Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Grupa docelowa

W ogłoszonym naborze PO WER występuje kryterium dostępu dot. osób o niskich kwalifikacjach, czy w takim razie we wskaźnikach produktu powinien znaleźć się dodatkowy wskaźnik monitorujący w/w osoby? np. "Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie"?

Zgodnie „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy" stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W celu ułatwienia sposobu monitorowania udziału osób o niskich kwalifikacjach w projekcie, WUP w Łodzi zaleca by PUP wprowadził do wniosku o dofinansowanie dodatkowy wskaźnik pt. „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie".

Wskaźniki

W ogłoszonym naborze PO WER występuje kryterium dostępu dot. osób o niskich kwalifikacjach, czy w takim razie we wskaźnikach produktu powinien znaleźć się dodatkowy wskaźnik monitorujący w/w osoby? np. "Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie"?

Zgodnie „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy" stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W celu ułatwienia sposobu monitorowania udziału osób o niskich kwalifikacjach w projekcie, WUP w Łodzi zaleca by PUP wprowadził do wniosku o dofinansowanie dodatkowy wskaźnik pt. „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie".

Wskaźnik rezultatu „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.

Minimalny poziom wskaźników odnoszących się do pomiaru liczby osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (30%) należy odnosić do wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie.
Wskaźnik ten jest obligatoryjny w przypadku, gdy w projekcie realizowane będą szkolenia. Jeśli wsparcie w takim zakresie nie jest planowane, komórki dotyczące ww. wskaźnika powinny zostać usunięte z treści wniosku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej kolejności wskaźników w projekcie. Analogicznie należy postąpić wypełniając pkt. 4.1 „Zadania" czy część VI „Harmonogram realizacji projektu".
 

Czy w przypadku wszystkich 3 wskaźników horyzontalnych zarówno w PO WER jak i RPO jeżeli podamy wartość docelową 0, czy należy wypełniać wiersz "Źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"? Czy wystarczy wpisać "nie dotyczy"?

Jeżeli wskaźniki horyzontalne na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie dotyczą założeń projektu to w polach dotyczących wartości docelowych wskaźników należy wpisać „0".
Wówczas pola: „źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz „sposób pomiaru wskaźnika" mogą pozostać nie wypełnione lub można w nich wpisać komentarz „nie dotyczy".
Niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania przedmiotowych wskaźników, tak więc jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpi przyrost danego wskaźnika (np. w projekcie pojawi się wydatek związany z organizacją szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych) fakt ten należy odnotować we wniosku o płatność.

Czy powiatowy urząd pracy ma wymagać od osób, które otrzymają środki z EFS na założenie własnej firmy umów o pracę z ich pracownikami (jeżeli tak, to na jakiej podstawie - umowy te zawierają dane osób, które nie są uczestnikami projektu), czy wystarczy oświadczenie dotacjobiorcy, że zatrudnił inną osobę w ramach umowy o pracę? Czy do w/w wskaźnika nie można wliczać osób zatrudnionych na podstawie np. umów cywilnoprawnych?

Monitorowanie wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej" powinno odbywać się  zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Wskaźnik ten mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy), a nie umów cywilnoprawnych.
Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do MR w sprawie ustalenia czy dokumentem źródłowym do monitorowania wskaźnika mogą być tylko umowy o pracę czy też wystarczy oświadczenie osoby, która otrzymała jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej o tym, że zatrudniła pracownika na podstawie umowy o pracę.
 

Wśród obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego wskazano:„2a) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimalny poziom tego wskaźnika w projekcie wynosi co najmniej 30 %”. Czy w/w zapis oznacza, że co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu ma uczestniczyć w szkoleniach, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji?

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu"  jest obligatoryjny w przypadku, gdy w projekcie realizowane będą szkolenia.
Jeśli wsparcie w takim zakresie nie jest planowane, komórki dotyczące ww. wskaźnika powinny zostać usunięte z treści wniosku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej kolejności wskaźników w projekcie. Analogicznie należy postąpić wypełniając pkt. 4.1 „Zadania" czy część VI „Harmonogram realizacji projektu".
 
 Przejdź na górę