Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1(1/2018)

Formy wsparcia

Czy w ramach projektu Wnioskodawca mo9że realizować szkolenia miekkie, poza zawodowymi, oraz w związku z tym zaplanować stypendium szkoleniowe?

Wnioskodawca może realizować szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, poza szkoleniami zawodowymi, o których mowa w przytoczonym przez Panią kryterium.
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu:
- wsparcie polegające na grupowym podnoszeniu kompetencji uczestników w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, zarządzania czasem w poszukiwaniu pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji należy traktować jako szkolenie a nie doradztwo, w związku z czym taka forma wsparcia podlegać będzie weryfikacji nabycia kompetencji zgodnie z 4-stopniowym procesem określonym w Wymaganiach.
W związku z powyższym dla uczestników tych szkoleń należy również zaplanować wypłatę stypendium

Czy doposażenie stanowiska pracy stażysty stanowi pomoc de minimis dla organizatora stażu? Czy zakupione wyposażenie (np. biurko, komputer) może pozostać u organizatora stażu po jego zakończeniu?

Doposażenie takie może być pomocą de minimis jeżeli będzie stanowić korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta może mieć miejsce w szczególności, gdy zakupione w projekcie rzeczy nie ulegają w całości zużyciu w trakcie realizacji stażu. Podane w przykładzie: komputer i biurko, jeżeli zostaną u pracodawcy i będą wykorzystywane w działalności gospodarczej – będą pomocą de minimis.

W Wymaganiach dot. standardu oraz cen rynkowych wskazano Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji nieokreślone w projekcie, zaplanowane pod diagnozowane potrzeby uczestników (zakup usługi) w wysokości 2000/1300 zł/os. Ile godzin szkolenia obejmuje wskazana stawka? Czy cena ta zawiera w swej kwocie egzamin i catering podczas kursu?

Wskazana kwota dotyczy sytuacji, gdy realizowane ma być szkolenie, którego tematyki nie da się z góry określić. Kwota ta ma wobec tego charakter pewnej średniej przyjmowanej na potrzeby konstruowania budżetu projektu. Dopiero na etapie realizacji projektu, kiedy będzie wiadomo w jakim szkoleniu będzie uczestniczył dany uczestnik – cena ulega konkretyzacji np. w zależności od typu szkolenia, liczby godzin jego trwania, sposobu realizacji. Oczywiście faktyczna cena konkretnego szkolenia musi być zgodna z ceną rynkową ustaloną zgodnie z zasadami kwalifikowalności (np. z zastosowaniem zasady konkurencyjności, czy rozeznania rynku).
W cenę szkolenia nie wchodzi koszt cateringu. Cena egzaminu zewnętrznego – nie jest ujęta w cenie szkolenia. Jednakże koszt egzaminu zewnętrznego jest kwalifikowalny tylko w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje (nie kompetencje).
 

Grupa docelowa

Czy uczestnikami projektu mogą być osoby prowadzące gospodarstwo rolne?

 1. W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 1. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Natomiast na podstawie „Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS" (stanowiącej załącznik do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020"), „osoby pracujące w gospodarstwie rolnym", a więc osoby prowadzące gospodarstwo rolne są uznawane za pracujących pod warunkiem spełnienia jednego z poniższych warunków:
 1. Osoba pracuje w swoim gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
 2. Osoba poświęca czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonuje prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa).
 3. Osoba jest w trakcie zakładania gospodarstwa rolnego; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia gospodarstwa.
Poza tym bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne będące w posiadaniu lub prowadzone przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
 

Czy grupą docelową można objąć wyłącznie osoby wskazane w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.1 (Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)?Czy też istnieje obowiązek objęcia wsparciem również osób wskazanych w pkt. 2.5 Regulaminu (grupa docelowa) ppkt.2 (Bezrobotni mężczyźni….)?

Wnioskodawcy przygotowujący projekty w ramach wymienionego konkursu nie mają obowiązku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Grupę docelową można ograniczyć do danej grupy osób wskazanej w Regulaminie konkursu jako grupa docelowa Poddziałania VIII.2.1 RPO WŁ, o ile ma to uzasadnienie w założeniach projektu. Wybrane rozwiązanie należy zawsze uzasadnić.
 

Pozostałe

Czy zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Wnioskodawca może założyć refundację pracodawcy 100% kosztów zatrudnienia pracownika (w ramach pomocy de minimis)?

Intensywność przy pomocy de minimis wynosi 100%. Można w takim przypadku założyć refundację 100% kosztów zatrudnienia. W sytuacji, gdy subsydiowane zatrudnienie realizowane jest jako pomoc publiczna – intensywność jest niższa.

Czy w ramach przedmiotowego naboru wysokość wkładu własnego wniesionego w salach szkoleniowych może być weryfikowana w okresie realizacji projektu za pomocą oświadczenia?

Każdy wydatek wykazywany we wniosku o płatność w ramach wkładu własnego powinien być należycie udokumentowany. Podstawą uznania kwalifikowalności wydatku ponoszonego w ramach wkładu własnego niepieniężnego powinno być oświadczenie beneficjenta poparte dokumentacją źródłową, np.: wycena, taryfikator kosztów, tabela amortyzacyjna (o ile wkład własny wnoszony jest do wysokości amortyzacji). Natomiast wydatek ponoszony w ramach wkładu własnego pieniężnego powinien być dokumentowany na podstawie odpowiednich umów oraz np. faktur i rachunków. Zatem w przypadku ponoszenia wydatku dotyczącego sal szkoleniowych w ramach wkładu pieniężnego oświadczenie nie jest wystarczające.
 

Czy zakup środków trwałych jest możliwy przy projekcie ryczałtowym?

Zakup środków trwałych (do 3500 zł) jest możliwy niezależnie od tego czy w ramach projektu stosowane są kwoty ryczałtowe (projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR), czy też nie (projekty, w których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartości 100 000 EUR) Należy jednak pamiętać, że obligatoryjne jest uzasadnienie wszystkich kosztów składających się na kwotę ryczałtową (pod szczegółowym budżetem projektu). Uzasadnienie to powinno potwierdzać racjonalność wydatku i konieczność jego poniesienia.

Zgodnie z kryterium dostępu - projekt musi zakładać wsparcie wyłącznie osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 (zał. 11). Czy we wniosku jako obszar realizacji projektu (pkt. 1.8 wniosku) należy wskazać całe woj. łódzkie, a w opisie wskazać, iż grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące obszar z zał. nr 11, czy też należy wskazać jako obszar realizacji projektu wyłącznie gminy wskazane w zał. nr 11?

Na etapie składania wniosku do konkursu można jako obszar realizacji, w pkt 1.8 wniosku wpisać „województwo łódzkie". Wtedy w treści pkt 3.2 wniosku trzeba obowiązkowo zamieścić jednoznaczną deklarację, że adresatami wsparcia będą osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie oceniany, na etapie negocjacji będzie konieczne uzupełnienie pkt 1.8 wniosku o wszystkie gminy, na obszarze których będzie realizowany projekt.

Zgodnie z regulaminem konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, w projekcie mogą uczestniczyć osoby wyłącznie zamieszkujące obszary słabo zaludnione. Czy planując realizację projektu na wszystkich obszarach słabiej zurbanizowanych województwa, należy w punkcie 1.8 Generatora Wniosku dodać wszystkie gminy wypisane w załączniku 11 do Regulaminu, czy też wystarczy np. zaznaczyć realizację na terenie całego województwa a w treści wniosku umieścić informację że uczestnikami będą wyłącznie osoby zamieszkujące obszary słabo zaludnione?

Na etapie składania wniosku do konkursu można jako obszar realizacji, w pkt 1.8 wniosku wpisać „województwo łódzkie". Wtedy w treści pkt 3.2 wniosku trzeba obowiązkowo zamieścić jednoznaczną deklarację, że adresatami wsparcia będą osoby zamieszkujące na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie z załącznikiem 11 do Regulaminu konkursu. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie oceniony, na etapie negocjacji będzie konieczne uzupełnienie pkt 1.8 wniosku o wszystkie gminy, na obszarze których będzie realizowany projekt.

Wskaźniki

CZy w przypadku zaplanowania wsparcia w postaci szkolenia ECDL należy oznaczyć je w ramach wskaźnika „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)” ?

Obligatoryjny wskaźnik horyzontalny o nazwie „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK)" mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK. Jednocześnie przez podmiot rozumiany jest Beneficjent i/lub partner/partnerzy, którzy w ramach realizowanego projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie / szkolenie / zakup TIK.

Z uwagi na fakt, że szkolenie ECDL prowadzi do nabycia umiejętności komputerowych, konsekwencją jego realizacji w projekcie będzie zaznaczenie przedmiotowego wskaźnika. Wartość wskaźnika będzie wynosiła „1" w przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot. Natomiast w przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja szkoleń komputerowych jest ściśle powiązana z obligatoryjnym wskaźnikiem horyzontalnym o nazwie „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych", w ramach którego należy podać przewidywaną liczbę osób uczestniczących w tego typu szkoleniach
 Przejdź na górę