Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Pozostałe

Jaką wartość należy wpisać w polu cena w generatorze wniosków w przypadku doliczania zwrotu kosztów dojazdu personelu do uczestnika projektu samochodem prywatnym wykorzystywanym dla celów służbowych? Urzędowa wartość ryczałtu to 0,8358 zł, natomiast rubryki generatora pozwalają wpisywać kwoty w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, czy w takim razie należy w tym miejscu wpisywać 0,84 zł zgodnie z arytmetyczną zasadą zaokrągleń?

Dla uproszczenia obliczeń wszystkie koszty w szczegółowym budżecie wyrażone są do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ryczałtu na dojazdy proponujemy przyjąć następujące rozwiązanie:
  • w opisie kategorii wydatku należy podać liczbę kilometrów, jaka w miesiącu będzie pokonana oraz urzędową wartość ryczałtu tj. 0,8358 zł, np. 100 km x 0,8358= 83,58,
  • za jednostkę miary należy przyjąć miesiąc,
  • za liczbę należy przyjąć ilość miesięcy,
  • za koszt jednostkowy należy wtedy przyjąć iloczyn liczby kilometrów i kwoty ryczałtu tj. 83,58. 

Czy funkcję koordynatora pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów w projekcie można powierzyć osobie z wykształceniem fizjoterapeuty?

Osoby zatrudniane do projektu muszą spełniać wymogi dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia, które określone zostały w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 „Wymagania dotyczące standardu realizacji przedsięwzięć oraz wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług".
Ww. załącznik nr 7 dostępny jest pod adresem http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.2.2-2/2017- .

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę