Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Pozostałe

W ramach jednego z kryteriów oceniane będzie czy projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla gminy/gmin wchodzącej/wchodzących w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny i pozytywnie zweryfikowanego/zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/programów rewitalizacji. Wynikanie projektu z programu/programów rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie/programach rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. Projekt rewitalizacyjny służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu), aby spełnić kryterium premiujące Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie co następuje:
- w podpunkcie 3.1.1:
•  informację, z jakiego/jakich programu/programów rewitalizacji wynika projekt, jeżeli jest on wprost wymieniony w programie/programach rewitalizacji lub
•  informację wraz z uzasadnieniem z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu, jeżeli projekt określono w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
- w podpunkcie 3.1.2:
• obligatoryjnie w punkcie 3.1.2 założyć wskaźnik produktu „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji" na poziomie minimum 15 %
Jak wynika z powyższych zapisów wartość wskaźnika odnosi się do konkretnego programu rewitalizacji i jest ściśle powiązana z zapisami pkt. 3.1.1, gdzie Wnioskodawca wskazuje z jakiego konkretnie programu bądź programów rewitalizacji (który/które wskazuje/wskazują obszary zdegradowane) będzie pochodziła założona we wskaźniku grupa docelowa.
Tak więc, jeżeli projekt wynika z kilku programów rewitalizacyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu konieczne jest wymienienie wszystkich

Czy wnioskodawca powinien wypełniać punkt: Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie działalności gospodarczych?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu" w pozycji przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem należy wpisać „0", bowiem w ramach przedmiotowego Poddziałania wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób. 

Parter projektu jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - z wykształcenia jest doradca zawodowym, posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa, nie posiada wpisu jako agencja zatrudnienia - czy w takim przypadku dopuszczalne jest aby przeprowadził identyfikację predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu  - Wymagania dotyczące cen rynkowych wydatek przeznaczony na wynagrodzenie dla doradcy zawodowego jest kwalifikowalny o ile podmiot realizujący usługę posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. W związku z powyższym jeżeli partner nie posiada wpisu do KRAZ nie może prowadzić w projekcie doradztwa zawodowego.

Czy zatrudnienie osób prowadzących szkolenia/doradztwo w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej należy opisać jako zadanie zlecone?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. W odniesieniu do usług zleconych (wykonawców) wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie danych dotyczących:

  • formy zaangażowania (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

  • szacunkowego wymiaru czasu pracy,

  • planowanego czasu realizacji zadań merytorycznych.

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że konieczność jej zlecenia zostanie w należyty sposób uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać  jakie usługi zostaną zlecone, co będzie podlegało ocenie w kontekście wskazanego potencjału wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca (sp. jawna) posiada siedzibę poza ŁOM (zgodnie z KRS) a posiada zgłoszone do Urzędu Skarbowego dodatkowe biuro w Łodzi jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności? Analogicznie -podmiot będący Partnerem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG i posiada wpisane w CEIDG dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na terenie Łodzi, to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

Posiadanie zgłoszenia do US dodatkowego biura w Łodzi jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanie wpisanego w CEIDG dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie Łodzi jest zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu" , ponieważ świadczy to o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany na obszarze ŁOM.

W ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące: Projekt wynika z obowiązującego/ obowiązujących i pozytywnie zweryfikowanego/ zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/ programów rewitalizacji. Czy do limitu 15% można wliczyć osoby ze wszystkich gmin, które posiadają zweryfikowane pozytywnie programy rewitalizacji czy jedynie osoby z tych gmin, dla których wskazano wynikanie projektu z programu rewitalizacji, tj. nie powinny zostać wliczone osoby z gmin, które mają pozytywnie zaopiniowany program rewitalizacji, ale działania podstawowe ani uzupełniające nie są powiązane z projektem.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: "Wynikanie projektu z programu/ programów rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie/ programach rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych." W związku z powyższym do limitu 15% nie powinny zostać wliczone osoby z gmin, które mają pozytywnie zaopiniowany program rewitalizacji, ale działania podstawowe ani uzupełniające nie są powiązane z projektem. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać w podpunkcie 3.1.1:
  • informację, z jakiego/jakich programu/programów rewitalizacji wynika projekt, jeżeli jest on wprost wymieniony w programie/programach rewitalizacji lub
  • informację wraz z uzasadnieniem z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu, jeżeli projekt określono w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Czy wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej i wizyt monitoringowych z kosztami diet służbowych jest kwalifikowalne w projekcie i można je zaplanować w budżecie?

Koszty wizyt monitoringowych oraz diet służbowych należą do kosztów pośrednich.
 

Czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną jest obowiązkowym elementem rekrutacji?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „ Standard udzielania wsparcia" Beneficjent zobowiązany jest (co wskazano powyżej) zapewnić, że na etapie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym, której celem będzie zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast do decyzji Beneficjenta pozostaje, czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną będzie również elementem obowiązkowym procesu rekrutacji uczestników. Podkreślamy, że nabór uczestników powinien być zgodny z regułami określonymi w rozdz. 3 ww. Standardu

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zawrzeć koszty związane z monitoringiem prowadzonych przez UP działalności gospodarczych?

Koszty związane z monitoringiem prowadzonych działalności gospodarczych należą do kosztów pośrednich.

Czy w kosztach bezpośrednich można zawrzeć koszty rekrutacji - koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego? Jeśli tak, czy wskazane jest wyodrębnienie zadania rekrutacja, czy koszt ten może stanowić część zadania np. wsparcie doradczo - szkoleniowe?

Koszty związane z procesem rekrutacji stanowią co do zasady koszty pośrednie projektu.Jednocześnie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Regulaminem konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 obowiązkowym elementem rekrutacji jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia tego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja". Podkreślamy, że ww. koszt może być jedynym kosztem związanym z rekrutacją wykazanym w kosztach bezpośrednich.
Wsparcie doradczo-szkoleniowe jest kolejnym etapem realizacji projektu następującym już po rekrutacji uczestników. Wobec powyższego wynagrodzenie doradcy zawodowego zaangażowanego do procesu rekrutacji nie powinno być wykazywane w zadaniu „Wsparcie doradczo-szkoleniowe.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę