Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Formy wsparcia

Zgodnie z Regulaminem konkursu realizacja aktywizacji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu nie jest wymagana. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy w ramach projektu może być realizowana wyłącznie aktywizacja o charakterze społecznym dla uczestników projektu, jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy ?

Ze względu na przypisany do konkursu cel szczegółowy, a także ze względu na określone dla konkursu obligatoryjne wskaźniki rezultatu trudno sobie wyobrazić projekt skierowany do szerokiego grona uczestników, który nie zawiera w ogóle wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Bez wsparcia zawodowego trudno oczekiwać efektów w postaci wzrostu aktywności na rynku pracy. Ponadto obligatoryjna dla konkursu efektywność zawodowa mierzona jest w odniesieniu do uczestników objętych wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej. Natomiast istnieje możliwość, że nie każdy z uczestników otrzymuje wsparcie zawodowe, czy nawet edukacyjne, bo będzie to wynikało z IŚR.

W Regulaminie konkursu zamieszczono informację: „W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim”, natomiast dostępna jest już nowsza wersja Barometru zawodów 2020 (https://barometrzawodow.pl/lodzkie/plakaty) - z której wersji dokumentu Wnioskodawca powinien skorzystać?

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 6 „Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe" należy założyć w projekcie realizacji szkoleń prowadzących one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z konkretnym wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim. Nie jest prawidłowym rozwiązaniem odwołanie się do innych wersji Barometru np. z roku 2020.
Ponadto informujemy, że brzmienie kryterium nie nakłada na wnioskodawcę żadnych dodatkowych wymagań. Natomiast w celu zwiększenia szansy na aktywizację społeczno – zawodową wybierając szkolenia dla uczestników uzasadnione jest uwzględnianie m.in. miejsca ich pochodzenia, czy nawet możliwości codziennego przemieszczania się i gotowości do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania.
 

Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. Zasadność wydatków oceniana jest w kontekście celu projektu oraz celów działania, a także działań zaplanowanych w projekcie (wydatki muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją celem projektu). W związku z tym organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami i koszty z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane o ile wnioskodawca w treści wniosku wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne dla osianięcia założeń projektu.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzję o rodzaju szkolenia podjąłby uczestnik zrekrutowany do projektu.

Zaproponowane w projekcie szkolenia powinny być jak najbardziej zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników. Niemniej ważne jest jednak dostosowanie kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu do potrzeb zdiagnozowanych na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Tym samym Regulamin konkursu nie narzuca wskazania konkretnej tematyki szkoleń. Jednakże wskazanie w projekcie jedynie informacji, iż szkolenia będą „szytymi na miarę" oraz nieprzeprowadzenie wnikliwej analizy rynku pracy oraz potrzeb i potencjału grupy docelowej może zostać negatywnie ocenione.
Ponadto w tym kontekście pragniemy poinformować, że w ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe. Aby kryterium zostało uznane za spełnione realizowane w projekcie szkolenia zawodowe muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim. Odpowiednie zapisy pod tym względem powinny znaleźć się we wniosku aplikacyjnym.
 

Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Tego rodzaju forma wsparcia adresowana jest bezposrednio do uczestnika projektu w zwiazku z tym nie jest to pomoc de minimis. Należy jednak pamiętąć, że zasadność realizowania w projekcie formy wsparcia wymagającej zaangażowania trenera pracy uzależnione jest od konkretnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnością, którzy ostatecznie wezmą udział w projekcie.

W jaki sposób można rozliczać koszty opieki nad osobą zależną podczas szkoleń uczestników projektu?

Koszty opieki nad osobą zależną należy rozliczyć w drodze refundacji. Szczegółowe zasady rozliczania i udokumentowania poniesionych przez uczestnika kosztów opieki nad osoba zależną powinny być określane w umowie szkoleniowej podpisywanej z uczestnikiem projektu.

Czy dopuszczalne w konkursie jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Katalog instrumentów aktywizacji w ramach programów aktywizacji społeczno- zawodowej nie przewiduje wsparcia w postaci bonów, ale nie jest to katalog zamnięty. Wsparcie w postaci bonu na zakup wybranej usługi może zostać uznane za koszt kwalifikowalny projektu jeśli tego rodzaju wsparcie zostanie odpowiednio uzasadnione oraz będzie wynikać z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

Czy cała grupa docelowa musi zostać objęta wsparciem dotyczącym aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z szczegółowym kryterium  dostępu nr 5 Indyidualizacja wsparcia - proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. Z uwagi na powyższe nie ma obowiązku obejmowania danego uczestnika instrumentami o charakterze zawodowym jeśli taka konieczność nie wynika z w/w diagnozy.
Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie będą mogły zostać wykazane w obligatoryjnych wskaźnikach efektywnosci zatrudnieniowej, gdyż jest ona mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z instrumentów aktywnej integracji
o charakterze zawodowym, co może mieć wpływ na spełnienie przez projekt szczegółowego kryterium dostępu nr 4.
 

Czy wsparcie doradcy zawodowego jest traktowane jako aktywizacja zawodowa?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Regulaminu poradnictwo zawodowe zaliczone jest do instrumentów aktywizacji zawodowej.

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

W ramach projektu niekwalifikowane są koszty związane z doposażeniem miejsca stażowego za wyjątkiem kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu. Koszty te powinny być ściśle powiązane z programem stażu i niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (np. odzież ochronna). Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie przez podmiot przyjmujący na staż, które są rozliczane przez beneficjenta jako refundacja wydatków poniesionych. Z uwagi na różnorodność miejsc organizowania stażu nie ma możliwości określenia zamkniętego katalogu kosztów, które mogą być finansowane w projekcie. Beneficjent powinien dokonać analizy potrzeb i kosztów (z uwzględnieniem cen rynkowych) w tym zakresie pod kątem kwalifikowalności wydatków, o której mowa powyżej.
Więcej informacji w tym zakresie zawartych zostało w treści załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu.
 

Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku subsydiowanego zatrudnienia?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego może być realizowane wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.

Grupa docelowa

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachowac wszelką staranność aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie końcowego rozliczenia projektu.

Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunk

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, ale tylko tzw. osoby ubogie pracujace, czyli takie, które zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Należy jednak pamiętać, że z uwagi na status na rynku pracy osób z tej grupy nie będzie można wykazać w obligatoryjnych wskaźnikach efektywnosci zatrudnieniowej oraz wskaźnikach reultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu i Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 

Pozostałe

,,Przy szacowaniu kosztów stypendium szkoleniowego wnioskodawca może uwzględnić zwiększenie jego wysokości w związku z planowaną waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym". Na jakiej podstawie Wnioskodawca może oszacować waloryzację kwoty zasiłku dla bezrobotnych?

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu w swoich zapisach nie precyzuje sposobu jaki wnioskodawca powinien przyjąć przy szacowaniu wysokości zasiłku w związku z planowaną waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym. Oczywiście można tego dokonać również na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku, o czym stanowi art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.
Nie mniej jednak zaproponowane przez wnioskodawcę zwiększenie kosztów stypendium będzie podlegać ocenie pod względem racjonalności, natomiast w toku realizacji projektu rozliczeniu podlegać będzie kwota stypendium faktycznie obowiązującą w danym roku kalendarzowym, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wyświetlanie 14 rezultatów.
 Przejdź na górę