CZęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2019)

Formy wsparcia

Czy w ramach typu 3 Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności - w wymiarze społecznym, należy realizować zarówno usługi medyczne jak i opiekuńcze? Czy realizacja w ramach ww typu 3 wyłącznie usług opiekuńczych jest wystarczająca?

Wyróżniamy 2 rodzaje usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – usługi w wymiarze społecznym i wymiarze zdrowotnym. W ramach projektu obligatoryjne jest zgodnie z kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych" realizowanie co najmniej 3 różnych usług z katalogu usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze społecznym. Natomiast tzw. usługi zdrowotne tj. usług medyczno-opiekuńczych w wymiarze zdrowotnym mogą stanowić wsparcie dodatkowe.

Czy w projekcie wystarczająca będzie realizacja usług w Klubie Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych", projekt musi zakładać świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Wskazane usługi w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie spełniają powyższe wymagania, w związku z czym jest to minimum niezbędne do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19.

Czy za uszkodzony sprzęt, w czasie trwania projektu, możemy pobierać opłatę od wypożyczającego?

Za wypożyczany sprzęt można pobierać jedynie kaucje zwrotne. Pragniemy również zauważyć, że wszystkie bezzwrotne opłaty pobierane od uczestników projektu muszą stanowić wkład własny w projekcie (pomniejszają zatem dofinansowanie projektu).

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych”, projekt musi zakładać świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Czy kryterium będzie spełnione w przypadku: 1. Utworzenia Klubu Seniora/Dziennego Domu Pomocy 2. Realizacji zajęć dla seniorów poprawiających sprawność 3. Realizacji poradnictwa specjalistycznego dla seniorów z Klubu/Dziennego Domu 4. Teleopieka Czy każdy uczestnik projektu musi być objęty minimum trzema formami wsparcia?

Wskazany zakres wsparcia tj. utworzenie Klubu Seniora/ Dziennego Domu Pomocy, a także realizacja dla seniorów zajęć i poradnictwa specjalistycznego oraz organizacja dla uczestników projektu teleopieki nie spełnia wymogów określonych w szczegółowym kryterium dostępu nr 7 „Zakres wsparcia usług społecznych".
Świadczone dla seniorów z Klubu/ Dziennego Domu Pomocy zajęcia poprawiające sprawność fizyczną i poradnictwo specjalistyczne to element wsparcia realizowanego w ramach Klubu Seniora/ Dziennego Domu Pomocy. W związku z czym zaplanowali Państwo dopiero 1 z 3 wymaganych podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. By szczegółowe kryterium nr 7 zostało spełnione muszą Państwo dodać dla kolejnych uczestników dodatkowe usługi ze wskazanego katalogu np. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie.
Pragniemy również zauważyć, że wszystkie usługi opiekuńczo-medyczne, w  tym usługi o charakterze społecznym musza być świadczone na rzecz osób niesamodzielnych, zatem przesłanka wieku (np.  w kontekście Klubu Seniora) nie jest istotnym wyznacznikiem zakwalifikowania do projektu.
Natomiast teleopieka, jak i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego to usługi uzupełniające, które mogą być świadczone w ramach kompleksowego projektu jako wsparcie dodatkowe dopiero po uruchomieniu 3 podstawowych usług. Dlatego też mogą z nich korzystać zarówno uczestnicy objęci innymi usługami w projekcie, jak i osoby dla których będzie to jedynie wsparcie określone we wniosku. Jednakże za każdym razem należy wskazać konkretnie liczbę uczestników, która skorzysta z teleopieki, albo wypożyczalni.
Ponadto przypominamy, że konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 został ogłoszony w formule terytorialnie i dotyczy tworzenia oraz funkcjonowania Centrów Usług środowiskowych. W związku
z czym zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 3 „Realizacja projektu w partnerstwie", projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi: powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu, wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. Dlatego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zweryfikować czy
w danym powiecie istnieje już Centrum i jakie podmioty są zaangażowane w jego stworzenie. Ewentualny wniosek o dofinansowanie zawsze muszy być zawsze złożony w określonym partnerstwie.
 

Jeżeli w ramach projektu tworzymy Klub Seniora lub Dzienny Dom to czy z poniżej wymienionych działań mogą korzystać tylko osoby objęte wsparcie w Klubie Seniora lub Dziennym Domu czy również inne osoby spełniające wymagania grupy docelowej?: • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. • teleopiekę i systemy przywoławcze Czy musimy konkretnie określić liczbę osób, która będzie korzystać z wypożyczalni?

Teleopieka, jak i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego to usługi uzupełniające, które mogą być świadczone w ramach kompleksowego projektu jako wsparcie dodatkowe dopiero po uruchomieniu 3 podstawowych usług. Dlatego też mogą z nich korzystać zarówno uczestnicy objęci innymi usługami w projekcie, jak i osoby dla których będzie to jedynie wsparcie określone we wniosku. Jednakże za każdym razem należy wskazać konkretnie liczbę uczestników, która skorzysta z teleopieki, albo wypożyczalni.

Pozostałe

Czy grupą docelową mogą być wyłącznie osoby z terenu danej gminy, która będzie liderem w projekcie?

Nie można ograniczać grupy docelowej do mieszkańców danej gminy. Ze względu na udział
w projekcie powiatu i jego jednostek organizacyjnych np. pcpr , czy też PES o zasięgu powiatowym potencjalnymi uczestnikami projektu będą mieszkańcy całego powiatu.

Na jakiej zasadzie odbywa się tworzenie CUS w ramach projektu, czy też wsparcie już istniejącego CUS o działania na terenie gminy która nie była wcześniej objęta podobnym projektem?

Nawiązanie partnerstwa we wskazanym zakresie tj. powiat, gminy i PES , przeprowadzenia diagnozy potrzeb i zaplanowanie kompleksowego wsparcia to początek tworzenie CUŚ. Dodatkowo na obszarze gdzie wcześniej był już realizowany projekt dotyczący CUŚ to obligatoryjnym elementem łączącym oba projekty jest występowania powiatu w partnerstwie.

Czy obszarem realizacji projektu może być jedynie obszar jednej gminy w przypadku partnerstwa 1 gminy+ PCPR+ PES? Zgodnie z prezentacją z spotkania informacyjne dotyczące tworzenia i rozwoju Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ - 14 maja 2019 r. w obszarze realizacji projektu należy wybrać właściwy powiat. Nie wybieramy poszczególnych gmin. Czy w przypadku realizacji działań dla grupy docelowej na terenie 1 gminy wystarczy wskazanie w obszarze realizacji projektu obszaru danej gminy a nie całego powiatu? Czy istnieją zapisy w Regulaminie czy innych dokumentach konkursowych mówiące o konieczności wyboru całego powiatu jako obszaru realizacji projekt? Jeśli tak to jakie?

Nie ma możliwości by projekt w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 wskazać jako obszar realizacji tylko jedną konkretną gminę. Ze względu na obowiązek nawiązania partnerstwa w skład którego wchodzi obok wszystkich lub części gmin w obrębie tego powiatu (OPS) oraz co najmniej jednego podmiotu ekonomii społecznej także powiat (PCPR) należy wskazać, że projekt jest realizowany na terenie właśnie danego powiatu i dotyczy mieszkańców tego powiatu, w tym także konkretnych gmin biorących udział w partnerstwie.
W polskim prawodawstwie np. w ustawie o samorządzie powiatowym, ustawie o pomocy społecznej wyraźnie wskazano, że jednostki organizacyjne powiatu w tym pcpr działają na rzecz mieszkańców całego powiatu, a nie wybranych gmin.
 

Czy lider oraz partnerzy muszą mieć wydzielone konkretne zadania w projekcie. Czy partner może wspomagać lidera jedynie merytorycznie?

Jednym z głównych założeń konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 dotyczącego Centrów Usług Środowiskowych jest współpraca w ramach partnerstwa. Ze względu na zapisy w poszczególnych ustawach np. o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pomocy społecznej itp. trudno wyobrazić sobie sytuację, że któraś z jednostek samorządu terytorialnego nie ma przypisanych konkretnych zadań w projekcie. Analogiczna sytuacja dotyczy udziału w projekcie podmiotu ekonomii społecznej, dla którego realizacja zadań merytorycznych jest szansą na zbudowanie kapitału i zdobycie doświadczenia. Natomiast nie można wykluczyć sytuacji, że np. dany podmiot  jest partnerem w projekcie i ze względu na posiadane doświadczenie zajmuje się jedynie zarządzaniem projektem.

Czy liderem projektu może być Gmina a PCPR(powiat) oraz podmiot ekonomii społecznej mogą być partnerami w projekcie?

Tak, liderem projektu może być gmina. Dla realizacji projektu kluczowe jest zawarcie partnerstwa w skład którego wchodzi:
  • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
  • wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
  • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.
Natomiast partnerem wiodącym w projekcie może być zarówno JST (gmina albo powiat), jak i podmiot spoza sektora finansów publicznych np. stowarzyszenie czy fundacja.
 

Czy jeśli liderem projektu byłaby fundacja to czy jej dochód za poprzedni rok musi wynosić tyle co budżet projektu czy liczymy dochody wszystkich partnerów. Np. budżet fundacji wynosił 2 000 000,00 zł, a projekt będzie opiewał na kwotę ok. 5 000 000,00 zł czy w takiej sytuacji fundacja może być liderem?

Zgodnie z definicją ogólnego kryterium dostępu nr 5 „Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów" kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera. Zatem w przypadku konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 (CUŚ) nie jest badany potencjał finansowy partnerstwa, gdyż wymagany jest udział JST w projekcie.

Podmiot ekonomii społecznej (fundacja, stowarzyszenie) zawsze może być liderem projektu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wymagane jest wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinasowanie projektu. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie projektu nie przekracza 10 mln PLN, albo Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczeń znajdują się w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu.
 

Wskażniki

Jak liczymy do wskaźnika "liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w projekcie" osobę, która skorzystała z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wypożyczyła dwa razy ten sam sprzęt lub wypożyczyła dwa razy dwa różne sprzęty?

Osobę korzystającą z różnych form wsparcia w ramach projektu zawsze liczymy jednokrotnie. Taki sposób liczenia dotyczy również wielokrotnego skorzystania z tej samej usługi przez jedną osobę.

Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich musi dotyczyć zarówno lidera jaki i partnerów projektu ?

Wymóg zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich dotyczy każdego z partnerów (zarówno wiodącego i innych), który zaplanował w ramach projektu świadczenie przedmiotowych usług. Przykładowo jeżeli w 2018 roku lider (np. dana gmina) zatrudniał 2 opiekunki, to w ramach projektu złożonego w 2019 r. może zatrudnić jedynie kolejne opiekunki tzn. trzecią, czwartą itd , i jednocześnie zwiększyć liczbę osób korzystających z danej usługi. Nie może dojść do sytuacji zmniejszenia finansowania usług przez gminę/inny podmiot, bądź zastąpienia źródeł finansowania np. środków samorządowych czy krajowych środkami unijnymi z projektu.
Wyświetlanie 14 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę