Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Pozostałe

Czy zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Wnioskodawca może założyć refundację pracodawcy 100% kosztów zatrudnienia pracownika (w ramach pomocy de minimis)?

Intensywność przy pomocy de minimis wynosi 100%. Można w takim przypadku założyć refundację 100% kosztów zatrudnienia. W sytuacji, gdy subsydiowane zatrudnienie realizowane jest jako pomoc publiczna – intensywność jest niższa.

Czy w ramach przedmiotowego naboru wysokość wkładu własnego wniesionego w salach szkoleniowych może być weryfikowana w okresie realizacji projektu za pomocą oświadczenia?

Każdy wydatek wykazywany we wniosku o płatność w ramach wkładu własnego powinien być należycie udokumentowany. Podstawą uznania kwalifikowalności wydatku ponoszonego w ramach wkładu własnego niepieniężnego powinno być oświadczenie beneficjenta poparte dokumentacją źródłową, np.: wycena, taryfikator kosztów, tabela amortyzacyjna (o ile wkład własny wnoszony jest do wysokości amortyzacji). Natomiast wydatek ponoszony w ramach wkładu własnego pieniężnego powinien być dokumentowany na podstawie odpowiednich umów oraz np. faktur i rachunków. Zatem w przypadku ponoszenia wydatku dotyczącego sal szkoleniowych w ramach wkładu pieniężnego oświadczenie nie jest wystarczające.
 

Czy zakup środków trwałych jest możliwy przy projekcie ryczałtowym?

Zakup środków trwałych (do 3500 zł) jest możliwy niezależnie od tego czy w ramach projektu stosowane są kwoty ryczałtowe (projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR), czy też nie (projekty, w których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartości 100 000 EUR) Należy jednak pamiętać, że obligatoryjne jest uzasadnienie wszystkich kosztów składających się na kwotę ryczałtową (pod szczegółowym budżetem projektu). Uzasadnienie to powinno potwierdzać racjonalność wydatku i konieczność jego poniesienia.

Zgodnie z kryterium dostępu - projekt musi zakładać wsparcie wyłącznie osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 (zał. 11). Czy we wniosku jako obszar realizacji projektu (pkt. 1.8 wniosku) należy wskazać całe woj. łódzkie, a w opisie wskazać, iż grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące obszar z zał. nr 11, czy też należy wskazać jako obszar realizacji projektu wyłącznie gminy wskazane w zał. nr 11?

Na etapie składania wniosku do konkursu można jako obszar realizacji, w pkt 1.8 wniosku wpisać „województwo łódzkie". Wtedy w treści pkt 3.2 wniosku trzeba obowiązkowo zamieścić jednoznaczną deklarację, że adresatami wsparcia będą osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie oceniany, na etapie negocjacji będzie konieczne uzupełnienie pkt 1.8 wniosku o wszystkie gminy, na obszarze których będzie realizowany projekt.

Zgodnie z regulaminem konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, w projekcie mogą uczestniczyć osoby wyłącznie zamieszkujące obszary słabo zaludnione. Czy planując realizację projektu na wszystkich obszarach słabiej zurbanizowanych województwa, należy w punkcie 1.8 Generatora Wniosku dodać wszystkie gminy wypisane w załączniku 11 do Regulaminu, czy też wystarczy np. zaznaczyć realizację na terenie całego województwa a w treści wniosku umieścić informację że uczestnikami będą wyłącznie osoby zamieszkujące obszary słabo zaludnione?

Na etapie składania wniosku do konkursu można jako obszar realizacji, w pkt 1.8 wniosku wpisać „województwo łódzkie". Wtedy w treści pkt 3.2 wniosku trzeba obowiązkowo zamieścić jednoznaczną deklarację, że adresatami wsparcia będą osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie oceniony, na etapie negocjacji będzie konieczne uzupełnienie pkt 1.8 wniosku o wszystkie gminy, na obszarze których będzie realizowany projekt.
 Przejdź na górę