Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017)

Grupa docelowa

Czy kwalifikowalność uczestnika mierzymy tylko raz w momencie przystąpienia do projektu i czy kwalifikowalne są osoby 18 letnie tzn. do 19 roku ?

Tak, kwalifikowalność uczestnika mierzymy w momencie jego przystąpienia do projektu.
Tak, osoby młode do 18 roku życia, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą być uczestnikami projektu. Jednakże należy pamiętać by zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 3 „Osoby młode" osoby do 18 roku życia nie stanowiły więcej niż 25% grupy docelowej.
Istnieje wyjątek od tej zasady. Ograniczenie liczby osób młodych do 25% grupy docelowej nie dotyczy projektów dedykowanym osobom:

  • wspieranym w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  • będącym w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  • nieletnim, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  • przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Co oznacza, że jeżeli uczestnikami projektu są osoby należące do wskazanych kategorii to ich wiek nie ma znaczenia.
Jako osoby do 18 roku życia należy rozumieć osoby, które w dniu przystąpienia do projektu nie miały ukończonych 18 lat.

 Przejdź na górę