Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Wskaźniki

Czy w przypadku objęcia wsparciem w projekcie wyłącznie osób bezrobotnych konieczne jest określenie na poziomie projektu wskaźnika: „Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie” czy wystarczające jest określenie wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie”?

Dla konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 określono m.in. następujące wskaźniki produktu: „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie" oraz „Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie". Drugi z wymienionych wskaźników dotyczy zarówno osób bezrobotnych, jak i biernych zawodowo. Z uwagi na fakt, że są to wskaźniki obligatoryjne, Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić je we wniosku o dofinansowanie i monitorować w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie osób bezrobotnych oba wskaźniki będą miały takie same wartości docelowe.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę