Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Formy wsparcia

W ramach ogłoszonego planowane jest napisanie wniosku na założenie i funkcjonowanie CISu. W standardach zaproponowano by świadczneie reintegracyjne dla uczestników CIS było wkładem własnym. Czy jest możliwe sfinansowanie części tego świadczenia z dofinansowania? Czy jest możliwe by dochód wytworzony w CIS był skierowany na te świadczenia?

W konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 co do zasady nie jest możliwe sfinansowanie świadczenia reintegracyjnego  dla uczestników CIS z uzyskanego dofinansowania projektu. Zgodnie z punktem 1.2 załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - świadczenia integracyjne w ramach CIS nie mogą być pokrywane ze środków dofinansowania; natomiast mogą one stanowić wkład własny do projektu. Przyjęty wymóg jest zgodny z unormowaniem zawartym w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U 2016 poz.1828), która to ustawa przewiduje mechanizm finansowania świadczeń reintegracyjnych przez organ samorządu powiatowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 8 powołanej ustawy, na wniosek kierownika CIS, zawierający kopię listy wypłaconych świadczeń integracyjnych, starosta właściwy dla siedziby CIS refunduje ze środków Funduszu Pracy kwotę wypłaconych w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Na wniosek kierownika CIS starosta może również przekazać CIS zaliczkę na wypłatę świadczeń integracyjnych. Opisane rozwiązanie jest stosowane m.in. w realizowanym obecnie projekcie, w ramach Działania 9.1.1  (projekt pt. CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA). Należy jednak pamiętać, że o środki na świadczenie integracyjne CIS może wystąpić dopiero  po uzyskaniu statusu Centrum nadanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania CIS.

Odrębnie należy rozważyć kwestię finansowania świadczeń reintegracyjnych z dochodu wytworzonego przez CIS. Dochody uzyskiwane podczas realizacji projektu pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (na zasadach określonych w Rozdziale 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) z dnia 19.09.2016 r. Ponieważ dochód wygenerowany w projekcie pomniejsza wydatki kwalifikowalne, zatem nie jest możliwe przeznaczenie dochodu na sfinansowanie wydatku w projekcie (w omawianym przypadku świadczenia reintegracyjnego).

Czy wsparcie może być przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie ZAZ? Czy tylko na utworzenie lub funkcjonowanie?

Tak. W przypadku projektu zakładającego utworzenie ZAZ  środki dofinansowania można przeznaczyć na jego utworzenie i dalsze funkcjonowanie w okresie realizacji projektu. Należy jednak pamiętać o kryterium dostępu Trwałość utworzonego KIS, CIS, ZAZ które nakłada na Wnioskodawcę obowiązek zapewnienia funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS, ZAZ przez okres co najmniej równy okresowi realizacji projektu.

Grupa docelowa

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".

Na stronie 11 regulaminu jest wskazane, że Wnioskodawca poprzez właściwą rekrutację powinien w szczególności zapewnić wsparcie m.in.: "osobom z rodzin korzystających z PO PŻ". Natomiast szczegółowe kryterium dostępu nr 4 (strona 52), które trzeba spełnić mówi, że "Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ." Osoby z rodzin korzystających z PO PŻ to niekoniecznie osoby korzystające z PO PŻ - zatem chciałem zapytać, która z powyższych wytycznych jest obowiązująca?

W ramach projektów w przedmiotowym konkursie należy stosować preferencje dla osób korzystających z PO PŻ, w związku z tym należy się kierować brzmieniem szczegółowego kryterium dostępu  "Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ."

Czy w projekcie grupę docelową mogą stanowić wyłącznie osoby nieletnie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).
Zgodnie z powyższym, wsparciem można objąć osoby niepełnoletnie o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Definicja osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została przedstawione w Rozdziale 2.5 Regulaminu konkursu.
Pamiętać należy jednak, że celem szczegółowym działania IX.1 jest przywrócenie zdolności do zatrudnieniaosób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tak więc projekty realizowane w jego ramach powinny przyczyniać się do realizacji tego celu.
Ponadto jednym z kryteriów dostępu jest wskaźnik efektywności społeczno–zatrudnieniowej dla uczestników projektu, z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wyłączenia te nie obejmują osób nieletnich jako ogółu.
 

Pozostałe

Czy w ramach konkursu z Poddziałania IX.1.1 obligatoryjne jest nawiązania partnerstwa z OPS/PCPR? Czy wystarczy zawarcie informacji we wniosku o dofinansowanie, że w ramach aktywizacji pojawi się praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych będących pracownikami np. kilku OPS (w zależności od regionu objętego wsparciem)?

W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie, ale nie jest to obligatoryjne. Jednocześnie w niniejszym konkursie możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów premiujących za kryterium premiujące nr 1 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Zgodnie z tym kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej. Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana.

Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.
Współpraca z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników ma polegaćna wymianie informacji między Wnioskodawcą i OPS w zakresie realizowanego wsparcia o tak aby wsparcie to się uzupełniało, a nie powielało.

Jeżeli w projekcie zakładającym spełnienie kryterium premiującego dotyczącego min. 70% osób niepełnosprawnych w grupie docelowej, założono wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych dla części uczestników (a więc wydatek wpisujący się w katalog racjonalnych usprawnień), to czy wnioskodawca musi/powinien wpisać wartość wskaźnika "Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami" na poziomie 1?

W sytuacji, w której z opisu grupy docelowej będzie wynikać, że zastosowanie danego rodzaju wsparcia wchodzącego w katalog racjonalnych usprawnień np. asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich lub określonej części uczestników jest zasadne to w takiej sytuacji wartość docelowa wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie powinna wynosić „1".

"Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL." Czy jeżeli wnioskodawca zastosowałby w projekcie rozwiązanie innowacyjne - narzędzie służące do badania predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych (a grupą docelową będa właśnie osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem społecznym - bezrobotne, pozostające bez pracy) wykorzystane przez doradcę zawodowego w celu określenia zasobów, potencjału, predyspozycji UP zgodnie z kryterium dostępu (@doradca - elektroniczna aplikacja on-line - narzędzie dostępne na stronie projektów zwalidowanych www.kiw-pokl.org.pl), czy takie kryterium w rozumieniu Państwa można uznać za spełnione?

Osoby oceniające dany wniosek (członkowie KOP) po zapoznaniu się z projektem, w którym Wnioskodawca przedstawia informacje wskazujące na wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL dokonują oceny spełnienia przez dany projekt poszczególnych kryteriów, w tym kryteriów premiujących. Z uwagi na powyższe brak jest możliwości potwierdzenia przez WUP w Łodzi czy dane kryterium będzie spełnione.
Równocześnie przypominamy, iż w punkcie 4.1 wniosku, należy wskazać nazwę wykorzystywanego rezultatu/rozwiązania oraz podać w ramach jakiego projektu został on wytworzony wskazując numer projektu (PIW EQUAL) lub tytuł projektu i nazwę realizatora (PO KL) a także sposób jego wykorzystania w projekcie. Należy pamiętać, że fakt wykorzystania rozwiązań innowacyjnych musi mieć odzwierciedlenie w działaniach zaplanowanych do realizacji w projekcie.

Zasada konkurencyjności w projekcie realizowanym za pomocą uproszczonych metod (ryczałt)

Zgodnie z zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień udzielanych w ramach kwoty ryczałtowej/stawek jednostkowych oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w ramach projektów EFS.

Co w sytuacji, gdy wartość wkładu publicznego w projekcie w wyniku negocjacji ulega obniżeniu poniżej 100 tys. EURO.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
Oznacza to, że w przypadku projektu, którego wartość wkładu publicznego w wyniku negocjacji spadnie do poziomu nieprzekraczającego wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR, a w treści wniosku nie przewidziano rozliczania projektu jedną z metod uproszczonych, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w takiej sytuacji projekt nie spełnia ogólnego kryterium dostępu Rozliczanie uproszczonymi metodami.
W takiej sytuacji zgodnie z w/w artykułem umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać podpisana.

Kwestie partnerstwa i pytanie dot. połączonych dochodów partnera i lidera z roku poprzedzającego złożenie wniosku.

  1. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest stosować zapisy art. 33 ustawy. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinasowanie. Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie. Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań.Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Szczegółowe informacje na temat projektów partnerskich zostały przedstawione w Rozdziale nr 4 Regulaminu konkursu.
 
  1. Połączenie dochodów partnera i lidera - Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Czy jeżeli na ten moment nie posiada się decyzji wojewody o utworzeniu ZAZ, to czy w wyniku realizacji projektu można tworzyć ZAZ i na koniec projektu tą decyzję otrzymać?

W przypadku projektu polegającego na utworzeniu ZAZ umowa o dofinansowanie projektu będzie posiadała dodatkowe zapisy odnośnie zobowiązania beneficjenta do dostarczenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji wojewody o przyznaniu statusu Zakładu Aktywizacji Zawodowej w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.
W przypadku nieotrzymania przez WUP w Łodzi takiego dokumentu w wyżej wskazanym terminie, umowa  zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, wszystkie wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a przekazane beneficjentowi środki dofinansowania podlegać będą zwrotowi (wraz z odsetkami).
Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w Rozdziale nr 8 Regulaminu konkursu.

Ponadto szczegółowe informacje i wymogi jakie musi spełnić podmiot tworzący ZAZ zostały wskazane w:
  • w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  • w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 850) w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

W katalogu kryteriów premiujących znajduje się kryterium dot. współpracy z OPS, zgodnie z którym „podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej podpisują z OPS umowę/porozumienie/partnerstwo w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników projektów, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej”. W uzasadnieniu kryterium nie ma jednak informacji dot. momentu nawiązania ww. współpracy.W związku z powyższym w jakiej sytuacji zostaną przyznane punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na dzień złożenia wniosku, czy wtedy, gdy umowa z OPS zostanie podpisana na etapie realizacji projektu?

Zgodnie z kryterium premiującym „Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej" Wnioskodawca powinien wskazać, że jest podmiotem wyspecjalizowanym w aktywizacji zawodowej i podpisze z OPS umowę/porozumienie w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych uczestników, którzy zostaną objęci działaniami aktywizacji zawodowej.
Do uznania tego kryterium za spełnione na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wystarczy deklaracja, że taka współpraca zostanie nawiązana, bez konieczności wskazywania konkretnego/ych OPS, z którym/i współpraca jest planowana. Nie mniej jednak Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać wstępnych ustaleń odnośnie zakresu/przedmiotu planowanej współpracy z OPS z obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast jej sformalizowanie może nastąpić w terminie późniejszym. Fakt przeprowadzenia wstępnych ustaleń musi zostać udokumentowany.

Wskaźniki

Czy dla uzyskania maksymalnej liczby punktów z oceny wskaźników wystarczające jest wybranie (oraz ich prawidłowe wyliczenie i opisanie) wyłącznie wskaźników obligatoryjnych (wybieranych w formularzu wniosku z listy rozwijanej), czy też aby otrzymać maksymalną liczbę punktów warunkiem koniecznym jest dodanie własnych wskaźników?

Ocena wskaźników jest częścią oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie i dokonywana jest w kontekście zaproponowanego wsparcia w ramach projektu. Zatem zależnie od założeń konkretnego projektu będzie zależało czy niezbędne jest określenie dodatkowych wskaźników pozwalających ocenić postępy i rezultaty zaplanowanych działań, czy też wystarczające okaże się oszacowanie wartości docelowych jedynie wskaźników obowiązkowych.
 

Stosowanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w stosunku do osób nieletnich.

W definicji w/w wskaźnika rezultatu bezpośredniego znajdującej się w Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 brak zapisów wskazujących na możliwość wyłączenia z wliczania osób nieletnich do tego wskaźnika.
Celem szczegółowym Działania IX.1 jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tak więc każdy projekt realizowany w jego ramach powinien przyczyniać się do realizacji tego celu. Ocena tego, czy projekt przyczynia się i w jakim stopniu do osiągniecia w/w celu odbywa się m.in. na podstawie obligatoryjnych wskaźników założonych w projekcie i ich wartości docelowych.

Wskaźniki - rozliczenie ryczałtem. Jak je dobierać?

W projektach EFS obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR .
 
Określając wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej należy stosować zasady dotyczące definiowania wskaźników określone dla wskaźników wskazywanych w podpunkcie 3.1.2, w szczególności zasadę CREAM, czyli powinny być:
•           Precyzyjne - jasno zdefiniowane i bezsporne (C - clear);
•           Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R - relevant);
•           Ekonomiczne - mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E - economic);
•           Adekwatne - dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A - adequate);
•           Mierzalne - łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M - monitorable).
. W tym przypadku nie określa się jednak wartości bazowej wskaźników.
 
Określając wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowych należy unikać wskaźników wskazanych w podpunkcie 3.1.2, czyli określić nowe, specyficzne dla poszczególnych zadań, które zobrazują, że dane zadanie zostało zrealizowane, np.: Liczba zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego/szkoleń, Liczba osób, które uczestniczyły w danej formie wsparcia, Liczba godzin pracy pośrednika, Liczba miejsc stażowych;
 
Wartość docelowa wskaźników powinna obrazować wykonanie założeń zadania, którego dany wskaźnik dotyczy na racjonalnym poziomie.
Należy ustalić dokumenty potwierdzające realizację wskaźników - w trakcie rozliczania projektu będą one stanowić podstawę oceny, czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte na poziomie stanowiącym minimalny próg (ustaloną wartość docelową), który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową.

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to:
•           lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu/spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;
•           dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
•           dokumentacja zdjęciowa;
•           analizy i raporty wytworzone w ramach projektu;
•           protokoły odbioru wykonanej usługi;
•           potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów/skorzystania z cateringu;
•           karty czasu pracy personelu projektu;
•           zakresy czynności/opisy stanowisk pracy.
 Przejdź na górę