Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy koszt 900 zł na wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności gospodarczej zawiera koszt stypendium szkoleniowego?

Wskazany przez wnioskodawcę koszt 900,00 zł odnosi się do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej przy typowej długości trwania wynoszącej 60 godzin. Do kwoty tej nie wlicza się kosztów stypendium szkoleniowego.
Beneficjentom realizującym wsparcie w postaci usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację tych usług o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na uczestnika projektu. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju szkolenia bądź doradztwo beneficjent planuje w projekcie, maksymalne łączne koszty realizacji tej formy wsparcia nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 3 000,00 zł.
Wszelkie odstępstwa od zasady powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku. Stawka ww. szkolenia, tj. 900 zł mieści się w puli środków 3 000,00 zł na osobę.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń koszty realizacji szkoleń powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 

Czy wnioskodawca może wszystkim uczestnikom przyznać wsparcie pomostowe finansowe na 12 miesięcy?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „Standard udzielania wsparcia" finansowe wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy. W związku z powyższym wnioskodawca może przewidzieć  wsparcie pomostowe finansowe w wymiarze 12 miesięcy dla wszystkich uczestników projektu jeżeli uzna, że ze względu np. na specyfikę i potrzeby grupy docelowej jest to konieczne. W treści wniosku należy zawrzeć stosowne uzasadnienie dla przyjętego założenia.

Zgodnie z Wytycznymi wysokość dotacji nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czy w związku z tym, iż zarówno projekt jak i przyznanie dotacji planowane jest w okresie kilku miesięcy od składania wniosku czy można przewidzieć w projekcie wyższą kwotę dotacji niż obecnie obowiązująca 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Standardu udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe we wniosku można założyć nieco wyższą kwotę (przeznaczoną na jednorazową dotację) niż obecnie obowiązująca. Należy kierować się prognozowanym wzrostem przedmiotowego wynagrodzenia lub oszacować ten wzrost samodzielnie na podstawie kilku ostatnich lat. Odpowiednie wyjaśnienie/uzasadnienie co do wyliczenia omawianej kwoty dotacji powinno znaleźć się w treści wniosku np. w uzasadnieniu pod budżetem projektu. Pamiętać jednak należy, że faktyczna przyznana kwota jednorazowej dotacji musi być wyliczona na podstawie obowiązującego w dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W Regulaminie konkursu wskazano, iż osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe - czy zatem można dla uczestników szkolenia ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przewidzieć stypendium szkoleniowe?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 osobom  uczestniczącym  w  szkoleniach przysługuje  stypendium szkoleniowe, w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Osobie uczestniczącej w szkoleniu „ABC działalności gospodarczej" będzie przysługiwało stypendium na ww. zasadach.

Czy obowiązkowym elementem rekrutacji jest spotkanie Kandydata z Komisją Rekrutacyjną? Zapis nie wynika ze standardów a jedynie ze wzorów dokumentów stanowiących załącznik nr a do dokumentacji konkursowej

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „Standard udzielania wsparcia" Beneficjent zobowiązany jest zapewnić, że na etapie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym, której celem będzie  zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia takiego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazywać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu w kosztach bezpośrednich można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja" i uwzględnić ww. koszt. Natomiast do decyzji Beneficjenta pozostaje, czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną będzie również elementem obowiązkowym procesu rekrutacji uczestników. Jednakże koszty związane z wynagrodzeniem członków Komisji Rekrutacyjnej stanowią koszty pośrednie projektu i nie mogą być wykazane w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich.
 

Czy na etapie wsparcia pomostowego istnieje możliwość zaplanowania dla Uczestników projektu tylko wsparcie doradcze czy istnieje konieczność przeprowadzania również wsparcia szkoleniowego?

Wsparcie pomostowe może być udzielone wyłącznie w następujących formach:

a) finansowego wsparcia pomostowego służącego pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie może zostać przyznane na okres od 6 do 12 m-cy,
b) usług doradczych o charakterze specjalistycznym mających na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego, wspomagających rozwój działalności gospodarczej.

Wobec powyższego na etapie wsparcia pomostowego nie ma możliwości zaplanowania wsparcia szkoleniowego.
 

Czy wsparcie szkoleniowe (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) musi mieć jakiś minimalny wymiar godzinowy np. 60 godzin? A jak wygląda sytuacja ze wsparciem doradczym?

Zgodnie z zał. nr 5 Standard udzielania wsparcia do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej uczestnikowi można udzielić wsparcia w postaci usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) mających na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W zakres tej formy wsparcia mogą wchodzić m. in. szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu.
Nie określono minimalnej liczby godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego. Czas trwania ww. formy wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb uczestników projektu.
 

Czy w kwotę 900 zł wchodzą wszystkie wydatki dotyczące wsparcia szkoleniowego czy również doradczego (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) tj: wynagrodzenia trenera, kosztu sali szkoleniowej, cateringu, serwisu kawowego, stypendium szkoleniowego, wynagrodzenia doradcy z zakresu biznesplanu, sali indywidualnej, zwrotu kosztu dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną?

W przypadku zaplanowania w projekcie realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekroczyć 900 zł przy długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc kosztów doradztwa.
Do kosztów ww. szkolenia zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, catering, serwis kawowy, koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, koszt zaświadczeń / dyplomów.
Natomiast nie uwzględnia się w ramach ww. kwoty np. kosztów stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi. Powyższych wydatków nie wlicza się również do łącznej puli kosztów wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł.
 

Grupa docelowa

W Umowie o udzielenie wsparcia finansowego wskazano, iż : 1. Uczestnik zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie …….. i zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie ……………… od podpisania umowy." Czy to oznacza, że można podpisać Umowę z uczestnikiem, który jeszcze nie zarejestrował działalności gospodarczej?

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej co do zasady podpisywana jest z uczestnikiem projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca według wzoru powyższej umowy w §6 ust.1 określa termin w jakim uczestnik projektu zobowiązany jest zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu : Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem). Czy 20% należy obliczyć od ogółu bezrobotnych biorących udział w projekcie, czy też od bezrobotnych mężczyzn biorących udział w projekcie?

W przypadku szczegółowego kryterium dostępu nr 2 „Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy" udział procentowy (20%) tej grupy obliczamy od ogólnej liczby osób bezrobotnych biorących udział w projekcie.

Pozostałe

W ramach jednego z kryteriów oceniane będzie czy projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla gminy/gmin wchodzącej/wchodzących w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny i pozytywnie zweryfikowanego/zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/programów rewitalizacji. Wynikanie projektu z programu/programów rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie/programach rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. Projekt rewitalizacyjny służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu), aby spełnić kryterium premiujące Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie co następuje:
- w podpunkcie 3.1.1:
•  informację, z jakiego/jakich programu/programów rewitalizacji wynika projekt, jeżeli jest on wprost wymieniony w programie/programach rewitalizacji lub
•  informację wraz z uzasadnieniem z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu, jeżeli projekt określono w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
- w podpunkcie 3.1.2:
• obligatoryjnie w punkcie 3.1.2 założyć wskaźnik produktu „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji" na poziomie minimum 15 %
Jak wynika z powyższych zapisów wartość wskaźnika odnosi się do konkretnego programu rewitalizacji i jest ściśle powiązana z zapisami pkt. 3.1.1, gdzie Wnioskodawca wskazuje z jakiego konkretnie programu bądź programów rewitalizacji (który/które wskazuje/wskazują obszary zdegradowane) będzie pochodziła założona we wskaźniku grupa docelowa.
Tak więc, jeżeli projekt wynika z kilku programów rewitalizacyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu konieczne jest wymienienie wszystkich

Czy wnioskodawca powinien wypełniać punkt: Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie działalności gospodarczych?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu" w pozycji przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem należy wpisać „0", bowiem w ramach przedmiotowego Poddziałania wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób. 

Parter projektu jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - z wykształcenia jest doradca zawodowym, posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa, nie posiada wpisu jako agencja zatrudnienia - czy w takim przypadku dopuszczalne jest aby przeprowadził identyfikację predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu  - Wymagania dotyczące cen rynkowych wydatek przeznaczony na wynagrodzenie dla doradcy zawodowego jest kwalifikowalny o ile podmiot realizujący usługę posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. W związku z powyższym jeżeli partner nie posiada wpisu do KRAZ nie może prowadzić w projekcie doradztwa zawodowego.

Czy zatrudnienie osób prowadzących szkolenia/doradztwo w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej należy opisać jako zadanie zlecone?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. W odniesieniu do usług zleconych (wykonawców) wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie danych dotyczących:

  • formy zaangażowania (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

  • szacunkowego wymiaru czasu pracy,

  • planowanego czasu realizacji zadań merytorycznych.

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że konieczność jej zlecenia zostanie w należyty sposób uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie wskazać  jakie usługi zostaną zlecone, co będzie podlegało ocenie w kontekście wskazanego potencjału wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca (sp. jawna) posiada siedzibę poza ŁOM (zgodnie z KRS) a posiada zgłoszone do Urzędu Skarbowego dodatkowe biuro w Łodzi jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności? Analogicznie -podmiot będący Partnerem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG i posiada wpisane w CEIDG dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na terenie Łodzi, to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

Posiadanie zgłoszenia do US dodatkowego biura w Łodzi jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadanie wpisanego w CEIDG dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie Łodzi jest zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu" , ponieważ świadczy to o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany na obszarze ŁOM.

W ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące: Projekt wynika z obowiązującego/ obowiązujących i pozytywnie zweryfikowanego/ zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/ programów rewitalizacji. Czy do limitu 15% można wliczyć osoby ze wszystkich gmin, które posiadają zweryfikowane pozytywnie programy rewitalizacji czy jedynie osoby z tych gmin, dla których wskazano wynikanie projektu z programu rewitalizacji, tj. nie powinny zostać wliczone osoby z gmin, które mają pozytywnie zaopiniowany program rewitalizacji, ale działania podstawowe ani uzupełniające nie są powiązane z projektem.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: "Wynikanie projektu z programu/ programów rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie/ programach rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych." W związku z powyższym do limitu 15% nie powinny zostać wliczone osoby z gmin, które mają pozytywnie zaopiniowany program rewitalizacji, ale działania podstawowe ani uzupełniające nie są powiązane z projektem. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać w podpunkcie 3.1.1:
  • informację, z jakiego/jakich programu/programów rewitalizacji wynika projekt, jeżeli jest on wprost wymieniony w programie/programach rewitalizacji lub
  • informację wraz z uzasadnieniem z jakich konkretnie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych wynika realizacja projektu, jeżeli projekt określono w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Czy wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej i wizyt monitoringowych z kosztami diet służbowych jest kwalifikowalne w projekcie i można je zaplanować w budżecie?

Koszty wizyt monitoringowych oraz diet służbowych należą do kosztów pośrednich.
 

Czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną jest obowiązkowym elementem rekrutacji?

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu „ Standard udzielania wsparcia" Beneficjent zobowiązany jest (co wskazano powyżej) zapewnić, że na etapie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa z doradcą zawodowym, której celem będzie zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast do decyzji Beneficjenta pozostaje, czy rozmowa z Komisją Rekrutacyjną będzie również elementem obowiązkowym procesu rekrutacji uczestników. Podkreślamy, że nabór uczestników powinien być zgodny z regułami określonymi w rozdz. 3 ww. Standardu

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zawrzeć koszty związane z monitoringiem prowadzonych przez UP działalności gospodarczych?

Koszty związane z monitoringiem prowadzonych działalności gospodarczych należą do kosztów pośrednich.

Czy w kosztach bezpośrednich można zawrzeć koszty rekrutacji - koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego? Jeśli tak, czy wskazane jest wyodrębnienie zadania rekrutacja, czy koszt ten może stanowić część zadania np. wsparcie doradczo - szkoleniowe?

Koszty związane z procesem rekrutacji stanowią co do zasady koszty pośrednie projektu.Jednocześnie zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Regulaminem konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 obowiązkowym elementem rekrutacji jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia tego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja". Podkreślamy, że ww. koszt może być jedynym kosztem związanym z rekrutacją wykazanym w kosztach bezpośrednich.
Wsparcie doradczo-szkoleniowe jest kolejnym etapem realizacji projektu następującym już po rekrutacji uczestników. Wobec powyższego wynagrodzenie doradcy zawodowego zaangażowanego do procesu rekrutacji nie powinno być wykazywane w zadaniu „Wsparcie doradczo-szkoleniowe.
 

Wskaźniki

Czy w przypadku objęcia wsparciem w projekcie wyłącznie osób bezrobotnych konieczne jest określenie na poziomie projektu wskaźnika: „Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie” czy wystarczające jest określenie wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie”?

Dla konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 określono m.in. następujące wskaźniki produktu: „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie" oraz „Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie". Drugi z wymienionych wskaźników dotyczy zarówno osób bezrobotnych, jak i biernych zawodowo. Z uwagi na fakt, że są to wskaźniki obligatoryjne, Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić je we wniosku o dofinansowanie i monitorować w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie w przypadku objęcia wsparciem wyłącznie osób bezrobotnych oba wskaźniki będą miały takie same wartości docelowe.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę