Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Środowiskowych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018)

Pozostałe

Czy można zaliczyć zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego do wkładu własnego?

Wkład własny wnoszony w postaci świadczeń na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być wnoszony w formie zryczałtowanej. Należy jednak pamiętać o konieczności przedstawienia metodologii wyliczenia wkładu własnego oraz, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem należytego udokumentowania jego poniesienia. Musi to być dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej do faktury.

Czy wynagrodzenia dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i wychowaców w tych placówkach można uznać za wkład własny?

Wynagrodzenia dyrektora placówki oraz wychowawców mogą stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć jednak na uwadze, że nie wynika to z tytułu bycia otoczeniem uczestników projektu, a z zadań merytorycznych świadczonych na rzecz uczestników projektu przez wymienione osoby.

Czy wkładem własnym mogą być tylko wydatki ponoszone na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ?

Wkładem własnym w ramach konkursu obok wydatków ponoszonych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być także inne koszty. Przykładowo jako wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich można wykazać koszt sal (w których odbywają się zajęcia ze specjalistami, spotykają się grupy wsparcia), pracę wolontariuszy na rzecz uczestników projektu, wynagrodzenia kadry merytorycznej (np. pracowników socjalnych). Ponadto można zaplanować wniesienie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich.
Wkład własny musi dotyczyć przedmiotu konkursu i działań zaplanowanych we wniosku (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej), musi być związany z uczestnikami projektu, poniesiony w okresie realizacji projektu i spełniać zasady kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 .
 

Jakie kategorie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej można uznać za wkład własny w projekcie i jak powinien być udokumentowany: wynagrodzenie dyrektora i księgowego, środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce (kwota ryczałtowa), świadczenia zdrowotne, środki na utrzymanie domu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, wydatek (w tym wkład własny) jest kwalifikowalny,  o ile m. in.: jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego. Zatem wszelkie wskazane w zapytaniu koszty mogą stanowić wkład własny w ramach projektu. Należy przy tym pamiętać, że możliwe jest pokrycie wynagrodzenia księgowego zaangażowanego do obsługi projektu, stanowi ono jednak wydatek z katalogu kosztów pośrednich.Zgodnie z ww. Wytycznymi dowodem poniesienia wydatku w ramach kosztów bezpośrednich jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej lub – w przypadku wkładu niepieniężnego – dokumenty, o których mowa w podrozdziale 6.10 ww. Wytycznych, wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności (o ile dotyczy).

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę