Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie IX.2.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (1/2017))

Formy wsparcia

Czy „usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu”, które wymieniono na str 15 Regulaminu konkursu jako „Usługi społeczne” mogą być udostępnione osobom objętym wsparciem opiekuńczym w projekcie, poprzez zlecenie podmiotom świadczącym takie usługi i posiadającym takie miejsca (w projekcie ujmujemy koszt wg poz 1 w części VIII.2 Towary i usługi Załącznika nr 9 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, czy też Wnioskodawca musi sam posiadać miejsce do świadczenia takich usług?

Realizacja usługi w ramach „krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu" można zlecić innym podmiotom. Należy jednak pamiętać, że w ramach projektu wspieramy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wsparcie zatem nie może być realizowane w domach, których liczba mieszkańców przekracza 30 osób.

Kryterium dostępu nr 7 dotyczy wymogu świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. O jaki katalogu chodzi i gdzie jest on zamieszczony. Z jaką dokładnością należy wybierać podstawowe formy pomocy?

Katalog usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych został opisany w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (od pkt II. Usługi opiekuńcze do pkt IV. Mieszkania wspomagane). Katalog usług opiekuńczych obejmuje:
 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 3. Dzienne formy usług opiekuńczych (dzienny dom pomocy, klub seniora);
 4. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 5. Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
Zatem, aby zostało spełnione szczegółowe kryterium dostępu nr 7 Zakres wsparcia, w projekcie należy zaplanować np.:
 • trzy różne usługi opiekuńcze wymienione w podstawowym katalogu usług opiekuńczych
 • dwie różne usługi opiekuńcze i usługę asystencką
 • jedną usługę opiekuńczą z ww. katalogu, usługę asystencką i usługę w mieszkaniu chronionym.

Czy obowiązkowy do realizacji są dwa typy projektu, czy można realizować tylko typ drugi oraz czy obligatoryjne jest spełnienie kryterium dostępu nr 7: „świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu”?

Obowiązkowy do realizacji jest pierwszy typ wsparcia: „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności." Realizacja przedmiotowego wsparcia przyczyni się do spełnienia m. in. obligatoryjnych szczegółowych kryteriów dostępu nr 7 „Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu" oraz nr 11 „Wsparcie w ramach usług opiekuńczych/ asystenckich lub w mieszkaniach chronionych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej."Drugi typ wsparcia „rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" jest wyłącznie opcjonalny. Wnioskodawca może go realizować, ale pod warunkiem realizacji  pierwszego typu wsparcia.
Szczegółowy katalog dostępnych do zastosowania usług, z którego należy wybrać minimum 3, został przedstawiony w Załączniku nr 9 do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" w rozdziale II. Usługi opiekuńcze, III. Usługi asystenckie, IV. Mieszkania wspomagane.

Pozostałe

Czy budynek, który jest własnością gminy i zostanie przeznaczony na dom dziennego pobytu w ramach projektu może stanowić wkład własny, jeżeli tak to czy środki wydane na oszacowanie wartości budynku przed zatwierdzeniem wniosku będą kwalifikowane w projekcie?

Tak, budynek który jest własnością gminy i zostanie udostępniony na potrzeby projektu może stanowić wkład własny. Będzie to niepieniężny wkład własny. 
 Szczegółowo kwestie związane z wkładem własnym zostały opisane m.in. w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
W przypadku gdy wkładem własny ma być cała nieruchomość to oszacowanie i potwierdzenie wartości nieruchomości należy dokonać w oparciu o operat szacunkowy. Musi on zostać sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który musi być aktualny w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność. Koszt przygotowania operatu jest kwalifikowany w ramach projektu.
Dodatkowo w takim przypadku zastosowanie ma Podrozdział 7.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oznacza to m.in., że wkład niepieniężny w postaci nieruchomości nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (metodologia wyliczenia kosztu kwalifikowanego została przestawiona w załączniku do w.w Wytycznych).
Ponadto przedmiotowy limit weryfikowany jest na etapie oceny, jak i na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową.
 
W przypadku jeżeli wkładem własnym mam być nie cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład sale) to operat szacunkowy nie jest wymagany. W takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać cennik danej instytucji).

Jaka jest definicja podmiotu ekonomii społecznej?

Zgodnie z definicją  przedstawioną w Regulaminie konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 (strona 9-10), podmiotem ekonomii społecznej jest:
 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 4. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  2. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
   i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
  3. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Czy jeżeli w ramach usług społecznych projekt skupi się na usługach wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej” (3 usługi) to czy zostanie spełnione kryterium dostępu nr 3?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 3 „Realizacja projektu w partnerstwie", zostanie spełnione, jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi co najmniej:
 • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu,
 • wszystkie lub część gmin (co najmniej dwie) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz
 • co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.
Takie partnerstwo może zostać uzupełnione przez inne podmioty stosownie do koncepcji projektu.
W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą dwa lub więcej powiaty (PCPR) wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej dwie z każdego powiatu) oraz co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.
Projekt dotyczący realizacji usług społecznych w CUS musi zakładać realizację zawsze pierwszego typu wsparcia „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności." Nie jest możliwa realizacja jedynie drugiego typu wsparcia „…usług wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej-pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej."

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę