Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.2 (2/2018)

Pozostałe

Czy w ramach konkursu usługę: pielęgnacyjną/opiekuńczą, w ramach opieki długoterminowej realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, może zlecić firmie zewnętrznej Partner Wiodący (będący Podmiotem leczniczym), czy musi być to Partner, który dokonywał kwalifikacji pacjentów w ramach swojego zadania i jest odpowiedzialny za jego realizację?

W odpowiedzi na nadesłane przez Państwa pytanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 informujemy, że usługi zdrowotne w tym usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane są wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego. Partner wiodący, bądź pozostali partnerzy jeżeli są podmiotami leczniczymi mogą świadczyć usługi zdrowotne samodzielnie wykorzystując własne zasoby kadrowe i techniczne lub zatrudniając osoby z zewnątrz. Istnieje także możliwość by usługi zdrowotne zostały zakupione od podmiotu zewnętrznego, który jest oczywiście podmiotem leczniczym.
W przypadku jeżeli Lider, bądź pozostali partnerzy realizują działania samodzielnie w budżecie szczegółowym należy wykazać wszystkie wydatki tj. koszty wynagrodzenia poszczególnych osób, zakup środków pielęgnacyjnych zużywalnych itp. Natomiast w przypadku zakupu usługi na rynku zewnętrznym przedstawiany jest łączny koszt świadczenia usługi, zaś w uzasadnieniu pod budżetem należy dokładnie wskazać jakie elementy, wydatki składają się na kompleksową usługę.

Czy przy wyborze partnera przez JST powinien być stosowany tryb wyboru wskazany w art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 ?

JST do wyboru partnera, którym jest podmiot leczniczy:
a) który jest przez niego finansowany w ponad 50% lub
b) w którym posiada ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) w którym sprawuje nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) w którym ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

nie stosuje przepisów art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Czy kryterium dostępu numer 3 będzie można uznać za spełnione jeżeli jedynie dla części grupy docelowej będą świadczone usługi w zakresie wskazanym w kryterium dostępu numer 3? Jeżeli zakres usług wskazanych w kryterium będzie świadczony jedynie przez jednego z członków Partnerstwa?

Szczegółowe Kryterium Dostępu nr 3 będzie spełnione jeżeli co najmniej dla części uczestników projektu zostanie zapewnione wsparcie w postaci:
 
  • usług pielęgnacyjnych/ opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
  • usług w ramach opieki paliatywnej/ hospicyjnej realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
  • usług pielęgniarki wykraczających poza gwarantowane świadczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, lub
  • opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Centrum zdrowia psychicznego lub zespołów leczenia środowiskowego, lub
  • usług w dziennych domach opieki medycznej.
W budżecie szczegółowym należy wskazać partnera, który odpowiada za realizację przedmiotowych usług. Nie ma obowiązku by wskazane wsparcie realizowane było bezpośrednio przez któregoś z partnerów. Partner wiodący, albo pozostali partnerzy mogą zakupić przedmiotowe usługi na rynku zewnętrznym. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu świadczeń opieki zdrowotnej właściwe do ich realizacji są podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.
Na etapie oceny formalno-merytorycznej poza kryteriami dostępu weryfikowane są także Ogólne kryteria dostępu m.in. kryterium SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ. W związku z czym, tak należy zaplanować wsparcie w projekcie by obowiązkowe działania stanowiły podstawę projektu, a nie był jedynie uzupełnieniem działań dodatkowych.

 

W jaki potencjalny beneficjent będący JST - powiat, który jest organem tworzącym dla podmiotu leczniczego, powinien uwzględnić ten podmiot, jako realizatora usług zdrowotnych, we wniosku o dofinansowanie. tzn.:W którym punkcie formularza go wykazać? Czy jako partnera? Jeśli tak, to jaka powinna być procedura wyboru podmiotu w takim przypadku oraz forma partnerstwa? Porozumienie zawierające takie same minimalne warunki, jak wzór umowy o partnerstwie?

W przypadku, gdy podmiot leczniczy posiada osobowość prawną istnieje możliwość zawiązania partnerstwa pomiędzy JST, a tymże podmiotem. W takim wypadku należy dokonać wyboru partnera  na zasadach określonych w art.33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2010.Natomiast, jeśli podmiot leczniczy nie posiada osobowości prawnej, należy wykazać go jako realizatora, wskazując taką informację w treści wniosku o dofinansowanie.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę