Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu Wnioskodawca mo9że realizować szkolenia miekkie, poza zawodowymi, oraz w związku z tym zaplanować stypendium szkoleniowe?

Wnioskodawca może realizować szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, poza szkoleniami zawodowymi, o których mowa w przytoczonym przez Panią kryterium.
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu:
- wsparcie polegające na grupowym podnoszeniu kompetencji uczestników w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, zarządzania czasem w poszukiwaniu pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji należy traktować jako szkolenie a nie doradztwo, w związku z czym taka forma wsparcia podlegać będzie weryfikacji nabycia kompetencji zgodnie z 4-stopniowym procesem określonym w Wymaganiach.
W związku z powyższym dla uczestników tych szkoleń należy również zaplanować wypłatę stypendium

Czy doposażenie stanowiska pracy stażysty stanowi pomoc de minimis dla organizatora stażu? Czy zakupione wyposażenie (np. biurko, komputer) może pozostać u organizatora stażu po jego zakończeniu?

Doposażenie takie może być pomocą de minimis jeżeli będzie stanowić korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta może mieć miejsce w szczególności, gdy zakupione w projekcie rzeczy nie ulegają w całości zużyciu w trakcie realizacji stażu. Podane w przykładzie: komputer i biurko, jeżeli zostaną u pracodawcy i będą wykorzystywane w działalności gospodarczej – będą pomocą de minimis.

W Wymaganiach dot. standardu oraz cen rynkowych wskazano Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji nieokreślone w projekcie, zaplanowane pod diagnozowane potrzeby uczestników (zakup usługi) w wysokości 2000/1300 zł/os. Ile godzin szkolenia obejmuje wskazana stawka? Czy cena ta zawiera w swej kwocie egzamin i catering podczas kursu?

Wskazana kwota dotyczy sytuacji, gdy realizowane ma być szkolenie, którego tematyki nie da się z góry określić. Kwota ta ma wobec tego charakter pewnej średniej przyjmowanej na potrzeby konstruowania budżetu projektu. Dopiero na etapie realizacji projektu, kiedy będzie wiadomo w jakim szkoleniu będzie uczestniczył dany uczestnik – cena ulega konkretyzacji np. w zależności od typu szkolenia, liczby godzin jego trwania, sposobu realizacji. Oczywiście faktyczna cena konkretnego szkolenia musi być zgodna z ceną rynkową ustaloną zgodnie z zasadami kwalifikowalności (np. z zastosowaniem zasady konkurencyjności, czy rozeznania rynku).
W cenę szkolenia nie wchodzi koszt cateringu. Cena egzaminu zewnętrznego – nie jest ujęta w cenie szkolenia. Jednakże koszt egzaminu zewnętrznego jest kwalifikowalny tylko w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje (nie kompetencje).
 
 Przejdź na górę