Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy w ramach przedmiotowego konkursu można tworzyć mieszkania chronione?

W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 nie można tworzyć mieszkań chronionych.
W przedmiotowym konkursie można jedynie wykorzystać istniejące już struktury np. mieszkania treningowe itp. do aktywizacji określonych grup uczestników. W mieszkaniach aktywizowani mogą być uczestnicy z wykorzystaniem przewidzianych w ramach konkursu instrumentów aktywizacji.

Czy kryterium dostępu nr 5 (Narzędzia realizacji wsparcia - W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego. W przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany jest i realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program aktywności lokalnej, lub projekt socjalny) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą? Czy kryterium jest spełnione gdy w przypadku projektu partnerskiego z OPS z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa na wzór kontraktu socjalnego (wnioskodawcą jest przedsiębiorca), a nie kontrakt socjalny lub inny indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 5Narzędzia realizacji wsparcia" jest obligatoryjne dla wszystkich podmiotów.
Zgodnie z brzmieniem kryterium, w przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany i realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program aktywności lokalnej, lub projekt socjalny, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów obowiązuje umowa na wzór kontraktu socjalnego. O tym, na podstawie którego z ww. dokumentów świadczone będzie wsparcie decyduje status podmiotu będącego liderem projektu.

Czy w przypadku zatrudnienia wspomaganego, kosztem kwalifikowanym jest wynagrodzenie pracownika - uczestnika projektu? Jeśli tak, to do ilu miesięcy niepełnosprawny uczestnik projektu będzie mógł być zatrudniony w ten sposób?

W ramach zatrudnienia wspomaganego nie są kwalifikowane koszty finansowania czy refundacji wynagrodzenia uczestnika projektu.
W przypadku zdiagnozowanych u uczestników z niepełnoprawnościami potrzeb możliwe jest sfinansowanie wsparcia trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego, któremu może również pomóc psycholog, doradca zawodowy lub terapeuta.
Osoby z niepełnosprawnościami, mogą w trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać również z usług asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz ze wsparcia innych specjalistów.

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu wspomaganym zostały przedstawione w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. Zasadność wydatków oceniana jest w kontekście celu projektu oraz celów działania, a także działań zaplanowanych w projekcie (wydatki muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie). W związku z tym organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu wraz z ich rodzinami i koszty z tym związane mogą zostać uznane za kwalifikowane o ile wnioskodawca w treści wniosku wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzję o rodzaju szkolenia podjąłby uczestnik zrekrutowany do projektu.

Zaproponowane w projekcie szkolenia powinny być jak najbardziej zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników. Niemniej ważne jest jednak dostosowanie kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu do potrzeb zdiagnozowanych na lokalnym/regionalnym rynku pracy. Tym samym Regulamin konkursu nie narzuca wskazania konkretnej tematyki szkoleń. Jednakże wskazanie w projekcie jedynie informacji, iż szkolenia będą „szytymi na miarę" oraz nieprzeprowadzenie wnikliwej analizy rynku pracy oraz potrzeb i potencjału grupy docelowej może zostać negatywnie ocenione.

Ponadto w tym kontekście pragniemy poinformować, że w ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące -  Kwalifikacje/kompetencje w zawodach uznanych za deficytowe. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, realizowane w projekcie szkolenia zawodowe muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim, aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

Czy kwalifikowalne jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Katalog instrumentów aktywizacji w ramach programów aktywizacji społeczno-zawodowej nie przewiduje wsparcia w postaci bonów, ale nie jest to katalog zamknięty. Wsparcie w postaci bonu na zakup wybranej usługi może zostać uznane za koszt kwalifikowalny projektu jeśli tego rodzaju wsparcie zostanie odpowiednio uzasadnione oraz będzie wynikać z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu.

Czy wszyscy uczestnicy projektu muszą zostać objęci wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej?

Zgodnie z szczegółowym kryterium dostępu nr 4 Indywidualizacja wsparcia - proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. Z uwagi na powyższe, nie ma obowiązku obejmowania danego uczestnika instrumentami o charakterze zawodowym jeśli taka konieczność nie wynika z w/w diagnozy.
Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie będą mogły zostać wykazane w obligatoryjnych wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej, gdyż jest ona mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Czy wsparcie doradcy zawodowego jest traktowane jako aktywizacja zawodowa?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu, poradnictwo zawodowe zaliczone jest do instrumentów aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa

Czy kryterium dostępu nr 9 (Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/MOPR - w projektach OPS/MOPR w przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych muszą one korzystać z pomocy społecznej lub kwalifikować się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w myśl ustawy o pomocy społecznej, a do aktywizacji zawodowej niezbędne jest im w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą? Czy ww. kryterium oznacza, że dana osoba bezrobotna musi jednocześnie spełniać inną przesłankę (oprócz bezrobocia) zgodnie z art. 7 ww. ustawy?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 9Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy to OPS lub PCPR jest wnioskodawcą projektu.
Nie mniej jednak należy zauważyć, że fakt bycia osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w PUP) nie stanowi przesłanki do objęcia wsparciem w ramach projektu. Tak więc poza bezrobociem, warunkiem udziału w projekcie jest spełnianie innych niż bezrobocie, przesłanek ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, że w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, w przypadku osób bezrobotnych, wsparcie kierowane jest do tych bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, ale tylko tzw. osoby ubogie pracujące, czyli takie, które zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i które są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Należy jednak pamiętać, że z uwagi na status na rynku pracy, osób z tej grupy nie będzie można wykazać w obligatoryjnych wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnikach rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu i Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Pozostałe

Jakie przykładowe przesłanki są akceptowane, aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach I rundy do 12 04 2021 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19? Jakie dokumenty należy zlożyć wraz z wnioskiem?

Zarówno art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, ani warunki konkursu nie precyzują przykładowych przesłanek pozwalających zachować termin na złożenie wniosku, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie. Wspomniany wyżej artykuł wyraźnie wskazuje, że przesłanka ta musi bezpośrednio wynikać z wystąpienia COVID-19. W związku z tym, na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku w pierwotnym terminie.

Wraz z wnioskiem nie należy składać żadnych innych dokumentów, z wyjątkiem ww. załącznika, w którym należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące złożenia wniosku po terminie. Inne załączniki nie będą przedmiotem oceny.

Natomiast ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK i zostanie dokonana po złożeniu wniosku (wraz z wymaganym załącznikiem) i zapoznaniu się IOK z jego treścią.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale 6.2 „Miejsce i termin składania wniosków" Regulaminu konkursu.

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) dotyczy wyłącznie projektów których beneficjentem / partnerem jest OPS/PCPR? Czy w przypadku projektu złożonego przez przedsiębiorcę kryterium to podlega ocenie?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 6 „Praca socjalna w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy to OPS lub PCPR jest wnioskodawcą projektu.
Przedmiotowe kryterium nie dotyczy przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca. Jednakże należy mieć na uwadze, że jeżeli w projekt jest zaangażowana jednostka pomocy społecznej, jako partner, powinna ona aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu chociażby poprzez świadczenie pracy socjalnej, gdyż posiada do tego odpowiednio przygotowaną kadrę merytoryczną.

Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Tego rodzaju forma wsparcia adresowana jest bezpośrednio do uczestnika projektu, w związku z tym nie jest to pomoc de minimis. Należy jednak pamiętać, że zasadność realizowania w projekcie formy wsparcia wymagającej zaangażowania trenera pracy uzależnione jest od konkretnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnością, którzy ostatecznie wezmą udział w projekcie.

W jaki sposób można rozliczać koszty opieki nad osobą zależną podczas szkoleń uczestników projektu?

Koszty opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy rozliczyć w drodze refundacji. Co do zasady koszty takie powinny przysługiwać jedynie uczestnikom nieposiadającym innej możliwości zapewnienia opieki nad w/w osobą.

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

W ramach projektu niekwalifikowane są koszty związane z doposażeniem miejsca stażowego za wyjątkiem kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu. Koszty te powinny być ściśle powiązane z programem stażu i niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (np. odzież ochronna). Wydatki mogą być ponoszone wyłącznie przez podmiot przyjmujący na staż, które są rozliczane przez beneficjenta jako refundacja wydatków poniesionych. Z uwagi na różnorodność miejsc organizowania stażu nie ma możliwości określenia zamkniętego katalogu kosztów, które mogą być finansowane w projekcie. Beneficjent powinien dokonać analizy potrzeb i kosztów (z uwzględnieniem cen rynkowych) w tym zakresie pod kątem kwalifikowalności wydatków, o której mowa powyżej.
Więcej informacji w tym zakresie zawartych zostało w treści załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu.

Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku subsydiowanego zatrudnienia?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego może być realizowane wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna w projektach OPS/PCPR - w projektach OPS/PCPR praca socjalna realizowana jest przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 6 „Praca socjalna w projektach OPS/PCPR" dotyczy sytuacji kiedy OPS lub PCPR jest Wnioskodawcą projektu. Jednakże należy mieć na uwadze, że jeżeli w projekt jest zaangażowana jednostka pomocy społecznej, jako partner,  powinna ona aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu chociażby poprzez świadczenie pracy socjalnej, gdyż posiada do tego odpowiednio przygotowaną kadrę merytoryczną.

Wskaźniki

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Wartość wskaźników w podziale na płeć w projekcie powinna wynikać z analizy sytuacji płci w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Dlatego też w toku realizacji projektu należy zachować wszelką staranność, aby wartości te nie uległy zmianie. Jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć - zasadność dokonania takiej zmiany podlega ocenie na etapie rozliczenia wniosków o płatność.

Zgodnie z Regulaminem, jeżeli projekt przewiduje działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, należy uwzględnić we wniosku dwa z trzech wymienionych wskaźników. Czy gdy w ramach projektu realizowane będą np. doradztwo, wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, konieczne jest wykazywanie we wniosku któregokolwiek ze wskaźników horyzontalnych dot. Covid-19? Jeżeli tak, to czy wystarczające jest ich ujęcie z wartością docelową „0”? Czy też ujęcie tych wskaźników będzie konieczne tylko w sytuacji, gdy w ramach projektu zaplanowany zostanie np. zakup stacji do dezynfekcji rąk, z której będą korzystali uczestnicy projektu?

Jeżeli projekt przewiduje działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków tj. m.in. w ramach projektu będą ponoszone wydatki na środki ochrony osobistej lub inne wydatki wynikające z przeciwdziałania pandemii (zakup stacji do dezynfekcji rąk), należy we wniosku uwzględnić wskaźniki:
  • Liczba osób objętych wsparciem w programie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 
z odpowiednimi wartościami docelowymi.
 
Wyświetlanie 19 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę