Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Pozostałe

Co się stanie w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wszystkie rezultaty założone w projekcie (konieczne będzie zwrócenie całości dotacji czy części dotacji, zgodnie z zasadą proporcjonalności)?

W trakcie realizacji projektu Beneficjent na bieżąco monitoruje przebieg projektu i ryzyko nieosiągnięcia rezultatów na wskazanym poziomie. W przypadku wystąpienia problemów z osiągnieciem zaplanowanych wskaźników należy podjąć działania naprawcze, zminimalizować ryzyko ich nieosiągnięcia. Jeżeli przyczyna nieosiągnięcia rezultatów/ produktów nie będzie zawiniona przez Wnioskodawcę to Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odstępuje w takich przypadkach od zastosowania reguły proporcjonalności. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zwracać poniesionych wydatków.

Czy podczas badania audiometrycznego i logopedycznego musi być obecny rodzic/opiekun prawny? Zakładamy oczywiście, że rodzic/opiekun prawny wcześniej wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

Podczas samego badanie nie ma obowiązku by uczestniczył w nim rodzic/ opiekun prawny. Natomiast badanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez lekarza wywiadu
z rodzicami/ opiekunami prawnymi. W zależności od możliwości i zastosowanych rozwiązań wywiad może być przeprowadzony osobiście lub w formie telefonicznej albo za pomocą poczty elektronicznej.

Wskaźniki

Co się stanie w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wszystkie rezultaty założone w projekcie (konieczne będzie zwrócenie całości dotacji czy części dotacji, zgodnie z zasadą proporcjonalności)?

W trakcie realizacji projektu Beneficjent na bieżąco monitoruje przebieg projektu i ryzyko nieosiągnięcia rezultatów na wskazanym poziomie. W przypadku wystąpienia problemów z osiągnieciem zaplanowanych wskaźników należy podjąć działania naprawcze, zminimalizować ryzyko ich nieosiągnięcia. Jeżeli przyczyna nieosiągnięcia rezultatów/ produktów nie będzie zawiniona przez Wnioskodawcę to Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odstępuje w takich przypadkach od zastosowania reguły proporcjonalności. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zwracać poniesionych wydatków.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę