Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Wskaźniki

Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu urząd nie planuje objąć osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych szkoleniem prowadzącym do nabycia kwalifikacji, czy w związku z powyższym wskaźniki "Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" oraz "Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" należy określić na poziomie "0"? Wskaźnik ten będzie oczywiście monitorowany i w przypadku pojawienia się w trakcie realizacji ww. osób na szkoleniach prowadzących do nabycia kwalifikacji we wniosku o płatność osoby te zostaną wykazane.

Ze względu na funkcjonalność nowego systemu, tj. Generatora Wniosków nie jest możliwe wpisanie wartości docelowych na poziomie „0" w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz produktu. W związku z tym, we wniosku nie wykazuje się wskaźników rezultatu i  produktu, które miałyby mieć wartość „0". Natomiast na etapie realizacji należy monitorować ww. wskaźniki za pomocą składanego wraz z wnioskiem o płatność  formularza „Monitorowanie uczestnika".  Jedynie w odniesieniu do wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej", jeżeli wskaźnik ten pojawi się na etapie realizacji projektu,  należy zgłosić zmiany do wniosku o dofinansowanie do WUP w Łodzi.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę