Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy w ramach przedmiotowego konkursu można tworzyć mieszkania chronione?

W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 nie można tworzyć mieszkań chronionych.
W przedmiotowym konkursie można jedynie wykorzystać istniejące już struktury np. mieszkania treningowe itp. do aktywizacji określonych grup uczestników. W mieszkaniach aktywizowani mogą być uczestnicy z wykorzystaniem przewidzianych w ramach konkursu instrumentów aktywizacji.

Czy kryterium dostępu nr 5 (Narzędzia realizacji wsparcia - W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego. W przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany jest i realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program aktywności lokalnej, lub projekt socjalny) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą? Czy kryterium jest spełnione gdy w przypadku projektu partnerskiego z OPS z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa na wzór kontraktu socjalnego (wnioskodawcą jest przedsiębiorca), a nie kontrakt socjalny lub inny indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 5Narzędzia realizacji wsparcia" jest obligatoryjne dla wszystkich podmiotów.
Zgodnie z brzmieniem kryterium, w przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany i realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program aktywności lokalnej, lub projekt socjalny, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów obowiązuje umowa na wzór kontraktu socjalnego. O tym, na podstawie którego z ww. dokumentów świadczone będzie wsparcie decyduje status podmiotu będącego liderem projektu.

Czy w przypadku zatrudnienia wspomaganego, kosztem kwalifikowanym jest wynagrodzenie pracownika - uczestnika projektu? Jeśli tak, to do ilu miesięcy niepełnosprawny uczestnik projektu będzie mógł być zatrudniony w ten sposób?

W ramach zatrudnienia wspomaganego nie są kwalifikowane koszty finansowania czy refundacji wynagrodzenia uczestnika projektu.
W przypadku zdiagnozowanych u uczestników z niepełnoprawnościami potrzeb możliwe jest sfinansowanie wsparcia trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego, któremu może również pomóc psycholog, doradca zawodowy lub terapeuta.
Osoby z niepełnosprawnościami, mogą w trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać również z usług asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz ze wsparcia innych specjalistów.

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu wspomaganym zostały przedstawione w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. Zasadność wydatków oceniana jest w kontekście celu projektu oraz celów działania, a także działań zaplanowanych w projekcie (wydatki muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie). W związku z tym organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami i koszty z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane o ile wnioskodawca w treści wniosku wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzję o rodzaju szkolenia podjąłby uczestnik zrekrutowany do projektu.

Zaproponowane w projekcie szkolenia powinny być jak najbardziej zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników. Niemniej ważne jest jednak dostosowanie kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu do potrzeb zdiagnozowanych na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Tym samym Regulamin konkursu nie narzuca wskazania konkretnej tematyki szkoleń. Jednakże wskazanie w projekcie jedynie informacji, iż szkolenia będą „szytymi na miarę" oraz nieprzeprowadzenie wnikliwej analizy rynku pracy oraz potrzeb i potencjału grupy docelowej może zostać negatywnie ocenione.

Ponadto w tym kontekście pragniemy poinformować, że w ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące -  Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, realizowane w projekcie szkolenia zawodowe muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim, aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

Czy kwalifikowalne jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Katalog instrumentów aktywizacji w ramach programów aktywizacji społeczno-zawodowej nie przewiduje wsparcia w postaci bonów, ale nie jest to katalog zamknięty. Wsparcie w postaci bonu na zakup wybranej usługi może zostać uznane za koszt kwalifikowalny projektu jeśli tego rodzaju wsparcie zostanie odpowiednio uzasadnione oraz będzie wynikać z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

Czy wszyscy uczestnicy projektu muszą zostać objęci wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z szczegółowym kryterium dostępu nr 4 Indywidualizacja wsparcia - proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. Z uwagi na powyższe, nie ma obowiązku obejmowania danego uczestnika instrumentami o charakterze zawodowym jeśli taka konieczność nie wynika z w/w diagnozy.
Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie będą mogły zostać wykazane w obligatoryjnych wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej, gdyż jest ona mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Czy wsparcie doradcy zawodowego jest traktowane jako aktywizacja zawodowa?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu, poradnictwo zawodowe zaliczone jest do instrumentów aktywizacji zawodowej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę