Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Formy wsparcia

Zgodnie z Regulaminem konkursu realizacja aktywizacji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu nie jest wymagana. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy w ramach projektu może być realizowana wyłącznie aktywizacja o charakterze społecznym dla uczestników projektu, jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy ?

Ze względu na przypisany do konkursu cel szczegółowy, a także ze względu na określone dla konkursu obligatoryjne wskaźniki rezultatu trudno sobie wyobrazić projekt skierowany do szerokiego grona uczestników, który nie zawiera w ogóle wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Bez wsparcia zawodowego trudno oczekiwać efektów w postaci wzrostu aktywności na rynku pracy. Ponadto obligatoryjna dla konkursu efektywność zawodowa mierzona jest w odniesieniu do uczestników objętych wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Natomiast istnieje możliwość, że nie każdy z uczestników otrzymuje wsparcie zawodowe, czy nawet edukacyjne, bo będzie to wynikało z IŚR.

W Regulaminie konkursu zamieszczono informację: „W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim”, natomiast dostępna jest już nowsza wersja Barometru zawodów 2020 (https://barometrzawodow.pl/lodzkie/plakaty) - z której wersji dokumentu Wnioskodawca powinien skorzystać?

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 6 „Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe" należy założyć w projekcie realizacji szkoleń prowadzących one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z konkretnym wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim. Nie jest prawidłowym rozwiązaniem odwołanie się do innych wersji Barometru np. z roku 2020.
Ponadto informujemy, że brzmienie kryterium nie nakłada na wnioskodawcę żadnych dodatkowych wymagań. Natomiast w celu zwiększenia szansy na aktywizację społeczno – zawodową wybierając szkolenia dla uczestników uzasadnione jest uwzględnianie m.in. miejsca ich pochodzenia, czy nawet możliwości codziennego przemieszczania się i gotowości do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.
 

Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. Zasadność wydatków oceniana jest w kontekście celu projektu oraz celów działania, a także działań zaplanowanych w projekcie (wydatki muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją celem projektu). W związku z tym organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami i koszty z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane o ile wnioskodawca w treści wniosku wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne dla osianięcia założeń projektu.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzję o rodzaju szkolenia podjąłby uczestnik zrekrutowany do projektu.

Zaproponowane w projekcie szkolenia powinny być jak najbardziej zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników. Niemniej ważne jest jednak dostosowanie kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu do potrzeb zdiagnozowanych na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Tym samym Regulamin konkursu nie narzuca wskazania konkretnej tematyki szkoleń. Jednakże wskazanie w projekcie jedynie informacji, iż szkolenia będą „szytymi na miarę" oraz nieprzeprowadzenie wnikliwej analizy rynku pracy oraz potrzeb i potencjału grupy docelowej może zostać negatywnie ocenione.
Ponadto w tym kontekście pragniemy poinformować, że w ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe. Aby kryterium zostało uznane za spełnione realizowane w projekcie szkolenia zawodowe muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim. Odpowiednie zapisy pod tym względem powinny znaleźć się we wniosku aplikacyjnym.
 

Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Tego rodzaju forma wsparcia adresowana jest bezposrednio do uczestnika projektu w zwiazku z tym nie jest to pomoc de minimis. Należy jednak pamiętąć, że zasadność realizowania w projekcie formy wsparcia wymagającej zaangażowania trenera pracy uzależnione jest od konkretnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnością, którzy ostatecznie wezmą udział w projekcie.

W jaki sposób można rozliczać koszty opieki nad osobą zależną podczas szkoleń uczestników projektu?

Koszty opieki nad osobą zależną należy rozliczyć w drodze refundacji. Szczegółowe zasady rozliczania i udokumentowania poniesionych przez uczestnika kosztów opieki nad osoba zależną powinny być określane w umowie szkoleniowej podpisywanej z uczestnikiem projektu.

Czy dopuszczalne w konkursie jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Katalog instrumentów aktywizacji w ramach programów aktywizacji społeczno- zawodowej nie przewiduje wsparcia w postaci bonów, ale nie jest to katalog zamnięty. Wsparcie w postaci bonu na zakup wybranej usługi może zostać uznane za koszt kwalifikowalny projektu jeśli tego rodzaju wsparcie zostanie odpowiednio uzasadnione oraz będzie wynikać z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

Czy cała grupa docelowa musi zostać objęta wsparciem dotyczącym aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z szczegółowym kryterium  dostępu nr 5 Indyidualizacja wsparcia - proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. Z uwagi na powyższe nie ma obowiązku obejmowania danego uczestnika instrumentami o charakterze zawodowym jeśli taka konieczność nie wynika z w/w diagnozy.
Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie będą mogły zostać wykazane w obligatoryjnych wskaźnikach efektywnosci zatrudnieniowej, gdyż jest ona mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z instrumentów aktywnej integracji
o charakterze zawodowym, co może mieć wpływ na spełnienie przez projekt szczegółowego kryterium dostępu nr 4.
 

Czy wsparcie doradcy zawodowego jest traktowane jako aktywizacja zawodowa?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Regulaminu poradnictwo zawodowe zaliczone jest do instrumentów aktywizacji zawodowej.

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

W ramach projektu niekwalifikowane są koszty związane z doposażeniem miejsca stażowego za wyjątkiem kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu. Koszty te powinny być ściśle powiązane z programem stażu i niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (np. odzież ochronna). Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie przez podmiot przyjmujący na staż, które są rozliczane przez beneficjenta jako refundacja wydatków poniesionych. Z uwagi na różnorodność miejsc organizowania stażu nie ma możliwości określenia zamkniętego katalogu kosztów, które mogą być finansowane w projekcie. Beneficjent powinien dokonać analizy potrzeb i kosztów (z uwzględnieniem cen rynkowych) w tym zakresie pod kątem kwalifikowalności wydatków, o której mowa powyżej.
Więcej informacji w tym zakresie zawartych zostało w treści załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu.
 

Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku subsydiowanego zatrudnienia?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego może być realizowane wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.
 Przejdź na górę