CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Pozostałe

Czy grupą docelową mogą być wyłącznie osoby z terenu danej gminy, która będzie liderem w projekcie?

Nie można ograniczać grupy docelowej do mieszkańców danej gminy. Ze względu na udział
w projekcie powiatu i jego jednostek organizacyjnych np. pcpr , czy też PES o zasięgu powiatowym potencjalnymi uczestnikami projektu będą mieszkańcy całego powiatu.

Na jakiej zasadzie odbywa się tworzenie CUS w ramach projektu, czy też wsparcie już istniejącego CUS o działania na terenie gminy która nie była wcześniej objęta podobnym projektem?

Nawiązanie partnerstwa we wskazanym zakresie tj. powiat, gminy i PES , przeprowadzenia diagnozy potrzeb i zaplanowanie kompleksowego wsparcia to początek tworzenie CUŚ. Dodatkowo na obszarze gdzie wcześniej był już realizowany projekt dotyczący CUŚ to obligatoryjnym elementem łączącym oba projekty jest występowania powiatu w partnerstwie.

Czy obszarem realizacji projektu może być jedynie obszar jednej gminy w przypadku partnerstwa 1 gminy+ PCPR+ PES? Zgodnie z prezentacją z spotkania informacyjne dotyczące tworzenia i rozwoju Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ - 14 maja 2019 r. w obszarze realizacji projektu należy wybrać właściwy powiat. Nie wybieramy poszczególnych gmin. Czy w przypadku realizacji działań dla grupy docelowej na terenie 1 gminy wystarczy wskazanie w obszarze realizacji projektu obszaru danej gminy a nie całego powiatu? Czy istnieją zapisy w Regulaminie czy innych dokumentach konkursowych mówiące o konieczności wyboru całego powiatu jako obszaru realizacji projekt? Jeśli tak to jakie?

Nie ma możliwości by projekt w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 wskazać jako obszar realizacji tylko jedną konkretną gminę. Ze względu na obowiązek nawiązania partnerstwa w skład którego wchodzi obok wszystkich lub części gmin w obrębie tego powiatu (OPS) oraz co najmniej jednego podmiotu ekonomii społecznej także powiat (PCPR) należy wskazać, że projekt jest realizowany na terenie właśnie danego powiatu i dotyczy mieszkańców tego powiatu, w tym także konkretnych gmin biorących udział w partnerstwie.
W polskim prawodawstwie np. w ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie o pomocy społecznej wyraźnie wskazano, że jednostki organizacyjne powiatu w tym pcpr działają na rzecz mieszkańców całego powiatu, a nie wybranych gmin.
 

Czy lider oraz partnerzy muszą mieć wydzielone konkretne zadania w projekcie. Czy partner może wspomagać lidera jedynie merytorycznie?

Jednym z głównych założeń konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 dotyczącego Centrów Usług Środowiskowych jest współpraca w ramach partnerstwa. Ze względu na zapisy w poszczególnych ustawach np. o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pomocy społecznej itp. trudno wyobrazić sobie sytuację, że któraś z jednostek samorządu terytorialnego nie ma przypisanych konkretnych zadań w projekcie. Analogiczna sytuacja dotyczy udziału w projekcie podmiotu ekonomii społecznej, dla którego realizacja zadań merytorycznych jest szansą na zbudowanie kapitału i zdobycie doświadczenia. Natomiast nie można wykluczyć sytuacji, że np. dany podmiot  jest partnerem w projekcie i ze względu na posiadane doświadczenie zajmuje się jedynie zarządzaniem projektem.

Czy liderem projektu może być Gmina a PCPR(powiat) oraz podmiot ekonomii społecznej mogą być partnerami w projekcie?

Tak, liderem projektu może być gmina. Dla realizacji projektu kluczowe jest zawarcie partnerstwa w skład którego wchodzi:
  • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
  • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
  • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.
Natomiast partnerem wiodącym w projekcie może być zarówno JST (gmina albo powiat), jak i podmiot spoza sektora finansów publicznych np. stowarzyszenie czy fundacja.
 

Czy jeśli liderem projektu byłaby fundacja to czy jej dochód za poprzedni rok musi wynosić tyle co budżet projektu czy liczymy dochody wszystkich partnerów. Np. budżet fundacji wynosił 2 000 000,00 zł, a projekt będzie opiewał na kwotę ok. 5 000 000,00 zł czy w takiej sytuacji fundacja może być liderem?

Zgodnie z definicją ogólnego kryterium dostępu nr 5 „Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów" kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera. Zatem w przypadku konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 (CUŚ) nie jest badany potencjał finansowy partnerstwa, gdyż wymagany jest udział JST w projekcie.

Podmiot ekonomii społecznej (fundacja, stowarzyszenie) zawsze może być liderem projektu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wymagane jest wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinasowanie projektu. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie projektu nie przekracza 10 mln PLN, albo Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczeń znajdują się w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę