Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Pozostałe

Czy kwotę wkładu własnego (5%) należy liczyć od kwoty budżetu uwzględniającej udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacje) czy 5% należy policzyć po odjęciu kwoty dotacji?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.
 

Nadpłacony podatek VAT Uczestnik zwraca Wnioskodawcy na podstawie zapisów w umowie. A rolą Wnioskodawcy jest uwzględnienie takich zapisów. Jak wygląda to w aspekcie przekazanie dalej tych środków do IZ. Czy jest określony termin zwrotu, forma rozliczenia, oraz jego podstawa prawna?

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie ostateczne rozliczenie wydatków projektu następuje na etapie końcowego wniosku o płatność. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi. W związku z tym, jeżeli umowa zawarta między beneficjentem a uczestnikiem projektu przewiduje obowiązek zwrotu jakichkolwiek kwot – to beneficjent ma obowiązek te kwoty od uczestnika odzyskać. W relacjach między beneficjentem a WUP w Łodzi powstaje w związku z tym konieczność zwrotu stosownych kwot.
Odnośnie samego podatku VAT, to informujemy, że nadal trwają konsultacje w przedmiocie kwalifikowalności tego podatku w odniesieniu do osób otrzymujących wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.
 

W dokumencie Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 jest zapis dotyczący Uczestników będącymi czynnymi płatnikami podatku VAT : „Uczestnicy projektu, który otrzymali wsparcie finansowe oraz są czynnymi podatnikami VAT i podatek ten odliczyli lub odzyskali w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązaniu do jego zwrotu do realizatora projektu. Mając powyższe na względzie należy zweryfikować i na bieżąco monitorować kwestię odzyskiwania podatku VAT przez uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą, pozyskując od nich informację lub oświadczenie, czy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej uczestnik dokonał odliczenia lub ubiegał się o zwrot podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy sfinansowane ze wsparcia finansowego.” Nie jest określone w jakiej formie powinny być ww. środki zwracane. Na podstawie jakich zapisów prawnych i dokumentów. Zwrot podatku nadpłaconego odbywa się w terminie 60 dni. Co w wypadku jeśli taka nadpłata wystąpi w ostatni miesiąc wymaganego 12 miesięcznego okresu prowadzonej działalności - zwrot nastąpi po 60 dniach - już po zakończeniu udziału w projekcie. Co w przypadku jeśli nastąpi nadpłata VAT-u ale Uczestnik poprosi Urząd Skarbowy o zaliczenie go w poczet przyszłych należności podatku VAT?

Zgodnie z zapisami Standardu uczestnik powinien zwrócić równowartość podatku VAT odliczonego lub odzyskanego w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w jakim dotyczy wydatków sfinansowanych ze środków wsparcia finansowego. Podstawa prawna do zwrotu ma charakter kontraktowy i wynika z umowy między realizatorem projektu a uczestnikiem.

Czy wkład własny 5 % należy liczyć także od dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Stosowne zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.
 

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu maksymalny koszt usług doradczo-szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 3 000,00 zł. W kwocie tej zawarty jest koszt udziału w szkoleniu z podstaw prowadzenia działalności, tj. do 900,00 zł. Czy w koszt szkolenia z podstaw prowadzenia działalności wliczane są także koszty warsztatów z opracowania biznesplanu (stanowiących odrębne zadanie)?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu – „Wymagania dotyczące cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18" na realizację usług szkoleniowo-doradczych w projekcie przysługuje pula środków w wysokości nie więcej niż 3 000,00 zł na uczestnika. Jednocześnie w przypadku szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej koszt takiego szkolenia nie powinien przekraczać 900,00 zł na osobę, a stawka ta mieści się w puli środków 3 000,00 zł.
Przewidziane koszty warsztatów z opracowania biznesplanu, które mają przygotować uczestników projektu do właściwego sporządzenia biznesplanu planowanej działalności gospodarczej, nie podlegają limitowi 900,00 zł określonemu dla szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast podlegają one limitowi 3 000,00 zł, ponieważ stanowią szeroko rozumiane usługi szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu.

Jaki jest poziom wkładu własnego?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Stosowne zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.

 

Czy koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego za zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako koszt bezpośredni czy pośredni?

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Regulaminem konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 obowiązkowym elementem rekrutacji jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia tego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja". Podkreślamy, że ww. koszt może być jedynym kosztem związanym z rekrutacją wykazanym w kosztach bezpośrednich. Koszty związane z procesem rekrutacji stanowią co do zasady koszty pośrednie projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę