Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy koszt 900 zł na wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności gospodarczej zawiera koszt stypendium szkoleniowego?

Wskazany przez wnioskodawcę koszt 900,00 zł odnosi się do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej przy typowej długości trwania wynoszącej 60 godzin. Do kwoty tej nie wlicza się kosztów stypendium szkoleniowego.
Beneficjentom realizującym wsparcie w postaci usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację tych usług o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na uczestnika projektu. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju szkolenia bądź doradztwo beneficjent planuje w projekcie, maksymalne łączne koszty realizacji tej formy wsparcia nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 3 000,00 zł.
Wszelkie odstępstwa od zasady powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku. Stawka ww. szkolenia, tj. 900 zł mieści się w puli środków 3 000,00 zł na osobę.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń koszty realizacji szkoleń powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 

Czy wnioskodawca może wszystkim uczestnikom przyznać wsparcie pomostowe finansowe na 12 miesięcy?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „Standard udzielania wsparcia" finansowe wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy. W związku z powyższym wnioskodawca może przewidzieć  wsparcie pomostowe finansowe w wymiarze 12 miesięcy dla wszystkich uczestników projektu jeżeli uzna, że ze względu np. na specyfikę i potrzeby grupy docelowej jest to konieczne. W treści wniosku należy zawrzeć stosowne uzasadnienie dla przyjętego założenia.

Zgodnie z Wytycznymi wysokość dotacji nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czy w związku z tym, iż zarówno projekt jak i przyznanie dotacji planowane jest w okresie kilku miesięcy od składania wniosku czy można przewidzieć w projekcie wyższą kwotę dotacji niż obecnie obowiązująca 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Standardu udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe we wniosku można założyć nieco wyższą kwotę (przeznaczoną na jednorazową dotację) niż obecnie obowiązująca. Należy kierować się prognozowanym wzrostem przedmiotowego wynagrodzenia lub oszacować ten wzrost samodzielnie na podstawie kilku ostatnich lat. Odpowiednie wyjaśnienie/uzasadnienie co do wyliczenia omawianej kwoty dotacji powinno znaleźć się w treści wniosku np. w uzasadnieniu pod budżetem projektu. Pamiętać jednak należy, że faktyczna przyznana kwota jednorazowej dotacji musi być wyliczona na podstawie obowiązującego w dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W Regulaminie konkursu wskazano, iż osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe - czy zatem można dla uczestników szkolenia ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przewidzieć stypendium szkoleniowe?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 osobom  uczestniczącym  w  szkoleniach przysługuje  stypendium szkoleniowe, w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Osobie uczestniczącej w szkoleniu „ABC działalności gospodarczej" będzie przysługiwało stypendium na ww. zasadach.

Czy obowiązkowym elementem rekrutacji jest spotkanie Kandydata z Komisją Rekrutacyjną? Zapis nie wynika ze standardów a jedynie ze wzorów dokumentów stanowiących załącznik nr a do dokumentacji konkursowej

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „Standard udzielania wsparcia" Beneficjent zobowiązany jest zapewnić, że na etapie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym, której celem będzie  zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia takiego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazywać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu w kosztach bezpośrednich można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja" i uwzględnić ww. koszt. Natomiast do decyzji Beneficjenta pozostaje, czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną będzie również elementem obowiązkowym procesu rekrutacji uczestników. Jednakże koszty związane z wynagrodzeniem członków Komisji Rekrutacyjnej stanowią koszty pośrednie projektu i nie mogą być wykazane w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich.
 

Czy na etapie wsparcia pomostowego istnieje możliwość zaplanowania dla Uczestników projektu tylko wsparcie doradcze czy istnieje konieczność przeprowadzania również wsparcia szkoleniowego?

Wsparcie pomostowe może być udzielone wyłącznie w następujących formach:

a) finansowego wsparcia pomostowego służącego pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie może zostać przyznane na okres od 6 do 12 m-cy,
b) usług doradczych o charakterze specjalistycznym mających na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego, wspomagających rozwój działalności gospodarczej.

Wobec powyższego na etapie wsparcia pomostowego nie ma możliwości zaplanowania wsparcia szkoleniowego.
 

Czy wsparcie szkoleniowe (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) musi mieć jakiś minimalny wymiar godzinowy np. 60 godzin? A jak wygląda sytuacja ze wsparciem doradczym?

Zgodnie z zał. nr 5 Standard udzielania wsparcia do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej uczestnikowi można udzielić wsparcia w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) mających na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W zakres tej formy wsparcia mogą wchodzić m. in. szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu.
Nie określono minimalnej liczby godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego. Czas trwania ww. formy wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb uczestników projektu.
 

Czy w kwotę 900 zł wchodzą wszystkie wydatki dotyczące wsparcia szkoleniowego czy również doradczego (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) tj: wynagrodzenia trenera, kosztu sali szkoleniowej, cateringu, serwisu kawowego, stypendium szkoleniowego, wynagrodzenia doradcy z zakresu biznesplanu, sali indywidualnej, zwrotu kosztu dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną?

W przypadku zaplanowania w projekcie realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekroczyć 900 zł przy długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc kosztów doradztwa.
Do kosztów ww. szkolenia zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, catering, serwis kawowy, koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, koszt zaświadczeń / dyplomów.
Natomiast nie uwzględnia się w ramach ww. kwoty np. kosztów stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi. Powyższych wydatków nie wlicza się również do łącznej puli kosztów wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę