Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Wskaźniki

CZy w przypadku zaplanowania wsparcia w postaci szkolenia ECDL należy oznaczyć je w ramach wskaźnika „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)” ?

Obligatoryjny wskaźnik horyzontalny o nazwie „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK)" mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK. Jednocześnie przez podmiot rozumiany jest Beneficjent i/lub partner/partnerzy, którzy w ramach realizowanego projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie / szkolenie / zakup TIK.

Z uwagi na fakt, że szkolenie ECDL prowadzi do nabycia umiejętności komputerowych, konsekwencją jego realizacji w projekcie będzie zaznaczenie przedmiotowego wskaźnika. Wartość wskaźnika będzie wynosiła „1" w przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot. Natomiast w przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja szkoleń komputerowych jest ściśle powiązana z obligatoryjnym wskaźnikiem horyzontalnym o nazwie „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych", w ramach którego należy podać przewidywaną liczbę osób uczestniczących w tego typu szkoleniach
 Przejdź na górę