Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Pozostałe

W przypadku, gdy planuje się zlecenie organizacji warsztatów firmie zewnętrznej, należy założyć, że koszt organizacji zajęć musi uwzględniać także zysk firmy. Przy szacowaniu kosztów zadania do kosztów oczywistych, takich jak wynajem sali szkoleniowej, zakup cateringu, art. edukacyjnych czy wypłaty wynagrodzenia dla specjalisty prowadzącego warsztaty należy zatem dodać ok. 20% zysku dla Wykonawcy. W przeciwnym wypadku wartość zadania będzie niedoszacowana, i oferty, jakie wpłyną do Wnioskodawcy będą na kwotę wyższą, niż założona w budżecie projektu. W jaki sposób należy ująć taki koszt w budżecie projektu?

Budżet projektu nie może zawierać pozycji kosztowej „zysk wykonawcy". W przedmiotowym przypadku należy w budżecie szczegółowym wskazać jedną pozycję obejmującą całkowity koszt organizacji warsztatów oraz zaznaczyć, iż przedmiotowy wydatek jest zadaniem zleconym. Dodatkowo w uzasadnieniu zlecania zadań w projekcie należy szczegółowo wskazać co będzie zapewnione w ramach przedmiotowego zlecenia, np. wynajem sali szkoleniowej, catering, itd.

Czy pracownicy zatrudnieni już w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (specjaliści pracy z rodziną i koordynatorzy, wykonujący w projekcie zadania na rzecz rozwoju usług) będą mogli brać udział w szkoleniu, warsztatach doskonalących ich umiejętności aby wspierać rodziny w projekcie?

Tak, zatrudnieni dotychczas w PCPR koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjaliści pracy z rodziną mogą skorzystać z warsztatów doskonalących ich umiejętności, o ile jest to niezbędne do świadczenia przez nich pracy na rzecz uczestników projektu.

Czy zatrudnieni do projektu koordynator i specjalista pracy z rodziną będą zarazem miejscem realizacji usług i personelem projektu (planowane są bowiem dla nich szkolenia podnoszące ich umiejętności)?

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykazany, jako miejsce świadczenia usług społecznych, natomiast specjalista pracy z rodziną nie. Jednakże obie osoby należy w szczegółowym budżecie projektu oznaczyć, jako personel projektu.

Czy p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jeżeli otrzyma stosowne upoważnienie od Burmistrza może być osobą zarządzającą projektem (zamiast głównego kierownika OPS) ?. Osoba ta bezpośrednio sprawuje nadzór nad pracą środowiskową co wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki.

To wnioskodawca określa struktury zarządzania oraz personel zarządzający i opisuje ten fakt we wniosku. W przypadku jeżeli p.o. Zastępca Kierownika OPS ma być osobą upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy (np. podpisywania umowy o dofinansowanie) musi posiadać stosowne upoważnienie od wójta/burmistrza/prezydenta.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować dodatek dla pracownika socjalnego, który jest zatrudniony na umowę o pracę w OPS i w ramach zakresu obowiązków będzie systematycznie współpracował z asystentem rodziny?

Tak, wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie może być dodatek do wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 40% wynagrodzenia podstawowego rozumianego jako wynagrodzenie zasadnicze. Dodatkowo zgodnie z podrozdziałem 6.16 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kwalifikowalne jest wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy.

Należy uzasadnić potrzebę świadczenia bezpośredniego wsparcia na rzecz uczestników projektu - członków rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez pracownika socjalnego i opisać sposób w jaki będzie on współpracował z asystentem rodziny. Wsparcie w tym zakresie powinno polegać na stałej współpracy pracownika socjalnego z rodziną, która boryka się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wynagrodzenie z tego tytułu należy przedstawić w kosztach bezpośrednich przypisując do właściwego zadania np. „Usługi asystenta rodzinnego" czy ewentualnie „Praca socjalna".

Od pracy na rzecz uczestników projektu należy odróżnić obowiązki związane z zaangażowaniem w zarządzanie projektem, jego rozliczanie i obsługę projektu. Jeżeli pracownik socjalny będzie w projekcie realizował przedmiotowe zadanie to wynagrodzenie z tego tytułu stanowi element kosztów pośrednich.
 

Regulamin wynagradzania jednostki w przypadku dodatków uwzględnia 40% wynagrodzenia zasadniczego + składki pracodawcy, a w przypadku stanowisk kierowniczych także dodatek funkcyjny. Czy tak należy również ustalać wysokość dodatków w projekcie?

Wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie może być dodatek do wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 40% wynagrodzenia podstawowego rozumianego jako wynagrodzenia zasadnicze. Dodatkowo zgodnie z podrozdziałem 6.16 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  kwalifikowalne jest wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy.

Jakie składowe wschodzą w dodatki kwalifikowane do 40% podstawowego wynagrodzenia (str. 32 Regulaminu)?

Wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie może być dodatek do wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 40% wynagrodzenia podstawowego rozumianego jako wynagrodzenia zasadnicze. Dodatkowo zgodnie z podrozdziałem 6.16 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy.

Czy w dokumentowaniu doświadczenia zawodowego w przypadku terapeutów lub psychologów którzy pracowali jako wolontariusze możemy uznać zaświadczenie potwierdzające świadczenie tych usług?

Potwierdzeniem doświadczenia zawodowego członków personelu projektu, którzy pracowali jako wolontariusze powinna być umowa wolontariatu.

Czy w ramach konkursu można pokrywać wynagrodzenia i koszty inne, niż obligatoryjne opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Nie. W ramach projektu kwalifikowalne są wydatki związane z rozwojem usług wpierania rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wyłączeniem:
  • usług realizowanych w placówkach wsparcia dziennego z uwagi na wydzielenie odrębnego typu projektu w Poddziałaniu IX.2.1 dedykowanemu temu rodzajowi wsparcia,
  • tworzenia nowych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  dla więcej niż 14 osób,
  • działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób usamodzielnianych, w tym usług realizowanych w mieszkaniach chronionych dla tej grupy osób, gdyż aktywizacja społeczno-zawodowa tych osób odbywa się w Działaniu IX.1.

Czy w ramach konkursu można aplikować o dofinansowanie na utworzenie nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, która w przyszłości mogłaby być prowadzona na zlecenie Miasta? Dofinansowanie obejmowałoby także doposażenie lub remont budynku/mieszkania w ramach cross-finansingu.

Tak, możliwe jest by Wnioskodawca w ramach konkursu uzyskał dofinansowanie na utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Należy pamiętać, że wydatki na pozyskiwanie środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-fincingu nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania unijnego w ramach projektu.

Czy w przypadku dodatków specjalnych, które co do zasady przyznawane są w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków pracownika, także obowiązuje ewidencja godzin?

Nie, w przypadku angażowania osób do projektu na podstawie dodatku specjalnego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin.

Czy w przypadku projektów partnerskich możliwe jest zwiększenie procentowe w ramach kosztów pośrednich?

Nie, w projektach partnerskich nie ma możliwości zwiększenia wartości kosztów pośrednich. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdział 8.4 wysokość kosztów pośrednich, która stanowi odpowiednio 10%, 15 %, 20 % lub 25% kosztów bezpośrednich uzależniona jest od wartości projektu, a nie od realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie.

Czy w ramach projektu w związku z obligatoryjnymi wskaźnikami horyzontalnymi PCPR powinien zawiązać partnerstwo z instytucją rynku pracy w zakresie realizacji szkoleń komputerowych czy też szkolenia powyższe należy potraktować jako rozwój umiejętności społecznych i realizować je samodzielnie?

Wskaźniki horyzontalne, w tym wskaźnik „Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych", dotyczą zagadnień monitorowanych we wszystkich priorytetach celów tematycznych 1-11 i dlatego zostały umieszczone w obowiązujących formularzu wniosku. Niemniej jednak nie muszą Państwo w projekcie planować wsparcia w zakresie nabywania/ podnoszenia kompetencji cyfrowych (w pole dotyczące wartości docelowych wskaźnika mogą Państwa wpisać 0). W związku z czym nie ma obowiązku planowania działań, które przyczynią się do osiągnięcia przedstawionych wskaźników horyzontalnych i nie ma potrzeby w tym celu zawierania partnerstw z instytucjami rynku racy. Przedmiotowe wskaźniki należy monitorować i jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpiłby fatyczny wzrost w zakresie ww. wskaźnika taki wzrost należy odnotować we wniosku o płatność.

Czy w ramach konkursu możliwe jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14-ga dzieci? Jak technicznie należałoby powiązać działania merytoryczne z ubieganiem się przez powiat o dofinansowanie w priorytecie VII na budowę lub przebudowę obiektu mającemu służyć jako siedziba placówki?

Tak, w ramach konkursu możliwe jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14-ga dzieci. W ramach tworzonej placówki można sfinansować zatrudnienie kadry tj. wychowawców, opiekunów dziecięcych, pedagogów, psychologów, specjalistów prowadzący terapię czy pracownika socjalnego.Możliwe jest również ponoszenie wszelkich wydatków związanych z doposażeniem placówki (środki trwałe) czy pracami remontowo-budowlanymi (cross-financing). Jednakże nie mogą one łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania unijnego w ramach projektu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie widzi technicznej możliwości połączenia działań w ramach projektów składanych na konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z działaniami w ramach konkursu na budowę lub przebudowę infrastruktury społecznej w VII Osi Priorytetowej, który planowany jest na III kwartał b. r. Niemniej jednak, planowane jest ogłaszanie kolejnych konkursów w ramach Działania IX.2 komplementarnych z konkursami ogłaszanymi w ramach VII Osi Priorytetowej.

 Przejdź na górę