawy, na wniosek kierownika CIS, zawierający kopię listy wypłaconych świadczeń integracyjnych, starosta właściwy dla siedziby CIS refunduje ze środków Funduszu Pracy kwotę wypłaconych w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Na wniosek kierownika CIS starosta może również przekazać CIS zaliczkę na wypłatę świadczeń integracyjnych. Opisane rozwiązanie jest stosowane m.in. w realizowanym obecnie projekcie, w ramach Działania 9.1.1  (projekt pt. CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA). Należy jednak pamiętać, że o środki na świadczenie integracyjne CIS może wystąpić dopiero  po uzyskaniu statusu Centrum nadanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania CIS.

Odrębnie należy rozważyć kwestię finansowania świadczeń reintegracyjnych z dochodu wytworzonego przez CIS. Dochody uzyskiwane podczas realizacji projektu pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (na zasadach określonych w Rozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) z dnia 19.09.2016 r. Ponieważ dochód wygenerowany w projekcie pomniejsza wydatki kwalifikowalne, zatem nie jest możliwe przeznaczenie dochodu na sfinansowanie wydatku w projekcie (w omawianym przypadku świadczenia reintegracyjnego).

Czy wsparcie może być przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie ZAZ? Czy tylko na utworzenie lub funkcjonowanie?

Tak. W przypadku projektu zakładającego utworzenie ZAZ  środki dofinansowania można przeznaczyć na jego utworzenie i dalsze funkcjonowanie w okresie realizacji projektu. Należy jednak pamiętać o kryterium dostępu Trwałość utworzonego KIS, CIS, ZAZ które nakłada na Wnioskodawcę obowiązek zapewnienia funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS, ZAZ przez okres co najmniej równy okresowi realizacji projektu.
 Przejdź na górę