Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Grupa docelowa

Z informacji uzyskanych z Wydziału Edukacji wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny rozpoczyna ustawowo rocznik 2011, to są dzieci 7-letnie. Do szkół na wniosek rodziców mogą trafić także dzieci z rocznika 2012 (tj. sześciolatki). Liczbę tych dzieci, które mogą wcześniej rozpocząć obowiązek szkolny oszacowano na poziomie roku bieżącego, tj. 7% populacji. W związku z powyższym prognozuje się następującą liczbę dzieci, które będą uczęszczały do klas I: - w roku szkolnym 2018/2019 - 5400-5500, - w roku szkolnym 2019/2020 - 5150-5250. W dokumentacji konkursowej przewidziano ponad 6 tysięcy dzieci, które powinny zostać objęte projektem. Z przedstawionych powyżej szacunków wynika jednak, że będzie to liczba ponad 10 000 dzieci. Co w takiej sytuacji? Czy nie wszystkie dzieci będą objęte badaniami w projekcie?

Dane z Kuratorium Oświaty (wrzesień 2016), które zostały przedstawione w Programie badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020 są danymi szacunkowymi. W związku z czym na etapie realizacji projektu możliwa jest sytuacja gdzie faktyczna liczba uczniów klas pierwszych będzie inna niż wskazano w Programie. Wnioskodawca ma obowiązek dotrzeć do wszystkich szkół na terenie danego podregionu i umożliwić udział w projekcie potencjalnie wszystkim uczniom z klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Natomiast ze względu na brak zgody rodziców, czy objecie niektórych dzieci świadczeniami finansowanymi z NFZ w zakresie opieki medycznej słuchu i mowy, odsetek dzieci objętych badaniami będzie niższy niż łączna liczba dzieci uczęszczających do klas pierwszych. Planując grupę docelową i budżet projektu należy uwzględnić potencjalnych wszystkich uczniów klas pierwszych we wskazanych rocznikach. W związku z czym wraz ze wzrostem liczby uczestników kalkulacja kosztów może być większa niż szacunkowa kwota przedstawiona w Regulaminie konkursu na dany podregion.
 

Czy udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym rodziców/opiekunów prawnych warunkuje udział w badaniu przesiewowym dziecka?

Objęcie badaniem przesiewowym dziecka nie jest uzależnione od udziału jego rodziców/ opiekunów prawnych w spotkaniu edukacyjnym. Wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w badaniu. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z Programem badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018 – 2020 wyłączone z badań przesiewowych słuchu są dzieci objęte specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu finansowaną ze środków NFZ. Natomiast z badań przesiewowych mowy wyłączone są dzieci objęte stałą opieką logopedyczną finansowaną z NFZ.
 

Pozostałe

Co się stanie w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wszystkie rezultaty założone w projekcie (konieczne będzie zwrócenie całości dotacji czy części dotacji, zgodnie z zasadą proporcjonalności)?

W trakcie realizacji projektu Beneficjent na bieżąco monitoruje przebieg projektu i ryzyko nieosiągnięcia rezultatów na wskazanym poziomie. W przypadku wystąpienia problemów z osiągnieciem zaplanowanych wskaźników należy podjąć działania naprawcze, zminimalizować ryzyko ich nieosiągnięcia. Jeżeli przyczyna nieosiągnięcia rezultatów/ produktów nie będzie zawiniona przez Wnioskodawcę to Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odstępuje w takich przypadkach od zastosowania reguły proporcjonalności. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zwracać poniesionych wydatków.

Czy podczas badania audiometrycznego i logopedycznego musi być obecny rodzic/opiekun prawny? Zakładamy oczywiście, że rodzic/opiekun prawny wcześniej wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

Podczas samego badanie nie ma obowiązku by uczestniczył w nim rodzic/ opiekun prawny. Natomiast badanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez lekarza wywiadu
z rodzicami/ opiekunami prawnymi. W zależności od możliwości i zastosowanych rozwiązań wywiad może być przeprowadzony osobiście lub w formie telefonicznej albo za pomocą poczty elektronicznej.

Wskaźniki

Co się stanie w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wszystkie rezultaty założone w projekcie (konieczne będzie zwrócenie całości dotacji czy części dotacji, zgodnie z zasadą proporcjonalności)?

W trakcie realizacji projektu Beneficjent na bieżąco monitoruje przebieg projektu i ryzyko nieosiągnięcia rezultatów na wskazanym poziomie. W przypadku wystąpienia problemów z osiągnieciem zaplanowanych wskaźników należy podjąć działania naprawcze, zminimalizować ryzyko ich nieosiągnięcia. Jeżeli przyczyna nieosiągnięcia rezultatów/ produktów nie będzie zawiniona przez Wnioskodawcę to Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odstępuje w takich przypadkach od zastosowania reguły proporcjonalności. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zwracać poniesionych wydatków.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę