Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Grupa docelowa

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachowac wszelką staranność aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie końcowego rozliczenia projektu.

Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunk

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, ale tylko tzw. osoby ubogie pracujace, czyli takie, które zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Należy jednak pamiętać, że z uwagi na status na rynku pracy osób z tej grupy nie będzie można wykazać w obligatoryjnych wskaźnikach efektywnosci zatrudnieniowej oraz wskaźnikach reultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu i Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 
 Przejdź na górę