Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Grupa docelowa

Czy uczestnikami projektu mogą być osoby prowadzące gospodarstwo rolne?

 1. W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 1. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Natomiast na podstawie „Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS" (stanowiącej załącznik do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020"), „osoby pracujące w gospodarstwie rolnym", a więc osoby prowadzące gospodarstwo rolne są uznawane za pracujących pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:
 1. Osoba pracuje w swoim gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
 2. Osoba poświęca czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonuje prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa).
 3. Osoba jest w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia gospodarstwa.
Poza tym bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne będące w posiadaniu lub prowadzone przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
 

Czy grupą docelową można objąć wyłącznie osoby wskazane w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.1 (Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)?Czy też istnieje obowiązek objęcia wsparciem również osób wskazanych w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.2 (Bezrobotni mężczyźni….)?

Wnioskodawcy przygotowujący projekty w ramach wymienionego konkursu nie mają obowiązku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Grupę docelową można ograniczyć do danej grupy osób wskazanej w Regulaminie konkursu jako grupa docelowa Poddziałania VIII.2.1 RPO WŁ, o ile ma to uzasadnienie w założeniach projektu. Wybrane rozwiązanie należy zawsze uzasadnić.
 
 Przejdź na górę