Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy możliwe jest założenie w projekcie zadania polegającego na utworzeniu w miejsce obecnie działającej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 30 dzieci, dwóch nowych POW do 14 osób i zakwalifikowanie w ramach projektu kosztów z tym związanych (remont budynku dla jednej z nowych POW, wynagrodzenia wychowawców itp.)? W rezultacie dzieci przebywające w obecnie działającej POW trafią do rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwóch nowych POW do 14 osób.

Tak, w ramach konkursu możliwe jest w projekcie zaplanowanie działań polegających na utworzeniu w miejsce obecnie działającej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 30 dzieci, dwóch nowych placówek do 14 osóbi umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tworzonej placówki można sfinansować zatrudnienie kadry tj. wychowawców, opiekunów dziecięcych, pedagogów, psychologów, specjalistów prowadzący terapię, czy pracownika socjalnego.
Wszelkie wydatki związane z doposażeniem placówki (środki trwałe), czy pracami remontowo-budowlanymi (cross-financing) nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania unijnego w ramach projektu.

Czy można objąć wsparciem rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - jako wsparcie środowiska zagrożonego ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

Tak, możliwe jest zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, by w przedmiotowym konkursie PCPR objął rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, szkoleniami i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Jeżeli rodzice biologiczni otrzymają bezpośrednie wsparcie oraz spełniają przesłanki wykluczenia społecznego lub zagrożenia ubóstwem powinni być zakwalifikowani do projektu, jako osoby zagrożone wykluczeniem, a nie jako otoczenie.

Jaki rodzaj usług, zakres wsparcia w ramach projektu można zaproponować osobom z niepełnosprawnościami lub rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością (np. rehabilitacja, wyjazdy na warsztaty wspierające)?

W odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością rodzaj świadczonych usług musi ograniczać się do kompetencji PCPR-u określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz być zgodny z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (kryterium szczegółowe nr 3). Formy wsparcia tj: uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, czy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z czym brak jest możliwości ich realizacji w przedmiotowym konkursie. Możliwe jest natomiast w ramach konkursu np. zapewnienie rodzicom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
W związku z tym, jeżeli w rodzinie zastępczej przebywa niepełnosprawne dziecko możliwe jest przeszkolenie osób sprawujących pieczę w zakresie rehabilitacji, czy innych usług niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania w ramach rodziny zastępczej. 

Czy w ramach tego konkursu możliwe jest dofinansowanie tzw. korepetycji dla dzieci umieszczonych w pieczy?

Nie jest możliwe w ramach konkursu dofinansowanie tzw. korepetycji dla dzieci umieszczonych w pieczy. Możliwe jest natomiast zorganizowanie pomocy wolontariuszy dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka np. w postaci pomocy przy nauce. Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą stanowić wkład własny w formie niepieniężnej do projektu.

Czy w ramach tego konkursu można utworzyć mieszkania chronione, które po zakończeniu projektu będą mogły być zamieszkałe przez pełnoletnich wychowanków pieczy?

Zgodnie z załącznikiem nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, w ramach niniejszego konkursu może być finansowany rozwój usługi w mieszkaniach chronionych. Nie ma zatem możliwości, by w projekcie sfinansowane zostało utworzenie nowego mieszkania chronionego, mogą być tylko rozwijane usługi w już istniejącym mieszkaniu.
Pragniemy zwrócić także uwagę, że zgodnie z szczegółowym kryterium dostępu nr 4 „Zakres wsparcia" w ramach projektu wyłączone są działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób usamodzielnianych, w tym usługi realizowane w mieszkaniach chronionych dla tej grupy osób, gdyż aktywizacja społeczno-zawodowa tych osób odbywa się w Działaniu IX.1.
 
 Przejdź na górę