Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Grupa docelowa

Czy kryterium dostępu nr 9 (Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/MOPR - w projektach OPS/MOPR w przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych muszą one korzystać z pomocy społecznej lub kwalifikować się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w myśl ustawy o pomocy społecznej, a do aktywizacji zawodowej niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą? Czy ww. kryterium oznacza, że dana osoba bezrobotna musi jednocześnie spełniać inną przesłankę (oprócz bezrobocia) zgodnie z art. 7 ww. ustawy?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 9Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy to OPS lub PCPR jest wnioskodawcą projektu.
Nie mniej jednak należy zauważyć, że fakt bycia osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w PUP) nie stanowi przesłanki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Tak więc poza bezrobociem, warunkiem udziału w projekcie jest spełnianie innych niż bezrobocie, przesłanek ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, że w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, w przypadku osób bezrobotnych, wsparcie kierowane jest do tych bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, ale tylko tzw. osoby ubogie pracujące, czyli takie, które zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Należy jednak pamiętać, że z uwagi na status na rynku pracy, osób z tej grupy nie będzie można wykazać w obligatoryjnych wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnikach rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu i Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę