Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2018)

Formy wsparcia

W celu uniknięcia niekwalifikowalności wydatku okres zatrudnienia pracownika przydzielonego do konkretnego zadania w ramach kosztów bezpośrednich powinien być co do zasady zgodny z okresem świadczenia usługi, ewentualnie dopuszcza się zatrudnienie pracownika 1 miesiąc przed rozpoczęciem działań w celu przygotowania usługi. W ramach projektu chcemy świadczyć usługi teleopieki osobom zależnym przez okres 30 miesięcy w trakcie trwania projektu, jednakże aby efektywnie świadczyć tę usługę musimy wdrożyć system teleopieki w powiecie ( m.in. przeprowadzić szkolenia w OPS-ach, przeszkolić opiekunów faktycznych, jak również sprawdzić zasięg sieci internetowych w konkretnych miejscach). W tym celu chcemy zatrudnić specjalistę ds. teleopieki. Ze względu na rozległy obszar działania (powiat) zasadne wydaje się jednak zatrudnienie pracownika przynajmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem świadczenia teleopieki. Czy w przypadku udokumentowania faktycznych merytorycznych działań pracownika istnieje możliwość zatrudnienia go 2 miesiące przed rozpoczęciem świadczenia usług bez zagrożenia uznania jego wynagrodzenia za niekwalifikowane, o ile jego działania merytoryczne zostaną odpowiednio udokumentowane?

Zatrudnienie pracownika świadczącego wsparcie bezpośrednio na rzecz uczestników projektu powinno być tożsame z rozpoczęciem realizacji danej usługi. Natomiast świadczenie określonych usług może wiązać się z szeregiem prac przygotowawczych, które poprzedzają rozpoczęcie wsparcia na rzecz uczestników projektu. W tym celu można zatrudnić wcześniej osobę odpowiedzialna za przygotowanie do świadczenia usług o ile będzie to uzasadnione. Przedmiotowe uzasadnienie powinno znaleźć się w treści wniosku o dofinansowanie.
 

Czy w ramach wsparcia można zaplanować przeprowadzenie szkolenia grupowego z zakresu codziennych czynności życiowych (np. pielęgnacji osób niesamodzielnych), gdyż takie potrzeby zostały nam zgłaszane zarówno przez opiekunów faktycznych, jak i w OPS-ach?

W przypadku świadczenia usług społecznych szkolenia i zajęcia praktyczne, a także poradnictwo dla opiekunów faktycznych mogą mieć charakter indywidualny, jak i grupowy. Wybór formy przeprowadzenia wsparcia (indywidualny czy grupowy) zależny jest od potrzeb uczestników i powinien być dopasowanych do ich możliwości.

 W przypadku usług zdrowotnych szkolenia dla opiekunów powinny mieć wymiar indywidualny, co m.in. oznacza, że usługi powinny być realizowane w miejscu świadczenia opieki nad osobą niesamodzielną. Jedną z form ułatwiającą dostęp do wiedzy opiekuńczej może być doradztwo telefoniczne (infolinia), świadczone przez profesjonalną kadrę, najlepiej całodobowo. Jednakże nie wyklucza się spotkań grupowych, jeżeli jest to uzasadnione i dostosowane do potrzeb opiekunów faktycznych.

Ponadto działania informacyjno-edukacyjne dla opiekunów osób niesamodzielnych mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

 

Grupa docelowa

W zał. 6 do regulaminu konkursu (Wymagania dot. standardu…) w pkt. III.2.1 c istnieje zapis, że usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone osobom samotnym i samotnie gospodarującym, jak również osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny zapewnić odpowiedniej pomocy. Jednocześnie pkt. V.7.3 zapisu dot. teleopieki jest mowa, że teleopieka ma służyć samotnym osobom niesamodzielnym. Czy to oznacza, że z teleopieki są wyłączone osoby opisane w pkt. III 2.1.? Takie rozumienie może być ze szkodą dla osób, które zamieszkują w rodzinie, jednakże przez większą część czasu przebywają samotnie np. (pracujący członkowie rodziny) lub np. w przypadku małżeństwa seniorów, gdzie jedna osoba jest niesamodzielna, a współmałżonek częściowo niesamodzielny i jego stan może ulec pogorszeniu.

Wsparcie w postaci teleopieki, i wsparcie opiekunów faktycznych może być realizowane zarówno w ramach usług społecznych, jak i zdrowotnych. Pomiędzy usługami społecznymi i zdrowotnymi występują określone różnice w sposobie ich świadczenia, dlatego tez załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych został podzielony na część dotyczącą usług społecznych i część poświęconą usługom zdrowotnych. Dlatego decydując się na wsparcie w postaci teleopieki czy opiekunów faktycznych należy wskazać w ramach jaki usług będzie świadczone.
Wsparciem w  postaci teleopieki mogą zostać objęte osoby niesamodzielne. O zakwalifikowaniu danej osoby niesamodzielnej do skorzystania z przedmiotowej pomocy przesądza istnienie faktycznej potrzeby wsparcia, a nie  sytuacja rodzinna uczestnika tj. czy zamieszkuje samotnie, czy z rodziną. Wsparcie osób, które nie są samotne wymaga uzasadnienia.
 

Wskaźniki

Czy w kontekście planowanej usługi teleopieki należy wskazać podmiot świadczący tę usługę jako podmiot wykorzystujący TIK? Jeśli tak, to czy analogicznie osoby korzystające z usługi, które zostaną poinformowane o sposobie korzystania z urządzenia są osobami objętymi doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych?

Jeżeli w ramach projektu planowane jest wsparcie w postaci telekopieki to:
  • podmiot realizujący przedmiotową usługę należy uwzględnić w wartości wskaźnika „Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)",
  • osoby korzystające z teleopieki, które zostaną przeszkolone w zakresie obsługi systemu należy uwzględnić w wartości wskaźnika „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych"

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę