Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Efektywnośc zatrudnieniowa

Źródła danych do pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Badając efektywność zatrudnieniową należy stosować zaktualizowane zapisy „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020". Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega więc monitorowaniu, jednak działalność powinna zostać podjęta w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  

 

Formy wsparcia

Czy osoba,która złożyła wniosek na dotację ze środków EFS (PO WER / RPO) i komisja przyznała jej środki na działalność w ramach środków EFS, może następnie zostać skierowana na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,ale ze środków poza projektem tj. Funduszu Pracy?

W przypadku realizacji formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, co do zasady możliwa jest sytuacja, że szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, poprzedzające udzielenie dotacji, będzie finansowane ze źródeł innych niż projekt pozakonkursowy PUP (tj. z Funduszu Pracy).

Każdorazowo należy jednak pamiętać o specyfice danego projektu oraz kwalifikowalności uczestnika projektu.
Rozważając takie rozwiązanie w ramach PO WER trzeba mieć więc na względzie szczegółowe kryterium dostępu nr 1 mówiące o tym, że uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dlatego też jeśli potencjalny uczestnik przed otrzymaniem środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej weźmie udział w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości finansowanych poza projektem z FP, może nie kwalifikować się już do kategorii NEET.

Grupa docelowa

Czy osoba,która złożyła wniosek na dotację ze środków EFS (PO WER / RPO) i komisja przyznała jej środki na działalność w ramach środków EFS, może następnie zostać skierowana na szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,ale ze środków poza projektem tj. Funduszu Pracy?

W przypadku realizacji formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, co do zasady możliwa jest sytuacja, że szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, poprzedzające udzielenie dotacji, będzie finansowane ze źródeł innych niż projekt pozakonkursowy PUP (tj. z Funduszu Pracy).

Każdorazowo należy jednak pamiętać o specyfice danego projektu oraz kwalifikowalności uczestnika projektu.
Rozważając takie rozwiązanie w ramach PO WER trzeba mieć więc na względzie szczegółowe kryterium dostępu nr 1 mówiące o tym, że uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dlatego też jeśli potencjalny uczestnik przed otrzymaniem środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej weźmie udział w szkoleniu z podstaw przedsiębiorczości finansowanych poza projektem z FP, może nie kwalifikować się już do kategorii NEET.

Czy osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, dla której ustalony został I lub II profil pomocy, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (wielkość gospodarstwa nie przekracza 2 ha przeliczeniowych) może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER lub RPO WŁ? Czy osoba po otrzymaniu środków i rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna zrezygnować z ubezpieczenia społecznego w KRUS przechodząc na ZUS, czy może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Zgodnie z nowymi „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" z dnia 02 listopada 2016 r.  (Podrozdział 3.3.) w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie skierowane do ww. osób jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Dlatego  osoba, która otrzyma środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, zachowując ubezpieczenie w KRUS, nie powinna mieć możliwości udziału w projekcie w PO WER/ RPO WŁ. Wynika to z zasady zachowania rozdzielności między programami operacyjnymi, realizowanymi w latach 2014-2020. Nadmieniamy, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być udzielane środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej osobom ubezpieczonym w KRUS.
 

W ogłoszonym naborze PO WER występuje kryterium dostępu dot. osób o niskich kwalifikacjach, czy w takim razie we wskaźnikach produktu powinien znaleźć się dodatkowy wskaźnik monitorujący w/w osoby? np. "Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie"?

Zgodnie „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy" stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W celu ułatwienia sposobu monitorowania udziału osób o niskich kwalifikacjach w projekcie, WUP w Łodzi zaleca by PUP wprowadził do wniosku o dofinansowanie dodatkowy wskaźnik pt. „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie".

Pozostałe

Czy jeśli pracodawca w związku z przyznaną refundacją lub bezrobotny w związku z przyznanym dofinansowaniem składa w Urzędzie Pracy oświadczenie, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, ale nie będzie się ubiegał o zwrot VAT i w związku z tym nie będzie zwracał VAT do PUP, to czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wobec faktu zarejestrowania pracodawcy/bezrobotnego w US jako płatnika podatku VAT, PUP jednak winien narzucić obowiązek odliczania podatku VAT i żądać jego zwrotu?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 i § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia PUP w umowie z podmiotem, któremu udzielana jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz w umowie z bezrobotnym, któremu przyznano jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej powinien zawrzeć zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług.

Wszelkie inne przypadki należy rozpatrywać indywidualnie, stosując zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy konieczność podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do odzyskania podatku VAT spoczywa tylko na beneficjencie (powiatowym urzędzie pracy), czy w przypadku takich form wsparcia jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy powiatowy urząd pracy powinien nałożyć na przedsiębiorcę (dotacjobiorcę) obowiązek podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT?

W zakresie rozliczania podatku VAT dotyczącego udzielnych przez powiatowe urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zastosowanie ma § 4 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, w którym mowa, że umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.10), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.
W przypadku środków na uruchomienie działalności gospodarczej obowiązują zapisy  § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z nimi umowa o dofinansowanie zawarta z bezrobotnym, któremu udzielona jest ta forma wsparcia, zawiera zobowiązanie do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

Wskaźniki

W ogłoszonym naborze PO WER występuje kryterium dostępu dot. osób o niskich kwalifikacjach, czy w takim razie we wskaźnikach produktu powinien znaleźć się dodatkowy wskaźnik monitorujący w/w osoby? np. "Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie"?

Zgodnie „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy" stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). W celu ułatwienia sposobu monitorowania udziału osób o niskich kwalifikacjach w projekcie, WUP w Łodzi zaleca by PUP wprowadził do wniosku o dofinansowanie dodatkowy wskaźnik pt. „Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie".

Wskaźnik rezultatu „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.

Minimalny poziom wskaźników odnoszących się do pomiaru liczby osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (30%) należy odnosić do wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie.
Wskaźnik ten jest obligatoryjny w przypadku, gdy w projekcie realizowane będą szkolenia. Jeśli wsparcie w takim zakresie nie jest planowane, komórki dotyczące ww. wskaźnika powinny zostać usunięte z treści wniosku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej kolejności wskaźników w projekcie. Analogicznie należy postąpić wypełniając pkt. 4.1 „Zadania" czy część VI „Harmonogram realizacji projektu".
 

Czy w przypadku wszystkich 3 wskaźników horyzontalnych zarówno w PO WER jak i RPO jeżeli podamy wartość docelową 0, czy należy wypełniać wiersz "Źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"? Czy wystarczy wpisać "nie dotyczy"?

Jeżeli wskaźniki horyzontalne na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie dotyczą założeń projektu to w polach dotyczących wartości docelowych wskaźników należy wpisać „0".
Wówczas pola: „źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz „sposób pomiaru wskaźnika" mogą pozostać nie wypełnione lub można w nich wpisać komentarz „nie dotyczy".
Niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania przedmiotowych wskaźników, tak więc jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpi przyrost danego wskaźnika (np. w projekcie pojawi się wydatek związany z organizacją szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych) fakt ten należy odnotować we wniosku o płatność.

Czy powiatowy urząd pracy ma wymagać od osób, które otrzymają środki z EFS na założenie własnej firmy umów o pracę z ich pracownikami (jeżeli tak, to na jakiej podstawie - umowy te zawierają dane osób, które nie są uczestnikami projektu), czy wystarczy oświadczenie dotacjobiorcy, że zatrudnił inną osobę w ramach umowy o pracę? Czy do w/w wskaźnika nie można wliczać osób zatrudnionych na podstawie np. umów cywilnoprawnych?

Monitorowanie wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej" powinno odbywać się  zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Wskaźnik ten mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy), a nie umów cywilnoprawnych.
Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do MR w sprawie ustalenia czy dokumentem źródłowym do monitorowania wskaźnika mogą być tylko umowy o pracę czy też wystarczy oświadczenie osoby, która otrzymała jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej o tym, że zatrudniła pracownika na podstawie umowy o pracę.
 

Wśród obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego wskazano:„2a) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimalny poziom tego wskaźnika w projekcie wynosi co najmniej 30 %”. Czy w/w zapis oznacza, że co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu ma uczestniczyć w szkoleniach, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji?

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu"  jest obligatoryjny w przypadku, gdy w projekcie realizowane będą szkolenia.
Jeśli wsparcie w takim zakresie nie jest planowane, komórki dotyczące ww. wskaźnika powinny zostać usunięte z treści wniosku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej kolejności wskaźników w projekcie. Analogicznie należy postąpić wypełniając pkt. 4.1 „Zadania" czy część VI „Harmonogram realizacji projektu".
 
 Przejdź na górę