Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Formy wsparcia

Jakie koszty związane z doradztwem i szkoleniem wliczane są w pulę środków na realizacje tych usług: Czy jest to koszt wynagrodzenia trenera/ doradcy + koszt wynajęcia/udostępnienia sali + ewentualnie materiałów szkoleniowych? Czy w limicie tym muszą się również mieścić takie koszty związane z organizacją wsparcia jak: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering?

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ma ono na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc w opracowaniu biznesplanu. Natomiast w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności Wnioskodawca może zaplanować indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym.
Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w projektach Poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ przysługuje łączna pula środków na wdrożenie tej formy pomocy, wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu.
W przypadku zaplanowania w projekcie, realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekraczać 900 zł przy długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Stawka 900 zł mieści się w puli kosztu wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł na osobę.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. kosztów stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.

Grupa docelowa

Czy we wniosku w punkcie 1.8 Obszar realizacji projektu powinny znaleźć się obszary wymienione w Załączniku nr 11 „Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)”, czy też powinien być podany tylko sam obszar województwa łódzkiego bez wyszczególnienia innych obszarów tj. powiaty, gminy?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 uczestnikami projektu są wyłącznie osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.
Jednoznaczny zapis potwierdzający spełnienie ww. kryterium musi znaleźć się w treści wniosku, w szczególności w pkt. 3.2 Grupy docelowe. Nie ma jednak konieczności uwzględniania tego zapisu w pkt. 1.8 wniosku Obszar realizacji poprzez wskazywanie wszystkich lub wybranych gmin z załącznika nr 11 do Regulaminu. W pkt. 1.8 można zatem wskazać całe województwo łódzkie.
 

Pozostałe

Czy kwotę wkładu własnego (5%) należy liczyć od kwoty budżetu uwzględniającej udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacje) czy 5% należy policzyć po odjęciu kwoty dotacji?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.
 

Nadpłacony podatek VAT Uczestnik zwraca Wnioskodawcy na podstawie zapisów w umowie. A rolą Wnioskodawcy jest uwzględnienie takich zapisów. Jak wygląda to w aspekcie przekazanie dalej tych środków do IZ. Czy jest określony termin zwrotu, forma rozliczenia, oraz jego podstawa prawna?

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie ostateczne rozliczenie wydatków projektu następuje na etapie końcowego wniosku o płatność. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi. W związku z tym, jeżeli umowa zawarta między beneficjentem a uczestnikiem projektu przewiduje obowiązek zwrotu jakichkolwiek kwot – to beneficjent ma obowiązek te kwoty od uczestnika odzyskać. W relacjach między beneficjentem a WUP w Łodzi powstaje w związku z tym konieczność zwrotu stosownych kwot.
Odnośnie samego podatku VAT, to informujemy, że nadal trwają konsultacje w przedmiocie kwalifikowalności tego podatku w odniesieniu do osób otrzymujących wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.
 

W dokumencie Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 jest zapis dotyczący Uczestników będącymi czynnymi płatnikami podatku VAT : „Uczestnicy projektu, który otrzymali wsparcie finansowe oraz są czynnymi podatnikami VAT i podatek ten odliczyli lub odzyskali w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązaniu do jego zwrotu do realizatora projektu. Mając powyższe na względzie należy zweryfikować i na bieżąco monitorować kwestię odzyskiwania podatku VAT przez uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą, pozyskując od nich informację lub oświadczenie, czy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej uczestnik dokonał odliczenia lub ubiegał się o zwrot podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy sfinansowane ze wsparcia finansowego.” Nie jest określone w jakiej formie powinny być ww. środki zwracane. Na podstawie jakich zapisów prawnych i dokumentów. Zwrot podatku nadpłaconego odbywa się w terminie 60 dni. Co w wypadku jeśli taka nadpłata wystąpi w ostatni miesiąc wymaganego 12 miesięcznego okresu prowadzonej działalności - zwrot nastąpi po 60 dniach - już po zakończeniu udziału w projekcie. Co w przypadku jeśli nastąpi nadpłata VAT-u ale Uczestnik poprosi Urząd Skarbowy o zaliczenie go w poczet przyszłych należności podatku VAT?

Zgodnie z zapisami Standardu uczestnik powinien zwrócić równowartość podatku VAT odliczonego lub odzyskanego w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie w jakim dotyczy wydatków sfinansowanych ze środków wsparcia finansowego. Podstawa prawna do zwrotu ma charakter kontraktowy i wynika z umowy między realizatorem projektu a uczestnikiem.

Czy wkład własny 5 % należy liczyć także od dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Stosowne zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.
 

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu maksymalny koszt usług doradczo-szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 3 000,00 zł. W kwocie tej zawarty jest koszt udziału w szkoleniu z podstaw prowadzenia działalności, tj. do 900,00 zł. Czy w koszt szkolenia z podstaw prowadzenia działalności wliczane są także koszty warsztatów z opracowania biznesplanu (stanowiących odrębne zadanie)?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu – „Wymagania dotyczące cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18" na realizację usług szkoleniowo-doradczych w projekcie przysługuje pula środków w wysokości nie więcej niż 3 000,00 zł na uczestnika. Jednocześnie w przypadku szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej koszt takiego szkolenia nie powinien przekraczać 900,00 zł na osobę, a stawka ta mieści się w puli środków 3 000,00 zł.
Przewidziane koszty warsztatów z opracowania biznesplanu, które mają przygotować uczestników projektu do właściwego sporządzenia biznesplanu planowanej działalności gospodarczej, nie podlegają limitowi 900,00 zł określonemu dla szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast podlegają one limitowi 3 000,00 zł, ponieważ stanowią szeroko rozumiane usługi szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu.

Jaki jest poziom wkładu własnego?

Zgodnie z obowiązującym od 6 marca 2018 r. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania projektów w Poddziałaniu VIII.3.1 wynosi 95%. Wobec powyższego Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny wynoszący co najmniej 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu (kosztów ogółem). Oznacza to, że podstawę do wyliczenia wartości wkładu własnego stanowią wszystkie koszty kwalifikowalne projektu, w skład których wchodzi również wartość środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.
Stosowne zapisy dotyczące wysokości minimalnego udziału wkładu własnego Beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie znajdują się na stronie 24 Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18.

 

Czy koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego za zbadanie predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako koszt bezpośredni czy pośredni?

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020" oraz Regulaminem konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 obowiązkowym elementem rekrutacji jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zatrudnienia tego doradcy zawodowego jest więc wyjątkiem i należy wykazać go w ramach kosztów bezpośrednich. W tym celu można wyodrębnić zadanie „Rekrutacja". Podkreślamy, że ww. koszt może być jedynym kosztem związanym z rekrutacją wykazanym w kosztach bezpośrednich. Koszty związane z procesem rekrutacji stanowią co do zasady koszty pośrednie projektu.

Wskaźniki

We wskaźnikach dotyczących efektywności widnieje „BRAK” i jest to jedyna opcja wyboru, czy jest to prawidłowe?

W przypadku Podziałania VIII.3.1 wnioskodawca nie określa wskaźników dotyczących efektywności . W związku z tym w nazwie wskaźnika należy wybrać „BRAK", zaś w źródłach danych i sposobie pomiaru należy wpisać „Nie dotyczy".

Nie ma możliwości zdefiniowania własnego wskaźnika, choć w regulaminie jest opisana taka możliwości? Jak należy rozwiązać tą kwestię?

Wnioskodawca w pkt 3.1.1 wniosku powinien przede wszystkim z listy rozwijanej wybrać wskaźniki obligatoryjne, które zostały określone dla danego konkursu. Dodatkowo, gdy jest to konieczne, wnioskodawca może sformułować własne wskaźniki.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę