Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Wskaźniki

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachować wszelką staranność, aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie rozliczenia wniosków o płatność.

Zgodnie z Regulaminem, jeżeli projekt przewiduje działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, należy uwzględnić we wniosku dwa z trzech wymienionych wskaźników. Czy gdy w ramach projektu realizowane będą np. doradztwo, wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, konieczne jest wykazywanie we wniosku któregokolwiek ze wskaźników horyzontalnych dot. Covid-19? Jeżeli tak, to czy wystarczające jest ich ujęcie z wartością docelową „0”? Czy też ujęcie tych wskaźników będzie konieczne tylko w sytuacji, gdy w ramach projektu zaplanowany zostanie np. zakup stacji do dezynfekcji rąk, z której będą korzystali uczestnicy projektu?

Jeżeli projekt przewiduje działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków tj. m.in. w ramach projektu będą ponoszone wydatki na środki ochrony osobistej lub inne wydatki wynikające z przeciwdziałania pandemii (zakup stacji do dezynfekcji rąk), należy we wniosku uwzględnić wskaźniki:
  • Liczba osób objętych wsparciem w programie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 
z odpowiednimi wartościami docelowymi.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę