Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Grupa docelowa

W Umowie o udzielenie wsparcia finansowego wskazano, iż : 1. Uczestnik zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie …….. i zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie ……………… od podpisania umowy." Czy to oznacza, że można podpisać Umowę z uczestnikiem, który jeszcze nie zarejestrował działalności gospodarczej?

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej co do zasady podpisywana jest z uczestnikiem projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca według wzoru powyższej umowy w §6 ust.1 określa termin w jakim uczestnik projektu zobowiązany jest zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu : Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem). Czy 20% należy obliczyć od ogółu bezrobotnych biorących udział w projekcie, czy też od bezrobotnych mężczyzn biorących udział w projekcie?

W przypadku szczegółowego kryterium dostępu nr 2 „Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy" udział procentowy (20%) tej grupy obliczamy od ogólnej liczby osób bezrobotnych biorących udział w projekcie.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę