CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Formy wsparcia

Czy w ramach typu 3 Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności - w wymiarze społecznym, należy realizować zarówno usługi medyczne jak i opiekuńcze? Czy realizacja w ramach ww typu 3 wyłącznie usług opiekuńczych jest wystarczająca?

Wyróżniamy 2 rodzaje usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – usługi w wymiarze społecznym i wymiarze zdrowotnym. W ramach projektu obligatoryjne jest zgodnie z kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych" realizowanie co najmniej 3 różnych usług z katalogu usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze społecznym. Natomiast tzw. usługi zdrowotne tj. usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym mogą stanowić wsparcie dodatkowe.

Czy w projekcie wystarczająca będzie realizacja usług w Klubie Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych", projekt musi zakładać świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Wskazane usługi w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie spełniają powyższe wymagania, w związku z czym jest to minimum niezbędne do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19.

Czy za uszkodzony sprzęt, w czasie trwania projektu, możemy pobierać opłatę od wypożyczającego?

Za wypożyczany sprzęt można pobierać jedynie kaucje zwrotne. Pragniemy również zauważyć, że wszystkie bezzwrotne opłaty pobierane od uczestników projektu muszą stanowić wkład własny w projekcie (pomniejszają zatem dofinansowanie projektu).

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych”, projekt musi zakładać świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Czy kryterium będzie spełnione w przypadku: 1. Utworzenia Klubu Seniora/Dziennego Domu Pomocy 2. Realizacji zajęć dla seniorów poprawiających sprawność 3. Realizacji poradnictwa specjalistycznego dla seniorów z Klubu/Dziennego Domu 4. Teleopieka Czy każdy uczestnik projektu musi być objęty minimum trzema formami wsparcia?

Wskazany zakres wsparcia tj. utworzenie Klubu Seniora/ Dziennego Domu Pomocy, a także realizacja dla seniorów zajęć i poradnictwa specjalistycznego oraz organizacja dla uczestników projektu teleopieki nie spełnia wymogów określonych w szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych".
Świadczone dla seniorów z Klubu/ Dziennego Domu Pomocy zajęcia poprawiające sprawność fizyczną i poradnictwo specjalistyczne to element wsparcia realizowanego w ramach Klubu Seniora/ Dziennego Domu Pomocy. W związku z czym zaplanowali Państwo dopiero 1 z 3 wymaganych podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. By szczegółowe kryterium nr 7 zostało spełnione muszą Państwo dodać dla kolejnych uczestników dodatkowe usługi ze wskazanego katalogu np. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.
Pragniemy również zauważyć, że wszystkie usługi opiekuńczo-medyczne, w  tym usługi o charakterze społecznym musza być świadczone na rzecz osób niesamodzielnych, zatem przesłanka wieku (np.  w kontekście Klubu Seniora) nie jest istotnym wyznacznikiem zakwalifikowania do projektu.
Natomiast teleopieka, jak i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego to usługi uzupełniające, które mogą być świadczone w ramach kompleksowego projektu jako wsparcie dodatkowe dopiero po uruchomieniu 3 podstawowych usług. Dlatego też mogą z nich korzystać zarówno uczestnicy objęci innymi usługami w projekcie, jak i osoby dla których będzie to jedynie wsparcie określone we wniosku. Jednakże za każdym razem należy wskazać konkretnie liczbę uczestników, która skorzysta z teleopieki, albo wypożyczalni.
Ponadto przypominamy, że konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 został ogłoszony w formule terytorialnie i dotyczy tworzenia oraz funkcjonowania Centrów Usług środowiskowych. W związku
z czym zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 3 „Realizacja projektu w partnerstwie", projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi: powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu, wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. Dlatego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zweryfikować czy
w danym powiecie istnieje już Centrum i jakie podmioty są zaangażowane w jego stworzenie. Ewentualny wniosek o dofinansowanie zawsze muszy być zawsze złożony w określonym partnerstwie.
 

Jeżeli w ramach projektu tworzymy Klub Seniora lub Dzienny Dom to czy z poniżej wymienionych działań mogą korzystać tylko osoby objęte wsparcie w Klubie Seniora lub Dziennym Domu czy również inne osoby spełniające wymagania grupy docelowej?: • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. • teleopiekę i systemy przywoławcze Czy musimy konkretnie określić liczbę osób, która będzie korzystać z wypożyczalni?

Teleopieka, jak i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego to usługi uzupełniające, które mogą być świadczone w ramach kompleksowego projektu jako wsparcie dodatkowe dopiero po uruchomieniu 3 podstawowych usług. Dlatego też mogą z nich korzystać zarówno uczestnicy objęci innymi usługami w projekcie, jak i osoby dla których będzie to jedynie wsparcie określone we wniosku. Jednakże za każdym razem należy wskazać konkretnie liczbę uczestników, która skorzysta z teleopieki, albo wypożyczalni.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę