Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Formy wsparcia

Zadanie "Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy" jest w projekcie bezkosztowe, czy mając na uwadze powyższe należy w budżecie zawrzeć ww. zadanie i przypisać wartość 0,00 zł?

W ramach zadania „Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy" realizowane są usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia (…), które nie są finansowane w ramach projektu ze środków Funduszu Pracy. Przedmiotowe zadanie jest w projekcie bezkosztowe, jednakże należy wykazać je w budżecie projektu i przypisać wartość „0,00 zł".

Pozostałe

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy na 2018 r.: „Jeżeli wniosek nie został pozytywnie zwalidowany (tzn. system wyświetlił listę błędów w oknie walidacji) będzie posiadał oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. Informacja taka będzie się pojawiała na wydruku formularza wniosku do czasu pozytywnego przejścia walidacji. Wydruk posiadający takie oznaczenie nie może zostać złożony do Instytucji”. W przypadku sporządzenia wniosku przez pracownika PUP i użyciu funkcji sprawdź pojawił się komunikat „Wniosek posiada poprawnie wprowadzone dane”, ale nadal w wersji pdf. widnieje napis „wydruk próbny”. Proszę o wskazówki jak należy postąpić, aby przygotowanie wniosku było zgodne z instrukcją i jego przesłanie do WUP w Łodzi było możliwe.

Napis „wydruk próbny" widnieje na każdym wniosku (również prawidłowo wypełnionym), który nie został jeszcze wysłany do WUP w Łodzi. Dopiero po przesłaniu  wniosku ww. napis usuwa się automatycznie. 
Nie jest możliwe przesłanie wniosku o dofinansowanie, który nie  został pozytywnie zwalidowany tzn. w oknie walidacji pojawia się lista błędów.  Jeżeli po użyciu funkcji „sprawdź" pojawia się komunikat „wniosek posiada poprawnie wprowadzone dane" oznacza to, że wniosek pozytywnie przeszedł walidację i może zostać wysłany do WUP w Łodzi. 
 

Zawarcie umowy po 1 stycznia 2018 roku jest jednoznaczne z obowiązkiem stosowania zmienionych zasad oznaczania projektów, tj. zamieszczeniem na materiałach w wersjach pełnokolorowych flagi Polski, czy w przypadku gdzie co do zasady można byłoby użyć pełnego koloru druku (np. wzory certyfikatów szkoleniowych), aczkolwiek należy domniemywać, że nie każda jednostka szkoleniowa posiada drukarkę umożliwiającą wydruk w kolorze, zasadne jest stosowanie wersji monochromatycznej? (w załączeniu propozycja wzoru certyfikatu).

Nowe zasady oznaczania projektów należy stosować na wszystkich materiałach i działaniach informacyjnych oraz promocyjnych jeżeli:
  • istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
  • oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.
W przypadku, gdy nie ma możliwości sporządzenia wydruku kolorowego Beneficjent stosuje dotychczasowe ologowanie.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Bazie konkurencyjności należy zamieszczać zapytania ofertowe, realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, a w przypadku rozeznania runku należy zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej beneficjenta. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zamówienia na podstawie rozeznania rynku i zapytanie ofertowe jest zamieszczane na stronie internetowej PUP. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, PUP jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych w powyższej Bazie, mimo, że będzie realizował zamówienia na podstawie rozeznania rynku?

Wskazane pismo Ministerstwa Rozwoju znak DZF-IV.7620.6.2018.BG z dnia 05.01.2018 r.  informuje o nowej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności, tzn. od początku 2018 r. istnieje możliwość publikowania zapytań ofertowych w Bazie jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Publikacja ogłoszeń w Bazie jest warunkiem spełnienia zasady konkurencyjności. Natomiast jeżeli zamówienia realizowane będą na podstawie rozeznania rynku zapytanie ofertowe należy zamieścić na stronie internetowej PUP lub wysłać je do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Powyższe dotyczy również etapu przed podpisaniem umowy.

Wskaźniki

Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu urząd nie planuje objąć osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych szkoleniem prowadzącym do nabycia kwalifikacji, czy w związku z powyższym wskaźniki "Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" oraz "Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" należy określić na poziomie "0"? Wskaźnik ten będzie oczywiście monitorowany i w przypadku pojawienia się w trakcie realizacji ww. osób na szkoleniach prowadzących do nabycia kwalifikacji we wniosku o płatność osoby te zostaną wykazane.

Ze względu na funkcjonalność nowego systemu, tj. Generatora Wniosków nie jest możliwe wpisanie wartości docelowych na poziomie „0" w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz produktu. W związku z tym, we wniosku nie wykazuje się wskaźników rezultatu i  produktu, które miałyby mieć wartość „0". Natomiast na etapie realizacji należy monitorować ww. wskaźniki za pomocą składanego wraz z wnioskiem o płatność  formularza „Monitorowanie uczestnika".  Jedynie w odniesieniu do wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej", jeżeli wskaźnik ten pojawi się na etapie realizacji projektu,  należy zgłosić zmiany do wniosku o dofinansowanie do WUP w Łodzi.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę