Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Formy wsparcia

W ramach projektu zaplanowanoę uruchomienie platformy teleopieki, w ramach której wszystkie wytypowane osoby, zarówno korzystające z wsparcia Domów Pomocy Społecznej, jak i oczekujące na takie wsparcie, bądź wskazujące niesamodzielność w min. jednym obszarze, będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach teleopieki. Czy możliwa jest rekrutacja pacjentów do teleopieki poprzez oświadczenie pacjenta (poświadczone również przez opiekuna faktycznego) potwierdzające niesamodzielność w przynajmniej jednej czynności życiowej zgodnie ze skalą Barthel?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 7 „Wymagania dotyczące standardu realizacji przedsięwzięć oraz wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług," skalą Barthel mają zostać przebadane tylko osoby korzystające ze wsparcia w ramach długoterminowej opieki. Zatem kwalifikowanie uczestników do innych zadań może się odbyć na podstawie oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że to beneficjent projektu ponosi odpowiedzialność za kwalifikowalność uczestników.
Ponadto informujemy, że zgodnie z założeniami konkursu wsparcie w ramach teleopieki przeznaczone jest dla samotnych osób niesamodzielnych lub osób czasowo pozostających bez opieki. Co do zasady w domach opieki społecznej zapewniona jest całodobowa opieka, zatem kierowanie teleopieki do tej grupy osób nie jest możliwe w ramach konkursu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę