Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Pozostałe

Czy jeśli pracodawca w związku z przyznaną refundacją lub bezrobotny w związku z przyznanym dofinansowaniem składa w Urzędzie Pracy oświadczenie, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, ale nie będzie się ubiegał o zwrot VAT i w związku z tym nie będzie zwracał VAT do PUP, to czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wobec faktu zarejestrowania pracodawcy/bezrobotnego w US jako płatnika podatku VAT, PUP jednak winien narzucić obowiązek odliczania podatku VAT i żądać jego zwrotu?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 i § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia PUP w umowie z podmiotem, któremu udzielana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz w umowie z bezrobotnym, któremu przyznano jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej powinien zawrzeć zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług.

Wszelkie inne przypadki należy rozpatrywać indywidualnie, stosując zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy konieczność podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do odzyskania podatku VAT spoczywa tylko na beneficjencie (powiatowym urzędzie pracy), czy w przypadku takich form wsparcia jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy powiatowy urząd pracy powinien nałożyć na przedsiębiorcę (dotacjobiorcę) obowiązek podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zastosowanie ma § 4 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, w którym mowa, że umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.10), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.
W przypadku środków na uruchomienie działalności gospodarczej obowiązują zapisy  § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z nimi umowa o dofinansowanie zawarta z bezrobotnym, któremu udzielona jest ta forma wsparcia, zawiera zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.
 Przejdź na górę