Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Formy wsparcia

Jakie koszty związane z doradztwem i szkoleniem wliczane są w pulę środków na realizacje tych usług: Czy jest to koszt wynagrodzenia trenera/ doradcy + koszt wynajęcia/udostępnienia sali + ewentualnie materiałów szkoleniowych? Czy w limicie tym muszą się również mieścić takie koszty związane z organizacją wsparcia jak: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering?

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ma ono na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc w opracowaniu biznesplanu. Natomiast w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności Wnioskodawca może zaplanować indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym.
Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w projektach Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ przysługuje łączna pula środków na wdrożenie tej formy pomocy, wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu.
W przypadku zaplanowania w projekcie, realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekraczać 900 zł przy długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Stawka 900 zł mieści się w puli kosztu wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł na osobę.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. kosztów stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę