Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Formy wsparcia

W ramach projektu zaplanowanoę uruchomienie platformy teleopieki, w ramach której wszystkie wytypowane osoby, zarówno korzystające z wsparcia Domów Pomocy Społecznej, jak i oczekujące na takie wsparcie, bądź wskazujące niesamodzielność w min. jednym obszarze, będą mogły zostać objęte wsparciem w ramach teleopieki. Czy możliwa jest rekrutacja pacjentów do teleopieki poprzez oświadczenie pacjenta (poświadczone również przez opiekuna faktycznego) potwierdzające niesamodzielność w przynajmniej jednej czynności życiowej zgodnie ze skalą Barthel?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 7 „Wymagania dotyczące standardu realizacji przedsięwzięć oraz wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług," skalą Barthel mają zostać przebadane tylko osoby korzystające ze wsparcia w ramach długoterminowej opieki. Zatem kwalifikowanie uczestników do innych zadań może się odbyć na podstawie oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że to beneficjent projektu ponosi odpowiedzialność za kwalifikowalność uczestników.
Ponadto informujemy, że zgodnie z założeniami konkursu wsparcie w ramach teleopieki przeznaczone jest dla samotnych osób niesamodzielnych lub osób czasowo pozostających bez opieki. Co do zasady w domach opieki społecznej zapewniona jest całodobowa opieka, zatem kierowanie teleopieki do tej grupy osób nie jest możliwe w ramach konkursu.

Pozostałe

Jaką wartość należy wpisać w polu cena w generatorze wniosków w przypadku doliczania zwrotu kosztów dojazdu personelu do uczestnika projektu samochodem prywatnym wykorzystywanym dla celów służbowych? Urzędowa wartość ryczałtu to 0,8358 zł, natomiast rubryki generatora pozwalają wpisywać kwoty w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, czy w takim razie należy w tym miejscu wpisywać 0,84 zł zgodnie z arytmetyczną zasadą zaokrągleń?

Dla uproszczenia obliczeń wszystkie koszty w szczegółowym budżecie wyrażone są do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ryczałtu na dojazdy proponujemy przyjąć następujące rozwiązanie:
  • w opisie kategorii wydatku należy podać liczbę kilometrów, jaka w miesiącu będzie pokonana oraz urzędową wartość ryczałtu tj. 0,8358 zł, np. 100 km x 0,8358= 83,58,
  • za jednostkę miary należy przyjąć miesiąc,
  • za liczbę należy przyjąć ilość miesięcy,
  • za koszt jednostkowy należy wtedy przyjąć iloczyn liczby kilometrów i kwoty ryczałtu tj. 83,58. 

Czy funkcję koordynatora pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów w projekcie można powierzyć osobie z wykształceniem fizjoterapeuty?

Osoby zatrudniane do projektu muszą spełniać wymogi dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia, które określone zostały w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 „Wymagania dotyczące standardu realizacji przedsięwzięć oraz wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług".
Ww. załącznik nr 7 dostępny jest pod adresem http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.2.2-2/2017- .

Wskaźniki

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę