Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Formy wsparcia

Czy „usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu”, które wymieniono na str 15 Regulaminu konkursu jako „Usługi społeczne” mogą być udostępnione osobom objętym wsparciem opiekuńczym w projekcie, poprzez zlecenie podmiotom świadczącym takie usługi i posiadającym takie miejsca (w projekcie ujmujemy koszt wg poz 1 w części VIII.2 Towary i usługi Załącznika nr 9 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, czy też Wnioskodawca musi sam posiadać miejsce do świadczenia takich usług?

Realizacja usługi w ramach „krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu" można zlecić innym podmiotom. Należy jednak pamiętać, że w ramach projektu wspieramy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wsparcie zatem nie może być realizowane w domach, których liczba mieszkańców przekracza 30 osób.

Kryterium dostępu nr 7 dotyczy wymogu świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. O jaki katalogu chodzi i gdzie jest on zamieszczony. Z jaką dokładnością należy wybierać podstawowe formy pomocy?

Katalog usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych został opisany w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (od pkt II. Usługi opiekuńcze do pkt IV. Mieszkania wspomagane). Katalog usług opiekuńczych obejmuje:
  1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
  3. Dzienne formy usług opiekuńczych (dzienny dom pomocy, klub seniora);
  4. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
  5. Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
Zatem, aby zostało spełnione szczegółowe kryterium dostępu nr 7 Zakres wsparcia, w projekcie należy zaplanować np.:
  • trzy różne usługi opiekuńcze wymienione w podstawowym katalogu usług opiekuńczych
  • dwie różne usługi opiekuńcze i usługę asystencką
  • jedną usługę opiekuńczą z ww. katalogu, usługę asystencką i usługę w mieszkaniu chronionym.

Czy obowiązkowy do realizacji są dwa typy projektu, czy można realizować tylko typ drugi oraz czy obligatoryjne jest spełnienie kryterium dostępu nr 7: „świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu”?

Obowiązkowy do realizacji jest pierwszy typ wsparcia: „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności." Realizacja przedmiotowego wsparcia przyczyni się do spełnienia m. in. obligatoryjnych szczegółowych kryteriów dostępu nr 7 „Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu" oraz nr 11 „Wsparcie w ramach usług opiekuńczych/ asystenckich lub w mieszkaniach chronionych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej."Drugi typ wsparcia „rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" jest wyłącznie opcjonalny. Wnioskodawca może go realizować, ale pod warunkiem realizacji  pierwszego typu wsparcia.
Szczegółowy katalog dostępnych do zastosowania usług, z którego należy wybrać minimum 3, został przedstawiony w Załączniku nr 9 do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" w rozdziale II. Usługi opiekuńcze, III. Usługi asystenckie, IV. Mieszkania wspomagane.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę