Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Środowiskowych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018)

Formy wsparcia

Czy odpłatności od uczestników projektu osiągających dochód między 100 a 150 procent właściwego kryterium dochodowego będą stanowiły dochód w projekcie? Zapisy Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 dotyczących wkładu finansowego w postaci opłat związanych z udziałem uczestników w projekcie, z których należy wyłączyć osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego jest sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, gdzie kryterium dochodowe przy egzekwowaniu odpłatności zostało określone na poziomie 100%.

Rozporządzenie dotyczy odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychologicznymi. Natomiast dla pozostałej grupy osób niesamodzielnych zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to Rada gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Realizując projekt w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 Beneficjenci akceptują jego realizacje zgodnie m.in. z Regulaminem konkursu i jego załącznikami. W przypadku jeżeli uchwała rady określa inny poziom kryterium dochodowego to uzasadniona jest jej zmiana w celu dostosowania do warunków określonych w Regulaminie konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 tj. opłaty związane z udziałem uczestników w projekcie są możliwe do pobierania, ale z wyłączeniem osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.
Od pozostałych uczestników, których dochód przekracza wskazany poziom 150% właściwego kryterium dochodowego można pobierać opłaty. Opłaty powinny być symboliczne i nie mogą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Nie ma możliwości osiągnięcia dochodu w przedmiotowym projekcie. Dlatego opłaty nigdy nie będą stanowiły dochodu. Opłaty za świadczenie usług stanowią obligatoryjnie wkład własny w projekcie i pomniejszają kwotę dofinansowania.

 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę