Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Pozostałe

Jakie przykładowe przesłanki są akceptowane, aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach I rundy do 12 04 2021 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19? Jakie dokumenty należy zlożyć wraz z wnioskiem?

Zarówno art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, ani warunki konkursu nie precyzują przykładowych przesłanek pozwalających zachować termin na złożenie wniosku, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie. Wspomniany wyżej artykuł wyraźnie wskazuje, że przesłanka ta musi bezpośrednio wynikać z wystąpienia COVID-19. W związku z tym, na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku w pierwotnym terminie.

Wraz z wnioskiem nie należy składać żadnych innych dokumentów, z wyjątkiem ww. załącznika, w którym należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące złożenia wniosku po terminie. Inne załączniki nie będą przedmiotem oceny.

Natomiast ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK i zostanie dokonana po złożeniu wniosku (wraz z wymaganym załącznikiem) i zapoznaniu się IOK z jego treścią.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale 6.2 „Miejsce i termin składania wniosków" Regulaminu konkursu.

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) dotyczy wyłącznie projektów których beneficjentem / partnerem jest OPS/PCPR? Czy w przypadku projektu złożonego przez przedsiębiorcę kryterium to podlega ocenie?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 6 „Praca socjalna w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy to OPS lub PCPR jest wnioskodawcą projektu.
Przedmiotowe kryterium nie dotyczy przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca. Jednakże należy mieć na uwadze, że jeżeli w projekt jest zaangażowana jednostka pomocy społecznej, jako partner, powinna ona aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu chociażby poprzez świadczenie pracy socjalnej, gdyż posiada do tego odpowiednio przygotowaną kadrę merytoryczną.

Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Tego rodzaju forma wsparcia adresowana jest bezpośrednio do uczestnika projektu, w związku z tym nie jest to pomoc de minimis. Należy jednak pamiętać, że zasadność realizowania w projekcie formy wsparcia wymagającej zaangażowania trenera pracy uzależnione jest od konkretnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnością, którzy ostatecznie wezmą udział w projekcie.

W jaki sposób można rozliczać koszty opieki nad osobą zależną podczas szkoleń uczestników projektu?

Koszty opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy rozliczyć w drodze refundacji. Co do zasady koszty takie powinny przysługiwać jedynie uczestnikom nieposiadającym innej możliwości zapewnienia opieki nad w/w osobą.

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

W ramach projektu niekwalifikowane są koszty związane z doposażeniem miejsca stażowego za wyjątkiem kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu. Koszty te powinny być ściśle powiązane z programem stażu i niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (np. odzież ochronna). Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie przez podmiot przyjmujący na staż, które są rozliczane przez beneficjenta jako refundacja wydatków poniesionych. Z uwagi na różnorodność miejsc organizowania stażu nie ma możliwości określenia zamkniętego katalogu kosztów, które mogą być finansowane w projekcie. Beneficjent powinien dokonać analizy potrzeb i kosztów (z uwzględnieniem cen rynkowych) w tym zakresie pod kątem kwalifikowalności wydatków, o której mowa powyżej.
Więcej informacji w tym zakresie zawartych zostało w treści załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu.

Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku subsydiowanego zatrudnienia?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego może być realizowane wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna w projektach OPS/PCPR - w projektach OPS/PCPR praca socjalna realizowana jest przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 6 „Praca socjalna w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy OPS lub PCPR jest Wnioskodawcą projektu. Jednakże należy mieć na uwadze, że jeżeli w projekt jest zaangażowana jednostka pomocy społecznej, jako partner,  powinna ona aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu chociażby poprzez świadczenie pracy socjalnej, gdyż posiada do tego odpowiednio przygotowaną kadrę merytoryczną.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę