Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Wskaźniki

W jaki sposób przyporządkować do zadań wskaźniki obligatoryjne: liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oraz liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu?

W ramach konkursu należy obligatoryjnie określić w projekcie i monitorować następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
To wnioskodawca uwzględniając specyfikę i zakres merytoryczny zadania powinien określić, czy przyczyni się ono bezpośrednio do osiągnięcia poszczególnych wskaźników. Możliwa jest sytuacja, w której nie każde z zadań będzie miało bezpośrednio wpływ na osiągnięcie przedstawionego powyżej wskaźnika nr 2, a zostanie on osiągnięty w wyniku kompleksowej realizacji całości zadań w projekcie.
Ponadto w przypadku jeżeli Wnioskodawca zakłada gotowość do świadczenia danej usługi w okresie do 4 tygodni po zakończeniu projektu to zasadne jest w odniesieniu do tych usług uwzględnienie wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu". W przypadku usług w formie warsztatów miejscem świadczenia usługi będzie każdorazowo zatrudniony specjalista do prowadzenia przedmiotowych warsztatów.

Czy w związku z trwałością projektu należy zatrudnić koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez okres 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu czy wystarczy gotowość do zatrudnienia tj. tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba (tzn. mieć w budżecie jednostki środki na zatrudnienie koordynatora przez okres 4 tygodni)?

W ramach konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest określić i monitorować min. wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu". Wnioskodawca określając przedmiotowy wskaźnik powinien wykazać ile spośród funkcjonujących w ramach projektu miejsc świadczenia usług (np. zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) będzie gotowych do świadczenia usługi społecznej w okresie do 4 tygodni po zakończeniu projektu. Nie ma więc obowiązku by niezwłocznie po zakończeniu projektu zatrudniony został koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić gotowość świadczenia usług i w przypadku wystąpienia faktycznego zapotrzebowania dopiero zatrudnić w/w osobę w okresie do 4 tygodni po zakończeniu projektu.

Czy rozpoczęcie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym będzie traktowane jako zmiana statusu ?

O ile dana osoba w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie nie uczestniczyła w kształceniu lub szkoleniu, nastąpi zmiana statusu i powinna być liczona do wskaźnika rezultatu „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu".

Jak w świetle zapisu Regulaminu o wyłączeniu z grup docelowych projektu osób usamodzielnianych wykazać wskaźnik rezultatu bezpośredniego dotyczącego osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu etc. w projektach PCPR?

Pomiar wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu" dokonywany jest wśród wszystkich uczestników projektu. Możliwe jest założenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika w ramach projektu na nie wysokim poziomie, ponieważ działania możliwe do realizacji projektu nie będą bezpośrednio nastawione na aktywizację społeczno-zawodową.
 Przejdź na górę